Gebruikersovereenkomst

Iedereen die gebruik maakt van deze website is verplicht zich te houden aan deze gebruikersovereenkomst. Onder gebruik wordt de breedste zin van het woord verstaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn registreren, inloggen, beheren van de eigen pagina en gegevens, aankopen, zoeken, reageren en het schrijven van recensies op de website. Bij onjuist gebruik van de website behoudt Ars Aequi zich het recht voor een gebruiker de toegang te weigeren dan wel andere stappen te ondernemen.

Account
Bij registratie en beheer van uw gegevens op de website van Ars Aequi bent u verplicht uw persoonsgegevens naar waarheid in te vullen.
Het is niet toegestaan om een account op de website van Ars Aequi te gebruiken door meer dan één persoon (een account is één inlognaam met daaraan gekoppeld een wachtwoord en gebruikersgegevens), tenzij nadrukkelijk overeengekomen met een hiertoe bevoegd persoon bij Ars Aequi. Een account is en blijft persoonsgebonden en kan niet doorgegeven worden.

Content
Op deze website kunt u content plaatsen. Dit kan onder andere in de vorm van een weblog, een reactie of een recensie. Deze content heeft een aantal voorwaarden waarvoor u als auteur zelf verantwoordelijk bent.
–    De content moet juridisch gelieerd zijn. Dit om de juridische waarde van de website te behouden.
–    De content mag geen smadelijke, beledigende, discriminerende, racistische inhoud bevatten en mag niet op andere wijze incorrect zijn.
–    In de content moet correct omgegaan worden met auteursrecht, beeldrecht, copyright.
–    De content mag geen schade toebrengen aan Ars Aequi.
Indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarden kan Ars Aequi actie ondernemen in de vorm van aanpassing, anonimisering of verwijdering van de content dan wel blokkering of weigering van een gebruiker.
Op de content van de website van Ars Aequi berust auteurs- en beeldrecht. Het is op geen enkele manier toegestaan de content in welke vorm dan ook openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van Ars Aequi.

Onjuist gebruik
Het is niet toegestaan om de content, de code en de scripts waaruit de website opgebouwd is te kopiëren, herpubliceren of te manipuleren. Op zowel de content als de code en de scripts berusten rechten die toebehoren aan Ars Aequi, samenwerkende bedrijven en gebruikers van de website die in acht genomen moeten worden. Gebruik van of toevoegingen aan de website, de content, de code of de scripts die schade toebrengt aan de website of deze op enige wijze manipuleert is eveneens niet toegestaan.
Ondanks dat Ars Aequi zich tot het uiterste inzet om de website te beveiligen tegen onjuist gebruik of inbraak van buitenaf kunnen er zich ‘lekken’ voordoen. Het is verboden om gebruik / misbruik van deze lekken te maken. Indien u notitie maakt van een dergelijk lek, dient u Ars Aequi hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

Aansprakelijkheid
Ars Aequi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet naleven van deze gebruikersvoorwaarden. Zie de disclaimer voor meer informatie over de aansprakelijkheid van Ars Aequi.

Naast deze gebruikersovereenkomst zijn veelal ook de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor u van toepassing.

Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick