Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Lindenhaeghe Legal
Banner Pels Rijcken
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Lindenhaeghe Legal
Banner Pels Rijcken

Ars Aequi september 2023

Deze maand

We openen het collegejaar met het luiden van een klok. Door de Wet bescherming klokkenluiders lijkt de arbeidsrechtelijke situatie van klokkenluiders in Nederland te zijn veranderd, maar worden ze daadwerkelijk beter beschermd? Die vraag wordt in het septembernummer door student Mark Steijns beantwoord. Artificiële intelligentie maakt het mogelijk de menselijke stem geheel waarheidsgetrouw na te bootsen. Student Etienne Valk bespreekt de mogelijkheden om ter bescherming van het stemgeluid aansluiting te vinden bij het portretrecht. Het begrip ‘menselijke maat’ wordt vaak op een juridische en politieke wijze ingevuld. Thomas de Jong presenteert aan de hand van het denken van Emmanuel Levinas en Jacques Derrida een alternatieve opvatting van de menselijke maat. En op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Gerrit van der Veen bespreelt achtergronden, doelstellingen, totstandkomingsgeschiedenis en inhoud van de Omgevingswet, gevolgd door mogelijke pijnpunten en kritiek op de wet of onderdelen daarvan.

Verder pleit Viola Bex-Reimert in het septembernummer voor een grotere rol van deskundigen bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en Jeroen ten Voorde bekijkt het voorstel om het maken en hebben van verborgen ruimten in transportmiddelen strafbaar te stellen, meer in het bijzonder het mensbeeld dat in het voorstel opdoemt en het nut ervan voor het te beschermen belang. Het transparantieraamwerk probeert de beschikbaarheid van duurzaamheidsinformatie te vergroten en duurzaamheidsinformatie te standaardiseren, maar, zo legt Jelle van Dijk uit, het raamwerk is voor verbetering vatbaar. Een AA-artikel van Jacobine van den Brink & Rolf Ortlep (AA20220058) leidde tot een rondetafelgesprek over het belang van juridisch-dogmatisch onderzoek op de hoofdgebieden van het Nederlandse recht. Yacintha Habicht & Manon Hermans doen verslag in het septembernummer. En hoe kan ChatGPT op een verantwoorde manier worden ingezet in het juridisch onderwijs? Anna van Duin geeft aan waarom docenten en studenten met elkaar in gesprek moeten over de mogelijkheden en beperkingen van generatieve AI.

In de Rode Draad ‘Snijvlakken & Kruisbestuivingen’ legt Daan Doorenbos uit dat de autonome invulling van het begrip ‘rechtspersoon’ in het strafrecht leidt tot dishamonie met andere rechtsgebieden en op de Blauwe Pagina’s is Ruben Hollemans roulerende rechters-commissarissen liever kwijt dan rijk. Verder gaat Ronald Tinnevelt in op het onderwerp van zijn oratie ‘Rechtsstaat: kwetsbaar en weerbaar’. Hij toont toont hoe een bepaald beeld van de rechtsstaat ons blikveld domineert en daarmee tot een eenzijdige kijk leidt. Dit en nog veel meer is te vinden in het septembernummer van Ars Aequi!

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte van alle juridische content van Ars Aequi?

Schrijf je in:

Ars Aequi nieuwsbrief


Bekijk onze Privacyverklaring


Ars Aequi september

Een stokje steken voor staken

K. Heidary, E.E. Maathuis

Nu het collegejaar is begonnen, zitten de treinen en bussen weer vol met studenten en medewerkers op weg naar de universiteit. Nog maar een paar maanden geleden kwamen veel reizigers in de knel door stakingen in het streekvervoer. In dit redactioneel staan wij stil bij het stakingsrecht: wat is de grondslag en welke beperkingen gelden er?

Opinie | Redactioneel
september 2023
AA20230611

Verkopen op Vinted: pakketten, plichten en kopersbescherming

L. Kremers, V. Mak

Post thumbnail Vinted is een populair platform voor de (ver)koop van bijvoorbeeld tweedehands kleding, maar, zo signaleren Vanessa Mak & Lotte Kremers in deze amuse, voor een argeloze particuliere verkoper kunnen de voorwaarden van Vinted ongunstig en oneerlijk uitpakken.

Opinie | Amuse
september 2023
AA20230614

Deskundige of derde?

