Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202402


Maandblad februari 2024

Ars Aequi februari 2024

Hoe staat het met de regulering van ruimtemijnbouw? Een update

T.L. Masson-Zwaan

Post thumbnail In 2017 publiceerde Ars Aequi een artikel van deze auteur waarin de juridische implicaties van commerciële ruimtemijnbouw en de plannen van ondernemingen om grondstoffen van de maan en asteroïden te ontginnen en commercialiseren werden uiteengezet. Sindsdien is er veel gebeurd en daarom is het tijd voor een update. Dit artikel schetst de huidige status van de zoektocht naar ruimtehulpbronnen en gaat in op de recente ontwikkelingen op juridisch en beleidsmatig gebied.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2024
AA20240125

De mantelzorgwaardering: een waardevol cadeau of een doekje voor het bloeden?

F. de Kievit

Mantelzorgers hebben in Nederland recht op een jaarlijkse blijk van waardering van de gemeente (de mantelzorgwaardering). Te denken valt aan een cadeaubon, een bosje bloemen of een klein geldbedrag. Hoewel de waardering van mantelzorgers gelet op hun onmisbare rol in het zorgstelsel terecht is, kan er tegelijk gesproken van ‘verdraaid recht’. De relatief kleine waardering die wordt uitgereikt sluit onvoldoende aan op wat nodig is om de problemen die spelen voor mantelzorgers daadwerkelijk op te lossen.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
februari 2024
AA20240084

Minimumstraf voor merkinbreuk in strijd met EU-recht dankzij TRIPs-Overeenkomst

Th.C.J.A. van Engelen

HvJ EU 19 oktober 2023, C-655/21, ECLI:EU:C:2023:791, IEPT20231019 (G.ST.T.) (rechters: C. Lycourgos, O. Spineanu-Matei (rapporteur), J.-C. Bonichot, S. Rodin and L.S. Rossi, conclusie A-G G. Pitruzezella)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2024
AA20240168

Voorrang voor internationaal IE-vermogensrecht

Th.C.J.A. van Engelen

Europees Octrooibureau (Grote Kamer van Beroep) 10 oktober 2023, gevoegde zaken G 1/22 en G 2/22 (C. Josefsson, F. Blumer, I. Beckedorf, G. Ambrasaitė-Balynienė, R. van Peursem, A. Ritzka, P. Gryczka)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2024
AA20240160

Juridische mogelijkheden en begrenzingen om straten en buurten aardgasvrij te maken

Haalbaar, betaalbaar en schaalbaar?

J.J. Karens

Post thumbnail Veel Nederlandse wijken staan voor een overgang van aardgasverwarming naar een hernieuwbaar alternatief zoals een warmtenet. Gemeenten hebben daarbij een regierol en kunnen daarvoor ook meer dwingende regels stellen. In deze bijdrage wordt onderzocht welke wettelijke belemmeringen nu aan invulling van die rol in de weg staan en hoe die door toekomstige wetgeving worden weggenomen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de rechtsstatelijke randvoorwaarden bij een verplichte overgang van aardgas naar een hernieuwbaar alternatief en op welke wijze gemeenten die kunnen concretiseren bij besluitvorming over aardgasvrije wijken.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2024
AA20240089

How to … digitaal tentamineren en digitaal notariële akten passeren?

L.A.G.M. van der Geld

De digitaliseringstrein is op volle snelheid en – ook voor juristen – eigenlijk niet meer te stoppen. Digitalisering heeft veel voordelen, maar er kleven ook risico's aan. Volgens Lucienne van der Geld is het hoog tijd voor een brede visie op digitalisering en het optimale gebruik daarvan voor en door mensen..

Opinie | Column
februari 2024
AA20240119

Nemo tenetur en fishing expeditions

J.S. Nan

Hoge Raad 19 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1562 (Nemo tenetur en fishing expeditions) Dat de betrokkene het recht heeft om niet aan zijn eigen veroordeling mee te hoeven werken (nemo tenetur), betekent niet dat wilsonafhankelijk materiaal (zoals documenten) onder omstandigheden niet van hem kan worden afgedwongen. Fishing expeditions zijn echter verboden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2024
AA20240155

Rechtsbescherming in de jeugdbescherming

H.J. van Boven, M.R. Bruning, M.J.E. Lenglet

Post thumbnail De zorgen over de jeugdhulp en jeugdbescherming nemen de laatste jaren toe. Daarbij is specifiek aandacht voor de rechtsbescherming van ouders en minderjarigen en de noodzaak tot verbetering hiervan. In opdracht van de proeftuin Utrecht en Utrecht-West hebben wij een verkennend onderzoek uitgevoerd naar verschillende perspectieven op rechtsbescherming van betrokkenen in de jeugdbescherming. Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, interviews en een focusgroep. In deze bijdrage bespreken wij onze onderzoeksresultaten.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2024
AA20240109

