Ars Aequi September 2019

Deze maand

De gemeente Borsele verzorgt leerlingenvervoer, maar de Hoge Raad besliste dat de gemeente geen aftrek van voorbelasting en ook geen btw-compensatie toekomt. Lennart van Verseveld bespreekt in zijn studentartikel of de Hoge Raad terecht tot dit oordeel is gekomen.

Verder in dit goedgevulde nummer: Rob van Gestel & Marc Loth menen dat ‘public interest litigation’ democratische waarborgen niet doorkruist, maar juist een uitdrukking van democratische legitimatie is. Willem Loof onderzoekt of de moeizame houding in het Nederlandse recht ten opzichte van trustachtige figuren kan worden verklaard door ons absolute eigendomsbegrip. Emilia Steendam Visser & Elbert de Jong schijnen hun licht op de mogelijkheden voor (al dan niet inmiddels volwassen) kinderen om hun ouders aansprakelijk te stellen voor door sharenting geleden schade.

Marnix Snel & Jan Vranken nemen gefinancierd rechtswetenschappelijk onderzoek onder de loep. André Nuytinck heeft een overzicht gemaakt van veelgemaakte fouten en aandachtspunten in scriptie (studenten, doe hier uw voordeel mee!) en voor de Rode Draad ‘Toegang tot het recht’ schreef Marishka Neekilappillai een bijdrage over het Netherlands Commercial Court. In een nieuwe rubriek, Voortschrijdend inzicht, kijken doctores terug op hun gezaghebbende proefschrift en wat daarna kwam; Jaap de Hullu trapt af. Nieuw is ook de column Vijf minuten rechtsfilosofie, waarin Harm Kloosterhuis en Carel Smith ons meenemen op speurtochten langs de gemeenplaatsen van het recht.

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte van alle juridische content van Ars Aequi?
Schrijf je in:


Ars Aequi nieuwsbrief


Bekijk onze PrivacyverklaringArs Aequi september

Voorbij de trias politica

Over de constitutionele betekenis van ‘public interest litigation’

R.A.J. van Gestel, M.A. Loth

Zoals de Urgenda-zaak laat zien, roept ‘public interest litigation’ al snel de vraag op of de rechter niet op de stoel van de wetgever gaat zitten, waardoor democratische waarborgen doorkruist zouden worden. Wij menen dat die stelling soms ook omgedraaid kan worden en dat algemeenbelangacties die beslecht worden door de rechter juist als een uitdrukking van democratische legitimatie gezien kunnen worden, zolang de rechter de beleidsvrijheid van de Staat voldoende respecteert en zijn normstellende optreden objectiveert en rechtvaardigt.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2019
AA20190647

Bestrijding belastingontwijking in het Caribisch Koninkrijk

P. Kavelaars

De afgelopen jaren wordt wereldwijd het ontwijken van belastingen door ondernemingen aangepakt. Dit geschiedt onder leiding van de OESO en de EU. Het raakt ook het Caribische deel van het Koninkrijk. In dit artikel wordt hieraan op hoofdlijnen aandacht geschonken.

Blauwe pagina’s | Caribisch recht
September 2019
AA20190628

Rechtsbescherming en de overheid: hoog tijd voor een nieuwe koers!

E.E. Nauta, T.A. Polanen

De minister voor Rechtsbescherming is voornemens de rechtsbijstand ingrijpend te wijzigen. Het gevolg is dat deze publieke voorziening (nog) verder wordt uitgekleed. Dit voornemen van de minister past in een bredere beleidstendens. De overheid heeft de laatste tijd namelijk meer maatregelen genomen waardoor de toegang tot het recht wordt bemoeilijkt. De auteurs pleiten voor een koerswijziging. De toegang tot het recht moet weer een speerpunt worden van het overheidsbeleid.

Opinie | Redactioneel
September 2019
AA20190627

Wat is de staat van de rechtsstaat?

De meerwaarde van empirisch-juridisch onderzoek

M.L.M. Hertogh

Discussies over de rechtsstaat worden meestal gevoerd op basis van een juridisch rechtsstaatbegrip, maar welke rol spelen de beginselen van de rechtsstaat in de dagelijkse praktijk? Marc Hertogh gaat daarop in in deze amuse.

Opinie | Amuse
September 2019
AA20190630

Btw-pech met leerlingenvervoer

J.L. van Verseveld

Over de Gemeente Borsele-zaak is het laatste woord nog niet gezegd. De gemeente komt er in deze zaak bekaaid vanaf: geen aftrek van voorbelasting en geen recht op btw-compensatie. In dit artikel wordt besproken of de Hoge Raad terecht tot dit oordeel is gekomen. Is het verzorgen van leerlingenvervoer werkelijk geen gemeenschapsvoorziening?

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2019
AA20190633

Een analyse van eigendomsverhoudingen in trusts en trustachtige figuren

L. Loof

De auteur onderzoekt of de moeizame houding in het Nederlandse recht ten opzichte van trustachtige figuren kan worden verklaard door ons absolute eigendomsbegrip. Geconcludeerd wordt dat dit niet het geval is. Als in het kader van trusts en trustachtige figuren wordt gesproken van formele eigendom en materiële eigendom wordt niet bedoeld dat het subjectieve recht van eigendom is gesplitst in twee subjectieve rechten van eigendom, maar veeleer dat sprake is van een van ‘Rechtsinhaberschaft’ afwijkende ‘Vermögenszuordnung’.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2019
AA20190657

Sharenting & aansprakelijkheid: (wanneer) is de delende ouder aansprakelijk?

