Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick

Schrijven voor Ars Aequi

Maandblad

Voor ieder nummer van Ars Aequi nodigt de redactie auteurs uit om een artikel te schrijven. De redactie biedt ook de mogelijkheid aan alle juristen – en in het bijzonder studenten – om ‘spontaan’ een artikel in te zenden. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende procedures.


Beoordeling en selectie

Lees het redactionele artikel Kwaliteit van juridische publicaties over de beoordelingsprocedure en het beoordelingskader van artikelen.

Het schrijven van een artikel op verzoek van de redactie
De redactie nodigt voor ieder nummer verschillende auteurs uit om een artikel te schrijven voor Ars Aequi. In de uitnodiging staat vermeld voor welke editie het artikel bedoeld is, wat het onderwerp moet zijn en wat de woordennorm is. Voor verdere informatie, bijvoorbeeld over de opmaak, kunnen auteurs de algemene artikelrichtlijn (pdf) raadplegen.

Spontane inzendingen van afgestudeerde juristen
Afgestudeerde juristen kunnen spontaan een artikel opsturen naar de hoofdredacteur via aam@arsaequi.nl. In de algemene artikelrichtlijn (pdf) staat informatie over de woordennorm, vormgeving en andere praktische zaken.

Studentartikelen
Studenten kunnen een artikel inleveren over ieder gewenst onderwerp. Aan de meeste universiteiten is het mogelijk in de plaats van een scriptie een artikel voor Ars Aequi te schrijven. Auteurs van geplaatste studentartikelen mogen een keuze maken uit het boekenfonds van Ars Aequi Libri en daarnaast maken zij kans op de jaarlijkse Ars Aequi-prijs van € 1.000,-. In de studentartikelrichtlijnen (pdf) is onder andere de kopijprocedure, het reglement van de Ars Aequi-prijs en veel praktische informatie te vinden. Daarnaast heeft de redactie het artikel 'Van scriptie naar studentartikel: een handreiking' (pdf) geschreven om studenten die hun scriptie willen omvormen tot een artikel te helpen dat zo goed mogelijk te doen.

Honoraria en vergoedingen
Als niet-commerciële uitgeverij houdt Ars Aequi haar abonnementsprijzen zo laag mogelijk voor studenten. In alle opzichten worden de productiekosten beheerst, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, redacteuren, annotatoren, bestuursleden, boekenraadleden en adviseurs geen aanspraak maken op honoraria of andere vergoedingen zoals reprorechtvergoedingen.

Open Access
Ars Aequi is een Green Open Access-uitgever. Dit houdt onder meer in dat de auteur de definitieve pdf van zijn publicatie in Ars Aequi Maandblad kan archiveren in de repository van de wetenschappelijke instelling waar de auteur werkzaam is. Meer informatie over het Open Access-beleid van Ars Aequi is te vinden op arsaequi.nl/open-access.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van het bovenstaande en de richtlijnen nog vragen? Neem dan contact op met de hoofdredacteur van het maandblad via aam@arsaequi.nl.

Schrijven voor Ars Aequi Maandblad

Libri

Idee of manuscript voor een boek
Heeft u een idee voor een juridische uitgave of wilt u een eigen uitgave publiceren, dan kunt u uw idee of manuscript voorleggen aan de boekenraad van Ars Aequi Libri. De boekenraad van Ars Aequi bestaat uit vooraanstaande juristen uit de wetenschap en de rechtspraktijk die beoordelen of een manuscript een aanvulling kan zijn op het boekenfonds. Een belangrijke voorwaarde is dat het boek een plaats heeft in het juridisch onderwijs. Verwacht u dat er een juridische lezersdoelgroep is voor uw uitgave, neem dan contact op met Janine van Winden, uitgever van Ars Aequi Libri.

Doelstelling
Ars Aequi Libri geeft sinds 1975 boeken uit en richt zich daarbij voornamelijk op de juridische opleiding en praktijk. Een van haar doelstellingen is in de onderwijsbehoefte voorzien met kwalitatief hoogwaardige uitgaven tegen een relatief lage prijs. Er wordt naar gestreefd publicaties uit te geven die nuttig zijn voor de juridische student, maar die daarnaast uiteraard ook voor praktijkjuristen bruikbaar kunnen zijn. Voorrang wordt gegeven aan boeken die vernieuwend werken in het onderwijs of in de praktijk, de ontwikkeling van het recht in positieve zin sturen, dan wel het betreffende vakgebied kritisch bezien.

Honoraria en vergoedingen
Als niet-commerciële uitgeverij tracht Ars Aequi haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, redacteuren, bestuursleden, boekenraadleden en adviseurs geen aanspraak maken op honoraria of andere vergoedingen zoals reprorechtvergoedingen.