De berispte complotrechter

J.J.J. Sillen

Hoge Raad 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1019

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2024
AA20240149

Wee de wolf die in een kwaad gerucht staat

Over de wettelijke bescherming van de wolf in Nederland

L. Boerema

Post thumbnail De wolf lijkt zich langzaam maar zeker (opnieuw) duurzaam te vestigen in ons land. Sommige burgers zijn daar blij mee, anderen zijn van mening dat de wolf niet (meer) past in een dichtbevolkt land als Nederland. De wolf is een beschermd dier, maar tegelijkertijd wordt in ons omringende landen wel enige mate van beheer uitgevoerd. Achtereenvolgens worden in dit artikel de internationale en Europese beschermingsverplichtingen omschreven en de mogelijkheden om daar uitzonderingen op te maken. In de tweede plaats wordt de Nederlandse implementatie van deze verplichtingen in het stelsel van de Omgevingswet besproken. Dit artikel wordt afgesloten met een conclusie over de mogelijkheden en wenselijkheid van het beheer van de wolf.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2024
AA20240100

Little to gain and too much to lose. The importance of internationalization in Dutch legal education

B.N. McGonigle Leyh

Post thumbnail Calls for scrapping programs, caps on international students, and ending international recruitment have worried teachers and students in Dutch legal education. There is little to gain by the current proposals, and too much to lose. Legal education benefits from internationalization. We should leave it to educational institutions themselves to decide on how best to foster inclusive, international and intercultural learning environments.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2024
AA20240184

Het civielrechtelijk stadionverbod nader bekeken

J.F.C.W. van den Brekel, R.P.A. Douwenga

Post thumbnail Voetbalvandalisme is al decennia een maatschappelijk probleem. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is de belangrijkste sanctionerende partij in de aanpak van voetbalvandalisme. In oktober 2022 werd de beroepsprocedure tegen een door de KNVB opgelegd stadionverbod fors onderuitgehaald door de rechter, vanwege een gebrek aan hoor en wederhoor. In deze bijdrage onderzoeken de auteurs hoe het met het civielrechtelijk stadionverbod en zijn alternatieven staat. Vanuit juridisch oogpunt zijn er namelijk een aantal knelpunten rondom het civielrechtelijk stadionverbod te identificeren. Deze worden in onze bijdrage behandeld, waarbij de focus voornamelijk ligt op (het gebrek aan) beschermende waarborgen. Daarnaast wordt ingezoomd op de bestaande wettelijke mogelijkheden om voetbalvandalisme aan te pakken.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2024
AA20240133

Flodder

H. Botter

In de serie 'Flodder' komt een reeks trucs voor het bedonderen van gemeenteambtenaren voorbij. Hugo Botter ziet pogingen tot het kopiëren van deze trucs in zijn praktijk terug. Deze zijn echter niet zo succesvol als de kunstgrepen van Johnnie en de rest van de familie Flodder.

Perspectief | Column
februari 2024
AA20240183

Online gokken: inzetten op verslavingspreventie

M.W. Kouwenberg, E.E. Maathuis

Sinds de legalisering van online gokken per 1 oktober 2021 is de online gokmarkt sterk gegroeid. De Nationaal Rapporteur Verslavingen vreest dat in de toekomst meer personen met een gokverslaving bij verslavingszorg terechtkomen. Hij adviseert een mogelijkheid te creëren om kansspelaanbieders aansprakelijk te stellen als zij niet voldoen aan hun onderzoeks- en zorgplicht. Wij bespreken – onder meer aan de hand van het Oostenrijkse Glücksspielgesetz – wat hiervoor nodig is en stellen voor een schadefonds op te richten.

Opinie | Redactioneel
februari 2024
AA20240083

Woord vooraf

Dit is het woord vooraf bij de Rode Draad 2024 van Ars Aequi, die gaat over dissenting opinions. In deze Rode Draad bespreken en verdedigen auteurs een minderheidsopvatting uit hun specialisme. Zo pogen zij de aanhangers van de tegengestelde opvatting over de streep te trekken.

Rode draad | Dissenting opinions
februari 2024
AA20240174

Blokkeert de Hoge Raad de opwaartse (concern)enquête voor kapitaalverschaffers?

S.M. Bartman

Hoge Raad 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1283 (NVM/Fundabelang)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2024
AA20240143

Tweede Kamercommissies: je gaat het pas zien als je het doorhebt!

M.M. Julicher

Post thumbnail Als we denken aan Nederlandse politiek, denken we aan beelden uit de Tweede Kamer. Het échte politieke werk vindt echter plaats in Tweede Kamer-commissies. Manon Julicher legt in deze amuse uit wat daar gebeurt.

Opinie | Amuse
februari 2024
AA20240086

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: een lege huls

S. Renssen

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie onder de loep genomen. Er wordt ingegaan op de gevolgen voor de achterblijvende schuldeisers na een turboliquidatie, alsmede op de gevolgen voor het bestuur van een turbogeliquideerde rechtspersoon. Deze beschouwing zal leren dat de wet niet meer is dan een lege huls.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2024
AA20240120

De trias als totaalvoetbal: Montesquieu en de spreiding der machten

L. van den Berge

Over het werk van Charles de Montesquieu (1689-1755) bestaan veel misverstanden. Zo wordt zijn naam vaak in verband gebracht met strenge machtenscheiding en slaafse rechterlijke wetstoepassing. Maar in werkelijkheid schreef Montesquieu juist over een stelsel van macht en tegenmacht waarin de wetgever, het bestuur en de rechter weliswaar elk hun eigen plaats hebben, maar elkaar vooral ook aanvullen en corrigeren waar nodig. Precies aan die opvatting van de trias politica bestaat in de huidige tijd van rechtsstatelijk verval en opkomend populisme een sterke behoefte.

Rode draad | Dissenting opinions
februari 2024
AA20240175