Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick

Open Access

Juridische uitgeverij Ars Aequi (hierna: AA) is een Green Open Access-uitgever. Dit houdt in dat de auteur de definitieve pdf van zijn publicatie in Ars Aequi Maandblad kan archiveren in de repository van de wetenschappelijke instelling waar de auteur werkzaam is. De invulling van het Green Open Access-beleid wordt hieronder uitgelegd.

De auteur behoudt het auteursrecht op de publicatie in Ars Aequi Maandblad. De volgende rechten blijven voorbehouden aan de auteur:
– het recht om na publicatie uit het werk te citeren en/of voort te bouwen op de inhoud van het werk, mits daardoor geen verveelvoudiging van het werk ontstaat;
– het recht om een gedeelte van het werk te verveelvoudigen, mits deze verveelvoudiging beperkt blijft tot enkele exemplaren en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of eigen gebruik;
– het recht om – onverminderd de verplichtingen ingevolge het reprorecht en de readerregeling – een klein gedeelte van het werk op te nemen in een bundel ter ondersteuning of begeleiding van door de auteur gegeven presentaties en voordrachten (inclusief college en lesgeven);
– aan de auteur toekomende intellectuele- of industriële-eigendomsrechten of vergelijkbare rechten met betrekking tot (bescherming van) methodes, processen of voortbrengselen beschreven in het werk.

De volgende rechten met betrekking tot open access zijn aan de wetenschappelijke auteur voorbehouden:
– het recht om de instelling waar de auteur werkzaam is of een instelling waaraan de auteur verder verbonden is toestemming te verlenen het werk minimaal 1 (één) maand na publicatie op haar eigen gesloten netwerk op te nemen;
– het recht om de instelling waar de auteur werkzaam is toestemming te verlenen de volledig opgemaakte en geredigeerde pdf van het werk 6 (zes) maanden na publicatie in de voor het publiek vrij toegankelijke repository van deze instelling op te nemen;
– het recht om het 1 (één) jaar na publicatie op te nemen in een algemene wetenschappelijke repository zoals SSRN. Een en ander op voorwaarde dat de toegang tot niet op een commerciële basis wordt verstrekt, dat het werk niet in papieren vorm wordt verspreid en dat de auteur een hyperlink van het werk plaatst naar het betreffende artikel op de website van AA.

Voor alle hierboven genoemde vormen van (her)gebruik geldt:
– de door AA, of in opdracht van AA vervaardigde afbeeldingen bij de publicatie mogen niet elders worden hergebruikt.
– voor elke vorm van (her)gebruik van de publicatie zoals hierboven vermeld, dient de auteur toestemming te vragen aan AA. AA zal de auteur de definitieve pdf van zijn publicatie ter beschikking stellen.
– voor elke vorm van (her)gebruik van de publicatie zoals hierboven vermeld, verbindt de auteur zich altijd de volledige bronvermelding te plaatsen (ten minste naam auteur(s), titel en nummer van de uitgave en naam uitgever).

Voor delen op de social media geldt:
– de Ars Aequi-pdf van de publicatie mag niet gedeeld worden op social media
– een link naar de publicatie op de website van Ars Aequi mag wel gedeeld worden op social media
– de eerste pagina van de Ars Aequi-publicatie met een link naar de publicatie op de website van Ars Aequi mag gedeeld worden op social media (desgevraagd zal Ars Aequi deze aan de auteur ter beschikking stellen)
– het niet door Ars Aequi geredigeerde, gecorrigeerde, opgemaakte en gepubliceerde, oorspronkelijke Word-document van de auteur mag gedeeld worden op social media

Voor delen in een blog geldt:
– de Ars Aequi-pdf van de publicatie of de volledige tekst van de Ars Aequi-publicatie mag niet gedeeld worden in een blog
– een korte samenvatting met een link naar de publicatie op de website van Ars Aequi mag wel gedeeld worden in een blog

Voor het verkrijgen van toestemming en de juiste pdf kunt u contact opnemen met de uitgeverij via openaccess@arsaequi.nl. Vermeld de Ars Aequi-code van het artikel, of het jaar waarin het artikel verschenen is en de paginanummers, en waar u de pdf online plaatst.

Open access