E.R. de Jong, E. Steendam Visser

Wanneer kunnen ouders die (te) veel informatie over hun kind op social media plaatsen, succesvol aansprakelijk worden gesteld? Heeft het kind recht op schadevergoeding wanneer het bijvoorbeeld een depressie overhoudt aan het viral gaan in haar jeugd? In een digitaliserende wereld neemt de relevantie van dergelijke vragen toe. Eenduidige antwoorden zijn er nog niet.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2019
AA20190642

Door invoering van de strafbeschikking minder werk voor de rechter? Reactie op Rinus Otte, ‘Het Openbaar Ministerie en de strafbeschikking. De voortdurende ontlasting van de rechtspraak’

Nawoord bij bovenstaande reactie

M. Otte, F. van Tulder

In deze bijdrage reageert Frank van Tulder op een in maart 2019 in Ars Aequi verschenen artikel van Rinus Otte. Met een nawoord van Otte.

Opinie | Reactie/nawoord
September 2019
AA20190668

Op wandeling door de Franse Alpen

De petite histoire van het recht

E.H. Hondius

Ewoud Hondius gebruikt trivia om ons een kleurrijk kijkje áchter het recht te geven in deze column.

Opinie | Column
September 2019
AA20190646

Valse noot

M.V. Polak

Martijn Polak doet uit de doeken wat voor een vals plannetje hij had in de tijd dat hij annotator voor Ars Aequi was.

Opinie | Column
September 2019
AA20190656

De onschuldpresumptie en de invloed van het strafrechtelijke op het bestuursrechtelijke oordeel

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

CRvB 7 augustus 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2399, AB 2019/66, m.nt. R. Stijnen, RSV 2018/234, m.nt. J.H. Ermers, USZ 2018/284, m.nt. H.W.M. Nacinovic

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2019
AA20190672

Onderbouwing en beoordeling van aanhoudingsverzoeken in strafzaken

J.M. ten Voorde

HR 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1934

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2019
AA20190681

Organik v Dow Chemical: het achterhalen van geheim bewijs van een geheime inbreuk op een bedrijfsgeheim

Th.C.J.A. van Engelen

HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775, IEPT20180928, BIE 2018/34, m.nt. W.J.G. Maas, NJ 2019/70, m.nt. Ch. Gielen en A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (Organik v Dow Chemical) (raadsheren: C.A. Streefkerk, G. Snijders, M.V. Polak, C.E. du Perron en M.J. Kroeze; conclusie A-G E.M. Wesseling-van Gent)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2019
AA20190687

Het misdrijf majesteitsschennis afgeschaft

De initiatiefwet tot opheffing van de bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en belediging van bevriende staatshoofden

S.S. Arendse, P.A.M. Verrest

In deze bijdrage zullen de auteurs de inhoud van de Wet van 15 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen uitlichten. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de belangrijkste discussiepunten tijdens de parlementaire behandeling en de wijzigingen die als gevolg daarvan in het voorstel zijn aangebracht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
September 2019
AA20190694

Netherlands Commercial Court: de internationale poort tot het Nederlandse materiële privaatrecht

M. Neekilappillai

Met de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC) biedt Nederland een Engelstalige overheidsrechter in Amsterdam, die grote, complexe internationale handelsgeschillen snel en deskundig kan beslechten tegen een verhoogd griffierecht. De Netherlands Commercial Court kan de toegang tot het Nederlandse materiële privaatrecht versterken voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

Rode draad | Toegang tot het recht
September 2019
AA20190700

Vijf minuten rechtsfilosofie. Speurtochten langs de gemeenplaatsen van het recht

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Deze column is de eerste in een reeks speurtochten van vijf minuten langs de gemeenplaatsen van het recht, uitgezet door Harm Kloosterhuis & Carel Smith.

Perspectief | Column
September 2019
AA20190711

Het gefinancierde rechtswetenschappelijke onderzoek onder de loep

M.V.R. Snel, J.B.M. Vranken

In de rechtswetenschappelijke gemeenschap bestaat de indruk dat juridisch onderzoek met een interdisciplinaire en/of empirische component bij verstrekkers van onderzoeksubsidies voorrang krijgt. Of, en zo ja in hoeverre dat werkelijk zo is, onderzochten wij in deze bijdrage op basis van een bestudering van het door de European Research Council, Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en rechtenfaculteiten gefinancierde juridisch (promotie)onderzoek.

September 2019
AA20190712

Aandachtspunten en veelvoorkomende fouten in schriftelijke opdrachten en (mini)scripties

A.J.M. Nuytinck

André Nuytinck verzamelt al enige jaren aandachtspunten en veelvoorkomende fouten voor rechtenstudenten en andere juristen. Ars Aequi publiceert zijn overzicht, zodat de nieuwe generatie rechtenstudenten, maar ook degenen die al wat langer studeren, hier hun voordeel mee kunnen doen.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2019
AA20190720

Over rechtsmiddelen in strafzaken

J. de Hullu

Een milde terugblik op mijn proefschrift Over rechtsmiddelen in strafzaken van dertig jaar geleden aan de hand van de eerste vijf stellingen. Er blijkt het een en ander veranderd, zowel in de wettelijke regeling van de belangrijkste rechtsmiddelen in strafzaken als in mijn opvattingen. Overeind blijft wel mijn grondgedachte dat de rechtsmiddelen in strafzaken ook als stelsel moeten worden geanalyseerd en beoordeeld.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
September 2019
AA20190725