Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Stichting Ars Aequi

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem en worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

Koper: een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Verkoper;
Consument: een Koper zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Student: een Consument die ingeschreven staat bij een juridische faculteit verbonden aan één van de Nederlandse universiteiten of aan een in Nederland geaccrediteerde juridische hogeschool-opleiding;
Overeenkomst: elke tussen Koper en Verkoper gesloten overeenkomst met betrekking tot de koop en verkoop van boeken, tijdschriften, abonnementen, digitale publicaties en/of andere diensten of zaken die door Verkoper in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden;
Verkoper: Stichting Ars Aequi, gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen aan de Groenestraat 294 – A112;
Voorwaarden: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Stichting Ars Aequi;
Producten: alle roerende zaken, vermogensrechten of diensten die onderwerp zijn van enige Overeenkomst tussen Koper en Verkoper;
Schriftelijk: op schrift gesteld, daaronder tevens begrepen elektronische correspondentie.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Voorwaarden

1.     Deze voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, iedere offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde prestaties.
2.     Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Koper – waaronder inkoopvoorwaarden – maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Verkoper niet. Verkoper wijst de toepasselijkheid van voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand.
3.     Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden na deponering bij de Kamer van Koophandel en ter hand stelling aan Koper deel uit van elke tussen Koper en Verkoper tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.
4.     Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in de Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5.     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

1.     Offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is. Verkoper kan niet worden gehouden aan offertes of aanbiedingen indien Koper redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.     Indien Koper een door Verkoper gedane aanbieding of aanbod uit een offerte aanvaardt, heeft Verkoper het recht haar aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Koper te herroepen.
3.     Een Overeenkomst komt tot stand door een bestelling door Koper bij Verkoper en de aanvaarding door Verkoper van deze bestelling. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Verkoper indien deze door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

Artikel 4 – Overmacht

1.     In geval ten gevolge van overmacht de levering van Producten onmogelijk is, wordt Verkoper ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Verkoper ontslagen van zijn verplichting om binnen de aangegeven levertijd te leveren.
2.     Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De volgende situaties leveren in ieder geval overmacht op: oorlogen, natuurrampen, files, stroom- / computerstoringen, ongelukken, diefstal, brand, ziekte van personeel, stagnatie in de levering door toeleveranciers van Verkoper, stagnatie in de levering door het externe magazijn en werkstakingen onder het personeel van Verkoper en het personeel van het externe magazijn.
3.     Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
4.     Koper kan in geval van overmacht aan de zijde van Verkoper geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Verkoper.

Artikel 5 – Betaling

1.     Producten dienen te worden betaald door middel van bijgevoegde factuur. Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Betaling dient bij voorkeur te geschieden middels overboeking onder vermelding van het debiteurnummer en het factuurnummer.
2.     Verkoper heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van Koper.
3.     Zonder uitdrukkelijke toestemming van Verkoper is het Koper niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Verkoper te verrekenen met enige vordering van Koper op Verkoper, uit welke hoofde dan ook.
4.     Bij niet of niet-tijdige betaling is Verkoper vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 1% per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Verkoper gerechtigd aan Koper een bedrag van 15% van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen, met een minimum van EUR 250,-,  als vergoeding voor de door Verkoper te maken buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht van Verkoper om de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten in rekening te brengen aan Koper. Verkoper heeft dit recht ook indien het in rekening te brengen bedrag het factuurbedrag te boven gaat.
5.     Zolang Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Verkoper gerechtigd de abonnementen te staken en/of de levering van Producten op te schorten. Deze opschortingsbevoegdheid geldt tot het moment waarop Koper alsnog al zijn verplichtingen jegens Verkoper is nagekomen.
6.     Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Verkoper bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Verkoper om vergoeding van de door haar ten gevolge van de ontbinding geleden schade van Koper te vorderen.

