Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202405


Maandblad mei 2024

Het experiment waard

De overdracht van bevoegdheid voor prejudiciële vragen in btw-zaken van het Hof van Justitie naar het Gerecht

A.J. van Doesum

Post thumbnail Sinds kort heeft het Hof van Justitie de bevoegdheid voor prejudiciële vragen in (onder andere) btw-zaken overgedragen aan het Gerecht. Ad van Doesum plaatst hier kanttekeningen bij, maar denkt dat dit experiment misschien wel kan leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de Europese btw-rechtspraak.

Opinie | Amuse
mei 2024
AA20240382

De ‘dode letter’ van artikel 3:84 lid 3 BW

C. Jansen

Post thumbnail In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Verdraaid recht’ pleit Corjo Jansen voor afschaffing van het fiduciaverbod in artikel 3:84 lid 3 BW.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
mei 2024
AA20240380

Het Verdrag van Ljubljana-Den Haag inzake internationale misdrijven: een internationaal verdrag met een Nederlands tintje

S.S. Arendse, J.M.M. Egeler

Op 26 mei 2023 werd in de Sloveense hoofdstad Ljubljana het Verdrag van Ljubljana-Den Haag inzake internationale samenwerking bij de opsporing en vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en andere internatio­nale misdrijven aangenomen. Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit multilaterale, wereldwijde verdrag. In dit artikel beschrijven Michiel Egeler en Sara Arendse de inhoud en de meerwaarde van het verdrag, specifieke onderdelen ervan, en de totstandkomingsgeschiedenis en de rol die Nederland daarin heeft gespeeld.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2024
AA20240464

Jiskefet/Noblesse Uitgevers

‘Jiskefet encyclopedie’ geen merkinbreuk

D.J.G. Visser

Hoge Raad 27 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1484 (Jiskefet c.s./Noblesse)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2024
AA20240460

Verjaring van gemaximeerde dwangsommen

A.W. Jongbloed

Benelux-Gerechtshof 6 juli 2023, A2022/1 en A2022/2

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2024
AA20240437

‘An oathbreaking insurrectionist’

De verkiesbaarheid van Donald Trump

J.J.J. Sillen

U.S. Supreme Court 4 maart 2024, 601 U.S. 100 (2024) (Trump v. Anderson)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2024
AA20240453

Hoe transparant is het transparantievereiste?

D. Busch

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 20 april 2023, C-263/22, ECLI:EU:C:2023:311 (Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida/LP)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2024
AA20240442

Op zoek naar een Salomonsoordeel: herstel en verbetering van de Poolse rechtsstaat

M.A. Luining

Hoe kan een rechtsstaat hersteld worden na zijn afbraak? Hoe kan een regering, geconfronteerd met gekaapte instituties maar met rechtsstatelijke intenties, een weg vinden uit een illiberaal moeras? Na acht jaar erosie van de Poolse rechtsstaat tijdens het bewind van de partij ‘Recht en Rechtvaardigheid’, zijn dit actuele vragen die iedereen bezighouden in Polen en Europa. Dit artikel geeft inzicht in de vereiste veranderingen en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2024
AA20240423

Bosgevechten in de hooliganscene

Een verkenning van de rol van het strafrecht bij bosgevechten

B. Groothoff, C.J.J. Visser

Post thumbnail In dit artikel gaan wij in op bosgevechten in de hooliganscene. Bosgevechten kenmerken zich door de afgelegen locaties, spelregels omtrent de wijze waarop het gevecht plaatsvindt en een lage aangiftebereidheid bij de deelnemers. In het artikel gaan we in op de vraag aan welke strafbare feiten deelnemers aan bosgevechten zich schuldig maken. Tevens analyseren we aan de hand van traditionele strafdoelen of een strafrechtelijke aanpak van bosgevechten een hogere prioriteit verdient.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2024
AA20240413

Rechtshandelingen van het ‘koude hart’?

L.A.G.M. van der Geld

Lucienne van der Geld snijdt in haar column in het meinummer van Ars Aequi een ingewikkeld onderwerp aan: rechtshandelingen die (al dan niet) in strijd zijn met de goede zeden en openbare orde.

Opinie | Column
mei 2024
AA20240412

Van absoluut naar relatief: pleidooi voor een paradigmaverschuiving bij verpanding van vorderingen

A.J.H. Smit

Deze dissenting opinion stelt het uitgangspunt ter discussie dat de vestiging van een pandrecht op een vordering een absoluut recht oplevert.

