Vind een Rode draad

Kies het jaar of thema van de Rode draad en ga naar de aflevering.

Banner Hoffelijk Juridisch
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner KNB
Banner CPO
Banner Raad van State
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner KNB
Banner CPO
Banner Raad van State

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/rodedraad/2021


Rode draad 2021 – Recht & Geest

De mens als hoofdrolspeler in het auteurs- en octrooirecht

F. van der Lecq, J.R. Torenbosch

Post thumbnail

Het auteurs- en octrooirecht beschermen bij uitstek creatieve voortbrengselen van de menselijke geest. In dit artikel wordt de rol van de menselijke geest in het auteursrecht en het octrooirecht ontleed en gekoppeld aan de dubbele beschermingsratio die aan deze intellectuele-eigendomsrechten ten grondslag ligt.

Rode draad | Recht & Geest
Maart 2021
AA20210292

De rechterlijke geest

Mindfulness ter cultivering van bewustzijn en gelijkmoedigheid

J.G.A. Kaptein-van Olst

In deze bijdrage wordt beredeneerd dat het cultiveren van mindfulness door rechters de kwaliteit van hun oordeelsvorming ten goede kan komen. De rol van rechterlijke intuïtie en emotie wordt belicht en het fenomeen ‘mindfulness’ wordt uitgelegd. Voorts besteedt de auteur aandacht aan de (wat haar betreft daarmee samenhangende) boeddhistische waarde ‘gelijkmoedigheid’ en doet zij de suggestie om deze waarde als seculiere notie van een bepaalde geestestoestand een rol te laten spelen binnen het normatieve kader voor rechterlijke oordeelsvorming.

Rode draad | Recht & Geest
Juni 2021
AA20210625

Een streep door financiële autonomie en zelfbeschikking

Criteria voor het instellen van bewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand

Geestelijk letsel bij smartengeld: in het algemeen geen in de psychiatrie erkend ziektebeeld vereist

A.M. Overheul

Deze bijdrage gaat over het vereiste van ‘geestelijk letsel’ bij de vergoeding van immateriële schade. Is voor het aannemen van geestelijk letsel in de context van de persoonsaantasting vereist dat sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld? Lange tijd werd gedacht van wel. Recent sprak de Hoge Raad de verhelderende woorden dat dit niet het geval is.

Rode draad | Recht & Geest
Oktober 2021
AA20210944

Geestelijk lijden en euthanasie

J. Legemaate

Over de mate waarin geestelijk lijden een grond kan vormen voor de inwilliging van een verzoek om levensbeëindiging van een patiënt bestaan uiteenlopende meningen. In dit artikel wordt ingegaan op de juridische aspecten van twee voorbeelden van deze problematiek: hulp bij zelfdoding aan psychiatrische patiënten en levensbeëindiging wegens een ‘voltooid leven’.

Rode draad | Recht & Geest
Mei 2021
AA20210494

Geestelijke vrijheid van de democratie

C. Elion-Valter

Hedendaagse technologische ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie en robotisering raken de discussie over nut en noodzaak van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (art. 6 Gw). In dit artikel neemt Carinne Elion-Valter met name deze ontwikkeling in ogenschouw, niet zozeer vanuit een juridisch kader, maar vanuit een existentieel en cultureel kader. Daartoe knoopt ze aan bij een roman: Ian McEwans 'Machines Like Me'. Welk licht werpt deze roman op het debat over nut en noodzaak van artikel 6 Gw?

Rode draad | Recht & Geest
Februari 2021
AA20210186

Het morele bewustzijn van het menselijke kwaad

N. Rozemond

In zijn boek Het menselijke kwaad. Hannah Arendt, Adolf Eichmann en het oordelen over het kwaad onderzoekt Klaas Rozemond hoe het menselijke kwaad kan worden gedefinieerd. De filosofie van Hannah Arendt en de strafzaak tegen Adolf Eichmann spelen daarin een belangrijke rol. In dit artikel analyseert hij de status van het morele bewustzijn in het kwaad en het strafrecht.

Rode draad | Recht & Geest
Januari 2021
AA20210073

Twee concepten van psychische stoornis, twee maatstaven voor het bewijs ervan en twee ongelukkige wetswijzigingen

J. Bijlsma

Voor de vaststelling van ontoerekenbaarheid geldt een ander concept van psychische stoornis dan vereist is voor de oplegging van tbs. Voor het bewijs van beide stoornisconcepten zouden bovendien verschillende bewijsmaatstaven moeten gelden. Twee recente wetswijzigingen verwarren beide stoornisconcepten en bewijsmaatstaven.

Rode draad | Recht & Geest
September 2021
AA20210859

Woord vooraf

Y.E.M. Cremers, M.M. Kappé, L.L. MacLean, M.D. Reijneveld, D.B. Sander, P.M. Sijtsma

In dit woord vooraf legt de redactiecommissie uit wat de lezer van deze nieuwe rubriek kan verwachten.

Rode draad | Recht & Geest
Januari 2021
AA20210072