Ars Aequi Libri
Janine van Winden (uitgever)
uitgever@arsaequi.nl
06 - 331 803 78

Artikelrichtlijnen maandblad

Schrijven op uitnodiging

De redactie nodigt voor ieder nummer verschillende auteurs uit om een artikel te schrijven voor Ars Aequi. In de uitnodiging staat vermeld voor welke editie het artikel bedoeld is, wat het onderwerp moet zijn en wat de woordennorm is. Voor verdere informatie, bijvoorbeeld over de opmaak, kunnen auteurs de algemene kopijrichtlijnen (pdf) raadplegen.

Spontaan insturen

Afgestudeerde juristen kunnen spontaan een artikel opsturen naar de hoofdredacteur via aam@arsaequi.nl. In de algemene artikelrichtlijn (pdf) staat informatie over de woordennorm, vormgeving en andere praktische zaken.

Studentartikelen

In de studentartikelrichtlijnen (pdf) is onder andere de kopijprocedure, het reglement van de Ars Aequi-prijs en veel praktische informatie te vinden.

Redacteur worden

De redactie van Ars Aequi maandblad bestaat geheel uit rechtenstudenten en promovendi verbonden aan Nederlandse universiteiten. Het redacteurschap van Ars Aequi verrijkt je studententijd en vergroot je loopbaanmogelijkheden. Je breidt je juridische kennis en vaardigheden uit, bouwt een enorm netwerk op en werkt in een hecht team van enthousiaste studenten. Vele vooraanstaande juristen begonnen hun juridische loopbaan als redacteur van Ars Aequi. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe redacteuren.

 

Hoofdtaken van een redacteur

  • Het beoordelen en redigeren van binnengekomen artikelen
  • Het bedenken van onderwerpen die in Ars Aequi aan bod kunnen komen
  • Het uitnodigen en begeleiden van auteurs
  • Het schrijven van redactionelen en boekaankondigingen

Vereisten

  • Enthousiasme voor het recht
  • Interesse in de rechtswetenschap
  • Een kritische blik
  • Alle vakken van het eerste jaar van de universiteit behaald
  • Anderhalf jaar beschikbaar. Mocht je een semester naar het buitenland gaan, dan kan het redacteurschap ‘gepauzeerd’ worden. Je kunt je tijd flexibel indelen en vanuit huis werken.

Geïnteresseerd?

Twijfel niet één van de redacteuren aan te spreken voor een kop koffie! Als je besluit te solliciteren, dan kun je je sollicitatiebrief, curriculum vitae en cijferlijst sturen naar de redacteur van jouw faculteit of de hoofdredacteur. Bij voldoende geschiktheid wordt de sollicitatieprocedure verder in gang gezet. Je ontvangt een artikel, dat beoordeeld moet worden op plaatsbaarheid. Daarnaast is ook het schrijven van een kort redactioneel onderdeel van de sollicitatie. Naar aanleiding van deze documenten (beoordeling artikel en redactioneel) nodigen we je uit op een gesprek met een sollicitatiecommissie bestaande uit redacteuren.

Meer informatie

Voor verdere informatie kun je te allen tijde contact opnemen met een van de redacteuren of de hoofdredacteur.

Oud-redacteuren van Ars Aequi

Sinds het ontstaan van Ars Aequi hebben vele (toen nog niet) bekende juristen plaatsgenomen in de redactie. Enkele voorbeelden:

Martijn Polak (Hoge Raad):

“Hoewel er veel is wat ‘voor mijn rechtsdenken van beslissende invloed is geweest’, steekt Ars Aequi in elk geval in kwantitatief opzicht boven alles uit. Maar er is meer. Ars Aequi staat ook voor de wijze waarop ik probeer mijn dagelijkse rechtsdenken te laten verlopen.” (AA mei 2013, p. 351)

 

Steven Bartels (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen):

“In april 1992 stond mijn naam voor het eerst in het colofon van Ars Aequi. Het is niet overdreven om te zeggen dat ongeveer toen mijn wetenschappelijke carrière is begonnen. Van geen andere werkomgeving’ heb ik zoveel opgestoken als van de redactie van Ars Aequi.” (AA juni 2012, p. 478).

 

 

* Je krijgt een volledige onkostenvergoeding. Er kan een beroep gedaan worden op (gedeeltelijke) beursmogelijkheden.

Redacteur worden

Ars Aequi-prijs

De Ars Aequi-prijs is ingesteld om studenten te stimuleren een door hen geschreven wetenschappelijk artikel – al dan niet op basis van een scriptie – te publiceren. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro en een etentje met de jury en redactie.