Een pleidooi voor een grotere rol van deskundigen bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen

V.M. Bex-Reimert

Post thumbnail In deze opinie betoogt Viola Bex-Reimert dat externe deskundigenrapporten wel van waarde zijn bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen. Nu uit onderzoek blijkt dat de bevordering van deskundigheid van IND-medewerkers achterblijft bij wat de staatssecretaris heeft beloofd en deze beoordeling extra expertise vergt van beslismedewerkers, dient de staatssecretaris de werkinstructie (WI) op dit punt aan te passen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2023
AA20230644

Strafbaarstelling van verborgen ruimten en de bescherming van het openbaar gezag

J.M. ten Voorde

Post thumbnail Ten behoeve van de aanpak van ondermijning wordt voorgesteld het aanbrengen of aanwezig hebben van verborgen ruimten in auto’s, bestelbusjes en dergelijke strafbaar te stellen als misdrijf tegen het openbaar gezag. Deze bijdrage waardeert het voorstel in het licht van het te beschermen belang en van het mensbeeld dat uit de concept-memorie van toelichting naar voren komt en betoogt onder meer dat het niet vanzelfsprekend is dat het openbaar gezag met deze nieuwe strafbaarstelling zal worden beschermd.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2023
AA20230658

Een soevereine vrije mens van vlees en bloed in de rechtszaal en op het notariskantoor

L.A.G.M. van der Geld

Een soevereine vrije mens van vlees en bloed kwam binnen bij het notariskantoor van Lucienne van der Geld. Die ervaring was bijzonder genoeg om haar deze column eraan te wijden!

Opinie | Column
september 2023
AA20230626

Klikspaan, boterspaan, je mag niet meer naar werk gaan

Een onderzoek naar het heden en de toekomst van de arbeidsrechtelijke bescherming van klokkenluiders: het benadelingsverbod

M. Steijns

Post thumbnail ‘Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan.’ Dit welbekende kinderversje was lange tijd kenmerkend voor de arbeidsrechtelijke situatie van klokkenluiders in Nederland. Denk aan werknemers die werden geconfronteerd met intimidatie, pestgedrag of zelfs ontslag na het melden van misstanden van hun werkgever. Sinds de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders op 18 februari 2023 lijkt die situatie te zijn veranderd, maar wordt de klokkenluider daadwerkelijk beter beschermd? Die vraag wordt in dit artikel beantwoord.

Verdieping | Studentartikel
september 2023
AA20230617

Rechtsbeschermingsmogelijkheden van het stemgeluid onder Nederlands portretrecht in de context van audio-deepfakes

E. Valk

Post thumbnail Recente ontwikkelingen van AI-technologie maken het mogelijk de menselijke stem geheel waarheidsgetrouw na te bootsen. Potentiële inbreuk op ieders privacyrechten en de IE-rechten van makers is hiermee een nieuwe realiteit. Dit artikel bespreekt de mogelijkheden om ter bescherming van het stemgeluid aansluiting te vinden bij het portretrecht, op basis van de wet, relevante jurisprudentie en literatuur.

Verdieping | Studentartikel
september 2023
AA20230627

Het paradoxale karakter van de menselijke maat: een filosofische doordenking

T.J. de Jong

Post thumbnail Naar aanleiding van het toeslagenschandaal is sprake van een toenemende belangstelling voor de menselijke maat. Daarbij wordt dit begrip vaak op een juridische en politieke wijze ingevuld. De vraag is of dit wel terecht is. In deze bijdrage wordt aan de hand van het denken van Emmanuel Levinas en Jacques Derrida een alternatieve opvatting van de menselijke maat gepresenteerd, die begint bij het gelaat van de Ander dat oproept tot verantwoordelijkheid.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2023
AA20230635

De lange weg naar de Omgevingswet

G.A. van der Veen

Post thumbnail Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Samen met vier algemene maatregelen van bestuur vervangt die 26 wetten en vele amvb’s op het terrein van de ruimtelijke ordening en het milieu. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Na de achtergronden en doelstellingen van de wet, de totstandkomingsgeschiedenis en de inhoud van de Omgevingswet komen in dit artikel mogelijke pijnpunten en kritiek op de wet of onderdelen daarvan aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2023
AA20230649

De juridisering van de afwikkeling van de toeslagenaffaire

A.T. Marseille

Rb. Overijssel 25 april 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1459, JB 2023/141, NLF 2023/1170, m.nt. E.J.M. Roosendaal Rb. Rotterdam 26 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3475, NLF 2023/1169, m.nt. E.J.M. Roosendaal

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2023
AA20230663

Wijzigingen schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in de Faillissementswet

L.A.R. Siemerink

Leonie Siemerink bespreekt in deze wetgevingsbijdrage de achtergrond, parlementaire behandeling, wijzigingen en het overgangsrecht van de Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Wsnp.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2023
AA20230669

Wat is een rechtspersoon in de zin van artikel 51 Sr?

