Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR

Ars Aequi november 2022

Deze maand

In het novembernummer van Ars Aequi ontleden Jenja Altunian & Floris Vulto in hun studentartikel de spraakmakende Conservatrix-casus en onderzoeken zij hoe de afwikkelingsinstrumenten van DNB in een faillissement van een levensverzekeraar werken. Lucas Noyon schrijft over informatieverstrekking van gerechten aan journalisten en het spanningsveld dat bestaat tussen effectieve openbaarheid van rechtspleging enerzijds en bescherming van de (privacy)rechten van betrokkenen in een strafzaak anderzijds. Jurriaan de Haan bespreekt vijf problemen die kunnen ontstaan als de civiele rechter het noodzakelijk vindt een deskundige te benoemen.

Verder bespreken Marten Zwanenburg & Ardan Folwaij aan de hand van voorbeelden uit het conflict in Oekraïne grijze gebieden in het humanitair oorlogsrecht (HOR). Nieuwe wetgeving moet het gebruik van nepreviews aan banden leggen. Maar is die wetgeving echt zo vernieuwend? Leontine Niessen & Serena Zaccà zoeken het uit. Sander Kole beantwoordt de vraag of Nederland niet toe kan met wat minder Natura 2000-gebieden, en Dave van Toor heeft in dit novembernummer kritiek op de definitie die Sven Brinkhoff in het juninummer gaf voor het begrip ‘narcostaat’ en de toepassing ervan.

Marijke Malsch vergelijkt de promotieculturen bij Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, met speciale aandacht voor de omvang van de proefschriften, de begeleiding van promovendi en het promoveren op artikelen. In de Rode Draad ‘Grenzeloze Grondwetten’ gaat Max Vetzo uitgebreid in op het debat rond constitutionele toetsing en wijziging van het toetsingsverbod, en op de Blauwe Pagina’s schrijven Yong Yong Hu & Minke Reijneveld over hun privacyrechtheld Louis Brandeis. Dit en meer vind je in het novembernummer van Ars Aequi.

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte van alle juridische content van Ars Aequi?

Schrijf je in:

Ars Aequi nieuwsbrief


Bekijk onze Privacyverklaring


Ars Aequi november

Over mandarijnen, mantels en Sint-Maarten

A.I. Elvan, E.E. Maathuis

In de colleges goederenrecht komen de leerstukken zaaksvorming, vermenging en natrekking vaak al in de eerste weken aan bod: meerdere zaken vormen samen een (nieuwe) zaak. Het omgekeerde geval, waarin één zaak wordt gesplitst in meerdere zaken, komt aanmerkelijk minder aan bod. In dit november-redactioneel staan de auteurs – aan de hand van de mantel van (hoe kan het ook anders) Sint-Maarten – kort stil bij deze rechtsfiguur.

Opinie | Redactioneel
november 2022
AA20220835

De godfather van het privaatrechtelijke recht op privacy: Louis D. Brandeis

M.D. Reijneveld, W.Y. Yong Yong

Post thumbnail Yong Yong Hu en Minke Reijneveld eren hun rechtsheld Louis D. Brandeis (1856-1941), voorvechter van het privacyrecht, als advocaat een van de leiders van de progressieve beweging en de eerste Joodse Supreme Court Justice.

Blauwe pagina's | Rechtsheld(inn)en
november 2022
AA20220836

Een rechtseconomisch ex-ante-perspectief op grensoverschrijdende garages

L.T. Visscher

Post thumbnail In het grensoverschrijdende garage-arrest uit 1970 komen enkele kenmerken van en leerstukken uit de rechtseconomie samen: (1) de ex-ante-benadering van het recht, (2) bescherming van aanspraken door property rules en liability rules, en (3) het Coase-theorema. Voor Louis Visscher reden genoeg om dit arrest, alsmede een vergelijkbare zaak uit 2018, eens vanuit rechtseconomische optiek te bekijken.

Opinie | Amuse
november 2022
AA20220838

De Conservatrix-casus: pionieren met resolutie

J. Altunian, F.L.P. Vulto

Post thumbnail Dit artikel is gewijd aan het faillissement van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix N.V. In dit artikel ontleden de auteurs de spraakmakende Conservatrix-casus en wordt onderzocht hoe de afwikkelingsinstrumenten van De Nederlandsche Bank N.V. in een faillissement van een levensverzekeraar werken. In hoeverre bieden de ruime kaders waarbinnen de rol van De Nederlandsche Bank N.V. als toezichthouder wordt vormgegeven, houvast en welke lering kan getrokken worden uit deze in het oog springende casus?

Verdieping | Studentartikel
november 2022
AA20220841

Publiciteit over strafzaken: de rol van de gerechten

L. Noyon

Post thumbnail Gerechten verstrekken informatie aan de pers over aankomende strafzaken, zodat journalisten zich hierop kunnen voorbereiden. Deze informatieverstrekking geschiedt soms ruimhartig, door het verstrekken van niet-geanonimiseerde afschriften van dagvaardingen, en soms summier. Bij dergelijke informatieverstrekking dienen gerechten zich echter rekenschap te geven van het spanningsveld tussen effectieve openbaarheid van rechtspleging enerzijds en bescherming van de (privacy)rechten van hen die in een strafzaak worden betrokken anderzijds. In deze bijdrage wordt de huidige praktijk in dat licht bezien. Besloten wordt met enkele aanbevelingen voor verbetering.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220851

Deskundigenperikelen. Vijf problemen voor de civiele rechter

J. de Haan

Post thumbnail Als de civiele rechter het noodzakelijk vindt een deskundige te benoemen, dan is de uitkomst van het deskundigenonderzoek vaak bepalend voor de uitkomst van de procedure. Gaandeweg het deskundigenonderzoek kan de rechter evenwel voor problemen komen te staan. In dit artikel worden vijf van dergelijke problemen behandeld. Onderzocht wordt op welke manier de rechter met die problemen kan omgaan. Het artikel mondt uit in een voorstel tot het neerleggen van ‘best practices’ in professionele standaarden.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220869

Grijze gebieden in het humanitair oorlogsrecht en het gewapend conflict in Oekraïne

A.J. Folwaij, M.C. Zwanenburg

Post thumbnail De auteurs bespreken aan de hand van voorbeelden uit het conflict in Oekraïne grijze gebieden in het humanitair oorlogsrecht. Zij gaan in op de vraag wat voor soorten grijze gebieden kunnen worden onderscheiden, of het humanitair oorlogsrecht meer grijze gebieden bevat dan andere rechtsgebieden en hoe dergelijke gebieden kunnen worden ‘ingekleurd’.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220877

Nepreviews aangepakt: (n)iets nieuws onder de zon?

L.E.M.P. Niessen, S. Zaccà

Post thumbnail Door de bomen aan nepreviews, zien consumenten vaak het bos niet meer. Nieuwe wetgeving moet het gebruik van nepreviews aan banden leggen. Maar is die wetgeving echt zo vernieuwend? Ook voor de komst van de nieuwe wet was er al veelvuldig aandacht voor nepreviews.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220887

Natura 2000 in Nederland: kan het niet wat minder?

S.D.P Kole

Post thumbnail In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV zijn het oplossen van de woningcrisis en de stikstofcrisis als belangrijke doelstellingen voor de komende jaren aangemerkt. Het oplossen van deze ‘hoofdpijndossiers’ wordt echter bemoeilijkt door de aanwezigheid van 162 Natura 2000-gebieden in Nederland die op basis van het Unierecht strikt moeten worden beschermd. In dat kader kan de vraag worden gesteld of Nederland niet toe kan met minder Natura 2000-gebieden.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2022
AA20220864

Nederland is geen narcostaat: over de (on)zin van een omstreden concept

Reactie op: Sven Brinkhoff, ‘Nederland Narcostaat 2.0’ (Ars Aequi juni 2022)

D.A.G. van Toor

Onlangs werd Nederland als narcostaat gecategoriseerd, op basis van een nieuwe definitie. In Nederland zou sprake zijn van grootschalige productie en doorvoer van verdovende middelen, zou door drugscriminelen nietsontziend geweld worden gebruikt en veel door drugshandel verkregen geld worden witgewassen. In deze bijdrage worden zowel de definitie van narcostaat als de toepassing ervan kritisch besproken.