In aanmerking voor deze prijs komen student-auteurs die een artikel ter plaatsing in Ars Aequi aanbieden. Een eerste selectie zal plaatsvinden door de redactie, die bepaalt of het artikel in het maandblad geplaatst wordt. De uiteindelijke winnaar zal door een onafhankelijke jury gekozen worden uit de student-artikelen die geplaatst zijn in één jaargang.

REGLEMENT

I De prijs

artikel 1
De Ars Aequi-prijs is een jaarlijks door Stichting Ars Aequi uit te reiken prijs voor het beste artikel dat in het voorafgaande jaar in het maandblad Ars Aequi is verschenen.

artikel 2
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- en een etentje met de jury en redactie.

II De voorwaarden voor toekenning

artikel 3
1. In aanmerking voor de prijs komen alle studentartikelen die in een bepaalde jaargang zijn gepubliceerd, inclusief het bijzonder nummer.
2. De prijs wordt toegekend aan de auteur van het beste studentartikel dat in de betreffende jaargang van Ars Aequi heeft gestaan.
3. In aanmerking voor de prijs komen slechts auteurs die de titel meester in de rechten nog niet mogen voeren tenzij het artikel op basis van de afstudeerscriptie is geschreven en binnen zes maanden na de afstudeerdatum is ingeleverd.
4. Niet in aanmerking voor de prijs komen artikelen van redacteuren en oud-redacteuren van Ars Aequi.

artikel 4
Het beste artikel zal worden aangewezen door een onafhankelijke jury.

III De jury

artikel 5
1. De redactie zal jaarlijks een onafhankelijke jury samenstellen die bestaat uit een voorzitter en vier leden.
2. Als de redactie het gezien het aantal gepubliceerde artikelen niet redelijk acht een jury als omschreven in lid 1 samen te stellen, dan kan zij besluiten tot een andere jurysamenstelling.
3. Bij de samenstelling van de jury streeft de redactie naar een evenredige vertegenwoordiging van de wetenschap, de rechtspraktijk en de rechterlijke macht.

artikel 6
1. De jury bepaalt welk van de voor de prijs in aanmerking komende artikelen het beste is.
2. Indien de jury van mening is dat in het betreffende jaar geen absoluut geschikt artikel geplaatst is, behoudt zij zich het recht voor geen Ars Aequi-prijs uit te reiken.

artikel 7
De jury geeft in een gemotiveerd rapport aan waarom het gekozen artikel het beste is.

IV De uitvoering

artikel 8
Het wedstrijdreglement wordt verstrekt aan een ieder die meedingt naar de prijs en een ieder die erom verzoekt.

artikel 9
1. De redactie streeft ernaar de winnaar zo spoedig mogelijk na het verschijnen van het laatste nummer van de betreffende jaargang bekend te maken.
2. Iedereen die meedingt, wordt van de uitslag in kennis gesteld.

artikel 10
Het juryrapport of een samenvatting daarvan zal worden gepubliceerd in het maandblad Ars Aequi.

artikel 11
De prijs wordt zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de winnaar gestort op de door de winnaar op te geven bank- of girorekening.

Ars Aequi-prijs

Open Access

Juridische uitgeverij Ars Aequi (hierna: AA) is een Green Open Access-uitgever. Dit houdt in dat de auteur de definitieve pdf van zijn publicatie in Ars Aequi Maandblad kan archiveren in de repository van de wetenschappelijke instelling waar de auteur werkzaam is. De invulling van het Green Open Access-beleid wordt hieronder uitgelegd.… lees verder

Ars Aequi Weblogs

Ars Aequi wil juridische kennis beschikbaar maken voor een zo groot mogelijke doelgroep. Daarom delen we die kennis ook via Ars Aequi Weblogs. De weblogs staan niet onder redactie van Ars Aequi.

Zelf een weblog schrijven voor Ars Aequi Weblogs? Stuur dan een mail aan uitgever@arsaequi.nl waarin je het onderwerp van je weblog uiteenzet samen met je eerste blog. Wij zullen dan beoordelen of wij je blog geschikt vinden om te publiceren op onze website. De weblogs staan niet onder redactie van Ars Aequi maar wij houden de kwaliteit van Ars Aequi Weblogs graag hoog. Daarom moet een weblog minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

– De weblogs moeten onafhankelijke juridisch inhoudelijke wetenschappelijke content bevatten.
– Er moet minimaal ééns in de 6 maanden een bericht geplaatst worden.
– Geplaatste berichten moeten volledige weblogberichten zijn. Het bericht moet een begin, middenstuk en afsluiting bevatten. Berichten met bijvoorbeeld alleen een intro, samenvatting of een verwijzing voldoen hier niet aan.

Ga naar Ars Aequi Weblogs>>