Vind een Rode draad

Kies het jaar of thema van de Rode draad en ga naar de aflevering.

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/rodedraad/2020

Rode draad 2020 – Beschermenswaardige partijen

Als consument je recht halen bij een geschillencommissie: goed(koop), maar kan beter

C.M.D.S. Pavillon

Heeft een consument een geschil met een bij De Geschillencommissie aangesloten ondernemer, dan ligt de gang naar die commissie, gezien de kosten, onzekerheid en ingewikkeldheid van een gerechtelijke procedure, al snel voor de hand. Toch kleven er ook nadelen aan deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Aan de hand van drie uit het leven gegrepen casus wordt besproken op welke punten die geschillenbeslechting kan worden verbeterd en waarom cruciaal is dat de overheid in De Geschillencommissie blijft investeren.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Februari 2020
AA20200199

Bescherming van minderheidsaandeelhouders

P.J. van der Korst

Minderheidsaandeelhouders van een B.V. of N.V. kunnen worden geconfronteerd met besluitvorming of transacties door het bestuur of de meerderheidsaandeelhouder die hun vermogensrechten of zeggenschapsrechten aantasten. In deze bijdrage komt aan de orde hoe – en in welke mate de belangen van deze minderheidsaandeelhouders wettelijk zijn beschermd tegen zulke besluiten of transacties en hoe deze wettelijke bescherming in rechtspraak vorm krijgt.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Maart 2020
AA20200284

Diversiteit binnen de top van ondernemingen: beschermenswaardige of ondervertegenwoordigde partijen?

J.G.C.M. Galle

Vrouwen zijn geen beschermenswaardige partijen binnen de top van ondernemingen, maar wel een ondervertegenwoordigde partij. Streefcijfers boden geen soelaas en een wettelijk quotum is in de maak. Ook maatwerk in diversiteitsbeleid vanuit de markt kan uitkomst bieden. Alhoewel veel discussie bestaat over de te nemen maatregelen, lijkt het creëren van bewustwording en overtuiging tot verandering niet meer nodig. Het is nu een kwestie van het zoeken naar en vooral bewandelen van de route om deze ondervertegenwoordiging te beslechten.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Mei 2020
AA20200495

Een nudge in de juiste richting om consumenten te beschermen

T. Bouwman

Gedragswetenschappelijke inzichten laten niet alleen zien dat consumenten meer beschermd moeten worden om ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk hun autonomie kunnen realiseren, maar ook dat de in het geldende recht gebruikte beschermingstechnieken die bescherming niet altijd kunnen bieden. Dit probleem kan voor een deel worden opgelost door consumenten een duwtje in de juiste richting te geven – oftewel te nudgen.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Oktober 2020
AA20200977

Het recht als bescherming van bepaalde partijen: een rechtsfilosofische verkenning

Corrias L.D.A.

Dit artikel biedt een rechtsfilosofische analyse van het recht als bescherming van bepaalde partijen. Naast een conceptuele verheldering, besteedt het stuk in het bijzonder aandacht aan de grenzen van rechtsbescherming door een bespreking van ‘stille claims’, ontrechting en koloniaal onrecht.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Januari 2020
AA20200093

Keuzeonzekerheid bij de vaststelling van het condicio-sine-qua-non-verband

E.F.D. Engelhard

De civiele rechter heeft creativiteit laten zien om in diverse gevallen eisers met bewijsnood ter zake van het causaal verband tegemoet te komen. Eén categorie gevallen blijft problematisch, namelijk die waarin de schade van de eiser het gevolg is van diens eigen keuze, waarvan de eiser stelt dat die keuze is ingegeven door onjuiste informatie of nalatigheid van de gedaagde.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
September 2020
AA20200810

Kinderen in (echt)scheidingszaken. Nog een wereld te winnen?

G.C.A.M. Ruitenberg

Kinderen verdienen bijzondere bescherming. Dat geldt ook voor kinderen die betrokken zijn bij (echt)scheidingen. Voor hun positie is veel aandacht en er zijn allerlei plannen ontwikkeld om deze te verbeteren. Betekent dit dat kinderen nu voldoende worden beschermd? Of valt op dit punt nog een wereld te winnen?

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Juni 2020
AA20200614

Menselijke waardigheid en de rechten van niet rechtmatig verblijvenden

A.B. Terlouw

Het bieden van bed, bad en brood aan onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen is sinds jaar en dag onderwerp van discussie, zowel binnen regering en parlement, als tussen het Rijk en de gemeenten. Internationale en nationale rechters hebben zich gebogen over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op een vorm van opvang. In deze bijdrage wordt nagegaan welke rechten onrechtmatig in Nederland verblijvenden hebben. Hoe beschermenswaardig zijn zij, wat betekent hun recht op menselijke waardigheid en welke opvang wordt in de praktijk nog aan uitgeprocedeerde asielzoekers geboden?

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
April 2020
AA20200412

Rode draad ‘Beschermenswaardige partijen’

Woord vooraf

M.M. Kappé, D.W. van Maurik, T.A. Polanen, M.D. Reijneveld, P.M. Sijtsma, B.F.M. Vulto

Dit is het Woord vooraf bij de Rode Draad 2020. Nu op het Malieveld wederom steeds vaker wordt gedemonstreerd, is het belangrijk om te reflecteren op de vraag wie we in deze maatschappij willen beschermen, waarom we dat willen en of het huidige wettelijk kader ook aan deze behoefte voldoet. In de Rode Draad 2020 staat daarom de ‘beschermenswaardige partij’ centraal.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Januari 2020
AA20200092

Banner CPO
Banner PwC
Banner CPO
Banner Wijnkamp
Banner CPO
Banner PwC
Banner CPO
Banner Wijnkamp