Opinie | Reactie/nawoord
november 2022
AA20220896

Voor het levenstestament geldt: vertrouwen is goed, controle maakt het nog beter

L.A.G.M. van der Geld

Levenstestamenten zijn in trek, maar zoals blijkt uit de ervaringen van Rachel Hazes, gaat er wel eens iets mis. In deze column geeft Lucienne van der Geld daarom wijze raad voor het opstellen van een levenstestament.

Opinie | Column
november 2022
AA20220863

‘Alsof’-beding

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1389. Huwelijksvermogensrecht. Afrekening finaal verrekenbeding alsof algehele gemeenschap van goederen had bestaan (‘alsof’-beding); artikel 1:142 BW. Vraag of echtgenoten slechts regels over omvang wettelijke gemeenschap op het oog hadden dan wel ook mogelijkheid van vergoedingsrechten als bedoeld in de artikelen 1:95 lid 2 en 96 lid 4 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2022
AA20220903

Préfet du Gers: de persoonlijke gevolgen van Brexit

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer) 9 juni 2022, C-673/20, ECLI:EU:C:2022:449 (EP/Préfet du Gers)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2022
AA20220907

Constitutionele toetsing anno 2022: tussen dikastocratie en toeslagenschandaal

M.J. Vetzo

Constitutionele toetsing staat volop in de belangstelling. Getuige de ‘Hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing’ wil het kabinet-Rutte IV nu ook echt werk gaan maken van wijziging van het toetsingsverbod. Het kabinet balanceert daarbij tussen meer rechterlijke rechtsbescherming enerzijds en het voorkomen van vergaande wijzigingen in de verhouding rechter-wetgever anderzijds. Voor het verdere debat over constitutionele toetsing anno 2022 is het behulpzaam als enkele van de (oudere) dichotomieën waarvan het kabinet zich bij die evenwichtsoefening bedient, worden ingeruild voor hedendaags, verfijnder rechtsdenken.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
november 2022
AA20220912

Recht is rond (III)

J.W.A. Rheinfeld, B.M.E.M. Schols

Post thumbnail Prof & Prof maken zich een beetje zorgen, omdat de jeugdige juridische studenten zo serieus worden. Er wordt veel te weinig gelachen! In deze column geven zij reden tot hoop én vrolijkheid.

Perspectief | Column
november 2022
AA20220924

Levenswerk of proeve van bekwaamheid?

Promotieculturen bij Rechtsgeleerdheid en de Sociale Wetenschappen

M. Malsch

Post thumbnail Promotietrajecten duren vaak lang. Er is soms ontevredenheid over de begeleiding van promovendi. Dit artikel maakt een vergelijking tussen de promotieculturen bij faculteiten Rechtsgeleerdheid en faculteiten Sociale Wetenschappen. De uitkomsten van een aantal interviews hierover worden weergeven. Speciale aandacht wordt geschonken aan de omvang van de proefschriften, de begeleiding van promovendi en het promoveren op artikelen. Geconcludeerd wordt dat de faculteiten naar elkaar toe groeien. Binnen de Sociale Wetenschappen lijkt de promotiecultuur verder ontwikkeld te zijn dan bij Rechtsgeleerdheid.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2022
AA20220920

Verslaving en verantwoordelijkheid: de strafrechtelijke consequenties van een neurowetenschappelijke visie op verslaving

A.E. Goldberg

Op 21 april 2022 promoveerde Anna Goldberg aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Blaming the Addicted Brain. Building bridges between criminal law and neuroscientific perspectives on addiction. In dit artikel vertelt zij over haar proefschriftonderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2022
AA20220925