Redacteur worden

Redacteur worden

De redactie van Ars Aequi maandblad bestaat geheel uit rechtenstudenten die studeren aan een Nederlandse universiteit. Het redacteurschap van Ars Aequi verrijkt je studententijd en vergroot je loopbaanmogelijkheden. Je breidt je juridische kennis en vaardigheden uit, bouwt een enorm netwerk op en werkt in een hecht team van enthousiaste studenten. Vele vooraanstaande juristen begonnen hun juridische loopbaan als redacteur van Ars Aequi. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe redacteuren.

 

Hoofdtaken van een redacteur

  • Het beoordelen en redigeren van binnengekomen artikelen
  • Het bedenken van onderwerpen die in Ars Aequi aan bod kunnen komen
  • Het uitnodigen en begeleiden van auteurs
  • Het schrijven van redactionelen en boekaankondigingen

Vereisten

  • Enthousiasme voor het recht
  • Een kritische blik
  • Alle vakken van het eerste jaar behaald
  • Anderhalf jaar beschikbaar, gemiddeld ongeveer 3 dagdelen per week.* Mocht je een semester naar het buitenland gaan, dan kan het redacteurschap ‘gepauzeerd’ worden.

Geïnteresseerd?

Twijfel niet één van de redacteuren aan te spreken voor een kop koffie! Als je besluit te solliciteren, dan kun je je sollicitatiebrief, curriculum vitae en cijferlijst sturen naar de redacteur van jouw faculteit of de hoofdredacteur. Bij voldoende geschiktheid wordt de sollicitatieprocedure verder in gang gezet. Je ontvangt een ingestuurd artikel, dat beoordeeld moet worden op plaatsbaarheid. Daarnaast is ook het schrijven van een kort redactioneel onderdeel van de sollicitatie. Naar aanleiding van deze documenten (beoordeling artikel en redactioneel) nodigen we je uit op een gesprek met een sollicitatiecommissie bestaande uit redacteuren.

Meer informatie

Voor verdere informatie kun je te allen tijde contact opnemen met een van de redacteuren of de hoofdredacteur.

Oud-redacteuren van Ars Aequi

Sinds het ontstaan van Ars Aequi hebben vele (toen nog niet) bekende juristen plaatsgenomen in de redactie. Enkele voorbeelden:

Martijn Polak (Hoge Raad):

“Hoewel er veel is wat ‘voor mijn rechtsdenken van beslissende invloed is geweest’, steekt Ars Aequi in elk geval in kwantitatief opzicht boven alles uit. Maar er is meer. Ars Aequi staat ook voor de wijze waarop ik probeer mijn dagelijkse rechtsdenken te laten verlopen.” (AA mei 2013, p. 351)

 

Steven Bartels (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen):

“In april 1992 stond mijn naam voor het eerst in het colofon van Ars Aequi. Het is niet overdreven om te zeggen dat ongeveer toen mijn wetenschappelijke carrière is begonnen. Van geen andere werkomgeving’ heb ik zoveel opgestoken als van de redactie van Ars Aequi.” (AA juni 2012, p. 478).

 

 

* Je krijgt een volledige onkostenvergoeding. Er kan een beroep gedaan worden op (gedeeltelijke) beursmogelijkheden.

Redacteur worden

Bekijk welke studenten van jouw faculteit Ars Aequi Redacteur zijn en deel uitmaken van de onafhankelijke maandbladredactie.

Schrijven voor Ars Aequi Maandblad

Voor ieder nummer van Ars Aequi nodigt de redactie auteurs uit om een artikel te schrijven. De redactie biedt ook de mogelijkheid aan alle juristen – en in het bijzonder studenten – om ‘spontaan’ een artikel in te zenden. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende procedures.


Beoordeling en selectie

Lees het redactionele artikel Kwaliteit van juridische publicaties over de beoordelingsprocedure en het beoordelingskader van artikelen.

Het schrijven van een artikel op verzoek van de redactie
De redactie nodigt voor ieder nummer verschillende auteurs uit om een artikel te schrijven voor Ars Aequi. In de uitnodiging staat vermeld voor welke editie het artikel bedoeld is, wat het onderwerp moet zijn en wat de woordennorm is. Voor verdere informatie, bijvoorbeeld over de opmaak, kunnen auteurs de algemene artikelrichtlijn (pdf) raadplegen.

Spontane inzendingen van afgestudeerde juristen
Afgestudeerde juristen kunnen spontaan een artikel opsturen naar de hoofdredacteur via aam@arsaequi.nl. In de algemene artikelrichtlijn (pdf) staat informatie over de woordennorm, vormgeving en andere praktische zaken.

Studentartikelen
Studenten kunnen een artikel inleveren over ieder gewenst onderwerp. Aan de meeste universiteiten is het mogelijk in de plaats van een scriptie een artikel voor Ars Aequi te schrijven. Auteurs van geplaatste studentartikelen mogen een keuze maken uit het boekenfonds van Ars Aequi Libri en daarnaast maken zij kans op de jaarlijkse Ars Aequi-prijs van € 1.000,-. In de studentartikelrichtlijnen (pdf) is onder andere de kopijprocedure, het reglement van de Ars Aequi-prijs en veel praktische informatie te vinden.

Honoraria en vergoedingen
Als niet-commerciële uitgeverij houdt Ars Aequi haar abonnementsprijzen zo laag mogelijk voor studenten. In alle opzichten worden de productiekosten beheerst, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, redacteuren, annotatoren, bestuursleden, boekenraadleden en adviseurs geen aanspraak maken op honoraria of andere vergoedingen zoals reprorechtvergoedingen.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van het bovenstaande en de richtlijnen nog vragen? Neem dan contact op met de hoofdredacteur van het maandblad via aam@arsaequi.nl.

Schrijven voor Ars Aequi Maandblad

Abonnementen voor studenten

Abonnementen voor studenten

Voor studenten hebben wij de volgende abonnementen:

  • Digitaal studentabonnement € 30 (digitaal) – Voor € 30 per jaar Ars Aequi artikelen, nummers en KwartaalSignaal in e-pub- of pdf-formaat downloaden en toegang tot het digitale archief. >> ABONNEER
  • Studentabonnement €35 (digitaal en papier) – Voor € 35 per jaar Ars Aequi artikelen, nummers en KwartaalSignaal in e-pub- of pdf-formaat downloaden, toegang tot het digitale archief en de papieren uitgave van Ars Aequi maandelijks thuisgestuurd. >> ABONNEER

Met een abonnement op Ars Aequi heb je ook toegang tot de digitale collecties UCERF-Actuele ontwikkelingen in het familierecht en Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000-2014.

In verband met de verzendkosten komen studenten in het buitenland alleen in aanmerking voor een digitaal abonnement. Zij kunnen dus maandelijks het maandblad downloaden in e-pub-of pdf-formaat.

Ars Aequi-prijs

De Ars Aequi-prijs is ingesteld om studenten te stimuleren een door hen geschreven wetenschappelijk artikel – al dan niet op basis van een scriptie – te publiceren. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro en een etentje met de jury en redactie.

In aanmerking voor deze prijs komen student-auteurs die een artikel ter plaatsing in Ars Aequi aanbieden. Een eerste selectie zal plaatsvinden door de redactie, die bepaalt of het artikel in het maandblad geplaatst wordt. De uiteindelijke winnaar zal door een onafhankelijke jury gekozen worden uit de student-artikelen die geplaatst zijn in één jaargang.

REGLEMENT

I De prijs

artikel 1
De Ars Aequi-prijs is een jaarlijks door Stichting Ars Aequi uit te reiken prijs voor het beste artikel dat in het voorafgaande jaar in het maandblad Ars Aequi is verschenen.

artikel 2
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- en een etentje met de jury en redactie.

II De voorwaarden voor toekenning

artikel 3
1. In aanmerking voor de prijs komen alle studentartikelen die in een bepaalde jaargang zijn gepubliceerd, inclusief het bijzonder nummer.
2. De prijs wordt toegekend aan de auteur van het beste studentartikel dat in de betreffende jaargang van Ars Aequi heeft gestaan.
3. In aanmerking voor de prijs komen slechts auteurs die de titel meester in de rechten nog niet mogen voeren tenzij het artikel op basis van de afstudeerscriptie is geschreven en binnen zes maanden na de afstudeerdatum is ingeleverd.
4. Niet in aanmerking voor de prijs komen artikelen van redacteuren en oud-redacteuren van Ars Aequi.

artikel 4
Het beste artikel zal worden aangewezen door een onafhankelijke jury.

III De jury

artikel 5
1. De redactie zal jaarlijks een onafhankelijke jury samenstellen die bestaat uit een voorzitter en vier leden.
2. Als de redactie het gezien het aantal gepubliceerde artikelen niet redelijk acht een jury als omschreven in lid 1 samen te stellen, dan kan zij besluiten tot een andere jurysamenstelling.
3. Bij de samenstelling van de jury streeft de redactie naar een evenredige vertegenwoordiging van de wetenschap, de rechtspraktijk en de rechterlijke macht.

artikel 6
1. De jury bepaalt welk van de voor de prijs in aanmerking komende artikelen het beste is.
2. Indien de jury van mening is dat in het betreffende jaar geen absoluut geschikt artikel geplaatst is, behoudt zij zich het recht voor geen Ars Aequi-prijs uit te reiken.

artikel 7
De jury geeft in een gemotiveerd rapport aan waarom het gekozen artikel het beste is.

IV De uitvoering

artikel 8
Het wedstrijdreglement wordt verstrekt aan een ieder die meedingt naar de prijs en een ieder die erom verzoekt.

artikel 9
1. De redactie streeft ernaar de winnaar zo spoedig mogelijk na het verschijnen van het laatste nummer van de betreffende jaargang bekend te maken.
2. Iedereen die meedingt, wordt van de uitslag in kennis gesteld.

artikel 10
Het juryrapport of een samenvatting daarvan zal worden gepubliceerd in het maandblad Ars Aequi.

artikel 11
De prijs wordt zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de winnaar gestort op de door de winnaar op te geven bank- of girorekening.

Ars Aequi-prijs


Studiehulp

Zie jij soms door de vele hoofdstukken van je handboek de grote lijnen niet meer? Ars Aequi Geschetst maakt studeren eenvoudiger: het recht in handige schema’s!

Deze studiereeks helpt jou als student bij het bestuderen en begrijpen van de studiestof om zo beter voorbereid te zijn op je tentamen. Per deeltje wordt een globaal overzicht van het betreffende rechtsgebied geschetst. Een korte heldere inleiding van de hoofdlijnen van een rechtsgebied verduidelijkt met handige schema’s, zodat de contouren van de studiestof zich snel helder aftekenen. Deze heldere structuur kan jou het inzicht bieden dat op andere wijze niet doorbrak.

 

 

Arbeidsrecht geschetst
Beslag- en executierecht geschetst
Burgerlijk procesrecht geschetst
Erfrecht geschetst
Familierecht geschetst
Goederenrecht geschetst
Huurrecht geschetst
Relatievermogensrecht geschetst
Verbintenissenrecht geschetst

Is het tijd om het Scriptiespook in de ogen kijken? Ars Aequi KwartaalSignaal biedt je een schat aan scriptieonderwerpen!

Op het gebied van:
• Belastingrecht
• Bestuurs(proces)recht
• Burgerlijk recht
• Burgerlijk procesrecht
• Bouwrecht
• Consumentenrecht
• Criminologie
• Europees recht
• Financieel recht
• Gezondheidsrecht
• Huurrecht
 

• Informaticarecht
• Mediarecht
• Mensenrechten
• Ondernemingsrecht
• Rechtsfilosofie en rechtstheorie
• Rechtssociologie
• Sociaal recht
• Straf(proces)recht
• Telecommunicatierecht
• Volkenrecht

Heb je al een scriptieonderwerp? Dan zijn deze boeken een onmisbare hulp bij het schrijven van je scriptie!

Onderzoeksvaardigheden
Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden
Ars Aequi Taalgids voor juristen