Vind een jaarrubriek Blauwe pagina's

Kies het jaar of thema van de blauwe pagina’s en ga naar de artikelen.

Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/blauwepaginas/2024_verdraaid-recht


Blauwe pagina's 2024 – Verdraaid recht

De ‘dode letter’ van artikel 3:84 lid 3 BW

C. Jansen

Post thumbnail In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Verdraaid recht’ pleit Corjo Jansen voor afschaffing van het fiduciaverbod in artikel 3:84 lid 3 BW.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
mei 2024
AA20240380

De Data Act: van het beschermen van data naar het delen van data?

I. Graef

Post thumbnail In deze aflevering van ‘Verdraaid recht’ schrijft Inge Graef over de Data Act. Hoewel het doel van de Data Act is om innovatie te bevorderen door data beschikbaar te maken voor hergebruik door derden, zouden verplichtingen om data te delen ook kunnen leiden tot een afname van prikkels voor marktspelers om te blijven investeren in producten en diensten die data genereren, waardoor er een averechts effect optreedt.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
maart 2024
AA20240196

De mantelzorgwaardering: een waardevol cadeau of een doekje voor het bloeden?

F. de Kievit

Mantelzorgers hebben in Nederland recht op een jaarlijkse blijk van waardering van de gemeente (de mantelzorgwaardering). Te denken valt aan een cadeaubon, een bosje bloemen of een klein geldbedrag. Hoewel de waardering van mantelzorgers gelet op hun onmisbare rol in het zorgstelsel terecht is, kan er tegelijk gesproken van ‘verdraaid recht’. De relatief kleine waardering die wordt uitgereikt sluit onvoldoende aan op wat nodig is om de problemen die spelen voor mantelzorgers daadwerkelijk op te lossen.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
februari 2024
AA20240084

De ondergang van het verlofstelsel in strafzaken

J.S. Nan

Post thumbnail Sinds 2007 kunnen kleine strafzaken in hoger beroep aan de poort worden afgedaan via een beslissing van de voorzitter van het hof. Sprake is van een verlofstelsel. Als – kort gezegd – naar het oordeel van de voorzitter een behandeling van de zaak niet in het belang van een goede rechtsbedeling is, wordt het hoger beroep buiten behandeling gelaten (art. 410a Sv). De achterliggende gedachte was dat zo capaciteit bespaard kon worden. De praktijk bleek echter weerbarstig en het verlofstelsel zal een stille dood sterven.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
april 2024
AA20240284

Over bonafide bestuurders en bewijsvermoedens die anders uitpakken dan bedoeld

M.L. Lennarts

Op de Blauwe Pagina's 'Verdraaid recht' pleit Loes Lennarts ervoor om de in artikel 36 lid 4 IW 1990 neergelegde regel dat een bestuurder alleen als hem/haar geen verwijt treft van schending van de meldingsplicht wordt toegelaten tot weerlegging van het vermoeden dat de niet-betaling is veroorzaakt door kennelijk onbehoorlijk bestuur te vervangen door de regel dat dat bij schending van de boekhoudplicht weerlegbaar wordt vermoed dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het onbetaald blijven van door de rechtspersoon verschuldigde belasting.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
juni 2024
AA20240492

Verdraaid recht: de ketenregeling van artikel 7:668a BW

D.M.A. Bij de Vaate

Post thumbnail De praktische uitwerking van een wettelijke regeling loopt zelden exact volgens de bedoelingen van de wetgever. In sommige gevallen blijkt de uitwerking zelfs haaks te staan op de initiële intenties. Dit thema staat centraal in de Blauwe Pagina’s van 2024, getiteld ‘Verdraaid recht’. In de eerste bijdrage in deze reeks trapt Vivian Bij de Vaate de verkenning naar ongerijmdheden tussen recht en werkelijkheid af met een voorbeeld uit het arbeidsrecht: de ketenregeling van artikel 7:668a BW. Gelet op het aantal wijzigingen dat het artikel het afgelopen decennium heeft ondergaan, biedt deze regeling een uitgelezen kans om de tegenstrijdigheden tussen de bedoelingen van de wetgever en de praktijk te bezien.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
januari 2024
AA20240004