Artikel 6 – Klachten en retourzendingen

1.     Koper dient eventuele klachten over het geleverde en/of over facturen binnen acht dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Verkoper, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Verkoper ter zake van gebreken in de geleverde Producten en/of onjuistheden in de facturen vervalt. In geval van een Consument dienen eventuele klachten over het geleverde en/of over facturen binnen een termijn van twee maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden aan Verkoper.
2.     Indien aan Koper andere Producten dan door hem zijn besteld en/of beschadigde Producten zijn geleverd, is Koper gerechtigd de betreffende Producten retour te zenden aan Verkoper. De kosten van een dergelijke retourzending komen voor rekening van Verkoper. Koper is verplicht de Producten die hij retourneert deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.
3.     Verkoper zal, na ontvangst van de retour gezonden Producten, zo spoedig mogelijk alsnog de juiste of onbeschadigde Producten aan Koper leveren, mits deze op dat moment nog uit voorraad leverbaar zijn. Indien de betreffende Producten niet langer uit voorraad leverbaar zijn, zal Verkoper de door Koper betaalde prijs voor de betreffende Producten terugstorten aan Koper. Indien de geretourneerde Producten beschadigd zijn leidt dat tot een vermindering van het bedrag dat voor deze Producten zou worden terugbetaald van minimaal 20%. Het terug te betalen bedrag wordt niet verlaagd indien de koper aantoont dat de Producten reeds bij de ontvangst door hem beschadigd waren.
4.     Rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het Product niet aan de overeenkomst zou beantwoorden verjaren door verloop van een jaar nadat Koper Verkoper van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld op een wijze overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de Voorwaarden. Voor Consumenten geldt een termijn van twee jaren.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1.     Zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper uit hoofde van Overeenkomsten, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten daaronder begrepen, behoudt Verkoper zich de eigendom voor van alle door hem aan Koper geleverde Producten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Verkoper

1.     Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die Koper dan wel enige derde heeft geleden ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden in de door Verkoper geleverde Producten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
2.     Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet-tijdige levering of dienstverlening door Verkoper, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
3.     Indien Verkoper aansprakelijk gehouden kan worden, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.     De vordering van Koper tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop Koper zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst tussen Verkoper en Koper zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Deze bepaling geldt niet voor Consumenten.

Bijzondere bepalingen

De algemene bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op de in deze bijzondere bepalingen geregelde aangelegenheden, voorzover hiervan in de bijzondere bepalingen niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 10 – Tijdschriftabonnementen

1.     Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op het aangaan van abonnementen op het juridisch tijdschrift Ars Aequi en al de daarbij behorende producten.
2.     Het abonnementsjaar is gelijk aan één jaar, oftewel 12 aaneengesloten maanden. Het abonnement kan op elk moment ingaan.
3.     Koper gaat een abonnement aan voor één abonnementsjaar, te rekenen vanaf het moment van de maand van de gewenste eerste aflevering. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6 van de Voorwaarden met betrekking tot Consumenten is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
4.     Aan het begin van het abonnementsjaar wordt de volledige abonnementsprijs in rekening gebracht. De betalingstermijn is veertien dagen.
5.     Het recht op ontbinding van artikel 12 lid 2 van de Voorwaarden geldt niet voor tijdschriftabonnementen.
6.     Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, onder vermelding van het klantnummer. Indien het abonnement niet tijdig is opgezegd, wordt het abonnement automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. Voor Consumenten geldt een opzegtermijn van 4 weken. Indien het abonnement niet tijdig is opgezegd, wordt het abonnement automatisch verlengd met een periode van 3 maanden. De betaling van het abonnement geschiedt om administratieve redenen per vooruitbetaling van 1 jaar. In geval van opzegging binnen een periode van 1 jaar, is voor het aantal maanden dat het abonnement heeft voortgeduurd, een evenredig gedeelte van de abonnementsprijs voor het betreffende abonnementsjaar verschuldigd. De abonnementsprijs van de resterende periode zal worden teruggestort op de rekening van de Consument.
7.     Verkoper kan, om na te gaan of een Koper Student is, Koper verzoeken een fotokopie van de collegekaart te verstrekken. Indien Koper geen fotokopie van de collegekaart verstrekt kan Verkoper de reguliere abonnementsprijs in rekening brengen.
8.     De Student dient binnen twee maanden na uitschrijving aan de juridische faculteit verbonden aan één van de Nederlandse universiteiten of aan een in Nederland geaccrediteerde juridische hogeschool-opleiding door te geven aan Verkoper dat hij geen Student meer is. Indien Koper verzuimt door te geven dat hij geen Student meer is, kan Verkoper hem de reguliere abonnementsprijs in rekening brengen.
9.     Voor nader te bepalen categorieën Kopers kan Verkoper bijzondere abonnementsprijzen vaststellen.