D.R. Doorenbos

Post thumbnail Op alle rechtsgebieden wordt de rechtspersoon erkend als rechtssubject. Het begrip rechtspersoon heeft echter niet overal dezelfde inhoud. Vooral in het strafrecht bestaat de neiging aan het begrip rechtspersoon een autonome betekenis toe te kennen. De wetgever heeft die neiging bevorderd, door in artikel 51 Sr een verruimende bepaling met een open einde op te nemen. Dat kan leiden tot disharmonieën tussen de rechtsgebieden.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
september 2023
AA20230676

Financiële duurzaamheidswetgeving als taal: een didactische behandeling van het transparantieraamwerk

J. van Dijk

In dit artikel bespreek ik het transparantieraamwerk naar analogie met taal. Deze methode van behandeling van een juridisch instrument komt mij voor als didactisch geschikt. Het transparantieraamwerk probeert de beschikbaarheid van duurzaamheidsinformatie te vergroten en duurzaamheidsinformatie te standaardiseren. Het transparantieraamwerk bevat verschillende technische begrippen, maar deze begrippen sluiten niet goed op elkaar aan. Het transparantieraamwerk is daarom voor verbetering vatbaar.

Perspectief | Uitgelegd
september 2023
AA20230684

Disneyfilms langs de juridische meetlat

H. Botter

Voor advocaat-partner Hugo Botter is het duidelijk: de reden dat Disney+ miljoenen abonnees heeft verloren is het grote aantal juridische fouten in animatiefilms van Disney. In deze column vertelt hij waar zijn juristenhart op vrijdagavond van gaat bloeden.

Perspectief | Column
september 2023
AA20230697

ChatGPT in het juridisch onderwijs: elke student een personal assistant

J.M.L. van Duin

De opkomst van ChatGPT heeft geleid tot wisselende reacties van universiteiten. Moeten we het gebruik van dergelijke chatbots aanmerken als fraude, of juist omarmen? De vraag is hoe ChatGPT op een verantwoorde manier kan worden ingezet in het juridisch onderwijs. Het is belangrijker dan ooit dat rechtenstudenten kritisch leren denken. Daarom moet de focus worden verlegd van het product naar het proces, en moeten docenten en studenten met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en beperkingen van generatieve AI.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2023
AA20230698

De nood is hoog!

Over het belang van juridisch-dogmatisch onderzoek en het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven

Y. Habicht, M.C.A. Hermans

Op 4 november 2022 vond in Amsterdam een rondetafelgesprek plaats over het belang van juridisch-dogmatisch onderzoek op de hoofdgebieden van het Nederlandse recht. Dit artikel is een thematisch verslag hiervan. Besproken vragen zijn: waar komt de verminderde waardering voor juridisch-dogmatisch onderzoek vandaan, wat is het gevolg van de afgenomen interesse en hoe kunnen we het belang voor juridisch-dogmatisch onderzoek doen herleven? Hoewel de deelnemers aan het rondetafelgesprek allen werkzaam zijn in het staats- en bestuursrecht, zijn de besproken thema’s ook relevant voor andere Nederlandse rechtsgebieden.

Perspectief | Congresverslag
september 2023
AA20230704

De kwetsbaarheid van de rechtsstaat

R.B.J. Tinnevelt

Over de staat van de rechtsstaat horen we de laatste jaren steeds vaker dezelfde bekommernis. Ontwikkelingen in Hongarije en Polen laten zien dat de rechtsstaat in gevaar is. Over de vraag wat rechtsstatelijk verval precies is en wat de rechtsstaat weerbaar maakt horen we echter veel minder. Dit artikel toont hoe een bepaald beeld van de rechtsstaat – de rechtsstaat als vorm van zelfbinding – ons blikveld domineert en daarmee tot een eenzijdige kijk leidt op verval, weerbaarheid en de instrumenten die nodig zijn om dit te bereiken.

Literatuur | Oratie
september 2023
AA20230710

Roulerende rechters-commissarissen. Liever kwijt dan rijk?

R. Hollemans

Post thumbnail De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en vereffening van de failliete boedel door de curator. In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s bepleit Ruben Hollemans dat rechtbanken moeten streven naar specialisatie van rechters-commissarissen. Door zich te specialiseren in het faillissementstoezicht kunnen zij immers effectiever toezicht houden op de gespecialiseerde en ervaren curatoren.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
september 2023
AA20230612