Rode draad | Dissenting opinions
mei 2024
AA20240470

Religie, wetgeving en geloven in een democratische rechtsstaat

P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt

De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wordt regelmatig kritisch bevraagd in de Nederlandse pluriforme samenleving. De vraag is of deze bevraging ook doorwerkt in wetgeving; in welke mate, en op welke wijze houdt zij (nog) rekening met religie? Er zijn duidelijk veranderingen merkbaar. Die leiden mede tot een opmerkelijke betekenisverschuiving van het begrip rechtsstaat en tot een kwetsbare veranderende relatie tussen overheid en religieuze organisaties. Dit roept indringende vragen op over de constitutionele kwaliteit van wetgeving, de realisering van grondrechten als kernelement van de democratische rechtsstaat en over onderscheiden verantwoordelijkheden.

Literatuur | Oratie
mei 2024
AA20240479

Een juridische blik op het elektriciteitssysteem op zee

C.T. Nieuwenhout

Post thumbnail Nederland en de Noordzee-buurlanden hebben flinke ambities voor windenergie op zee. Deze ambities worden alleen gehaald als er genoeg investeringszekerheid is. Daarvoor is een solide juridisch kader nodig. In het juridische kader voor wind en elektriciteitskabels op zee zijn keuzes afhankelijk van elkaar, en van technologische innovatie. Dit artikel legt uit hoe.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2024
AA20240427

Demystificatie van de motie

E.Y. van Vugt

Post thumbnail Naar aanleiding van het recordbrekende aantal moties in 2022 stelt dit artikel de vraag wat een motie precies is, voor welke doelen de Kamer dit instrument gebruikt en wat dit instrument staatsrechtelijk relevant maakt. Beargumenteerd wordt voorts dat maatregelen om het aantal moties naar beneden te krijgen, zoals het instellen van quota, neerkomen op symptoombestrijding. Het recordaantal moties is namelijk niet het probleem, maar een uitingsverschijnsel van iets fundamentelers: de veranderende rolopvatting van de Kamer.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2024
AA20240401

Zweedse verkeerschaos en de Omgevingswet

H. Botter

In zijn column voor het meinummer zoekt Hugo Botter in Zweedse verkeerschaos inspiratie om vertragingen bij de nieuwe onteigeningsprocedure te voorkomen.

Perspectief | Column
mei 2024
AA20240478

Tussentijdse begrotingswijzigingen: de duivel zit in de uitvoering

J.A.M. de Kruijf

Post thumbnail Overheden mogen geen geld uitgeven voordat een begroting of begrotingswijziging is goedgekeurd. Bij de rijksoverheid is de laatste jaren sprake van een toename van het aantal tussentijdse begrotingswijzigingen. Dit artikel bespreekt de wettelijke context, becommentarieert recente begrotingswijzigingen en doet op basis daarvan enkele suggesties.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2024
AA20240396

De zeer tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne

C.A.F.M. Grütters

Post thumbnail Na de inval op 24 februari 2022 van Rusland in Oekraïne verklaarde de Raad van de Europese Unie de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn van toepassing op degenen die de oorlog ontvluchtten. Nederland verklaarde in eerste instantie die bescherming ruimhartig toe te zullen passen. Desalniettemin werd die bescherming al binnen een paar maanden weer beëindigd voor de categorie derdelanders die geen permanente verblijfsvergunning hadden in Oekraïne. In dit artikel onderzoekt Carolus Grütters of de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid die bevoegdheid wel heeft. Uitgelegd wordt wat de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn van de EU precies inhoudt en wie daaronder vallen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de merkwaardige wijze waarop een groep van derdelanders, die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, in Nederland is behandeld en hoe verschillende vreemdelingenrechters daarover hebben geoordeeld.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2024
AA20240385

Gratis retourtje Dubai?

D. Pistora, M.R.F. Schaafsma

Naar Madrid, Dubai of New York: veel grote advocatenkantoren bieden jaarlijks een meerdaagse, buitenlandse masterclass aan om studenten te binden aan hun kantoor. Hoewel het logisch is dat werkgevers nieuw juridisch talent willen binnenhalen, bepleiten de auteurs in dit redactioneel dat de tijd is aangebroken om de buitenlandse masterclass te heroverwegen.

Opinie | Redactioneel
mei 2024
AA20240379