Artikel 11 – Digitale Producten

1.     Digitale producten dienen betaald te worden alvorens zij geleverd worden. Betaling kan geschieden op een door Verkoper aangegeven wijze.
2.     Het recht op ontbinding van artikel 12 lid 2 van de Voorwaarden geldt niet voor Overeenkomsten betreffende digitale producten, daar zij naar hun aard niet teruggezonden kunnen worden.
3.     Indien aan Koper andere digitale producten dan door hem zijn besteld en/of beschadigde digitale producten zijn geleverd, is Koper gerechtigd hiervan melding te maken aan Verkoper. Indien de melding terecht is gebleken zal Verkoper zo spoedig mogelijk alsnog de juiste of onbeschadigde digitale producten aan Koper leveren, mits deze op dat moment nog uit voorraad leverbaar zijn. Verkoper houdt zich het recht voor een nieuwere versie van een Digitaal product te leveren.
4.     Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die Koper dan wel enige derde heeft geleden ten gevolge van het niet, ten dele niet of na verloop van tijd niet functioneren van digitale producten op een elektronisch apparaat, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. Onder schade wordt tevens verstaan: schade die door het digitale product op welke wijze dan ook wordt toegebracht aan een elektronisch apparaat. Onder een elektronisch apparaat wordt in ieder geval verstaan: ieder draagbaar multimedia-apparaat, tablet, e-reader, smartphone, mediaspeler, pc, notebook.
5.     Verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet of gebrekkig functioneren van een Digitaal product op een elektronisch apparaat. Koper is verplicht zelf vast te stellen of een Digitaal product functioneert op een elektronisch apparaat. Hiertoe kan Verkoper proefversies van Digitale producten ter beschikking stellen.

Artikel 12 – Overeenkomst op afstand

1.     In geval van een Overeenkomst op afstand kan ook worden betaald op een door Verkoper aangegeven betalingswijze. In dit artikel wordt verstaan onder een Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij, in het kader van een door Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
2.     Gedurende veertien dagen na de ontvangst van het Product heeft Consument het recht de koop zonder opgave van redenen te ontbinden. Verkoper kan Consument in dat geval geen kosten in rekening brengen anders dan de kosten van terugzenden van het Product. Deze regeling geldt niet voor Producten die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden en voor kranten en tijdschriften, alsmede de overige in de wet genoemde uitzonderingen.
3.     Verkoper kan de van Koper elektronisch verkregen contactgegevens aanwenden voor het aanbieden van gelijksoortige producten, tenzij Koper daartegen bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 13 – Boekhandels

1.     De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle leveranties van Verkoper aan boekhandels. Onder Koper wordt in dit artikel verstaan: de boekhandel die met Verkoper een Overeenkomst heeft gesloten.
2.     Het recht op ontbinding van artikel 12 lid 2 van de Voorwaarden geldt niet voor Overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en een Koper als bedoeld in dit artikel.
3.     Koper verbindt zich er toe de door Verkoper op de factuur vermelde vaste verkoopprijs te handhaven en geen kortingen in welke vorm dan ook te geven, dan wel toe te staan.
4.     Indien bij levering van een nieuwe druk tussen Koper en Verkoper overeengekomen is dat de nog bij Koper aanwezige exemplaren van de oude druk geretourneerd mogen worden, dienen deze exemplaren binnen één maand na het binnenkrijgen van de nieuwe druk van het betreffende boek onbeschadigd aan Verkoper geretourneerd te worden. Elke maand waarmee deze termijn overschreden wordt, leidt tot een vermindering van het bedrag dat voor deze boeken zou worden terugbetaald met 20%. Indien de geretourneerde boeken beschadigd zijn leidt dat tot een vermindering van het bedrag dat voor deze boeken zou worden terugbetaald van minimaal 20%.
5.     Indien tussen Koper en Verkoper vooraf schriftelijk is overeengekomen dat een Product dat uit het assortiment van Koper wordt gehaald geretourneerd mag worden, dienen overgebleven exemplaren van dat Product door Koper binnen één maand onbeschadigd aan Verkoper geretourneerd te worden. Elke maand waarmee deze termijn overschreden wordt, leidt tot een vermindering van het bedrag dat voor deze Producten zou worden terugbetaald met 20%. Indien de geretourneerde Producten beschadigd zijn leidt dat tot een vermindering van het bedrag dat voor deze Producten zou worden terugbetaald van minimaal 20%.
6.     Indien Koper een wederverkoper/grossier is, verbindt hij zich alleen te leveren aan erkende boekhandelaars, geregistreerde wederverkopers/-detaillisten die als kleinhandelaren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, uitsluitend ter doorlevering aan particulieren tegen de daarvoor geldende prijs. Daarnaast verbindt Koper zich bij de bovenvermelde levering deze Voorwaarden op te leggen doordat hij voorafgaande aan een bestelling de Voorwaarden van toepassing verklaart en deze voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand stelt. Hij zal hierbij tevens de vaste verkoopprijs per titel vermelden.

Deze algemene voorwaarden zijn in pdf-formaat  te downloaden.

Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick