Hanneke Steenbergen Scriptieprijs

De uitreiking van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs vindt in het najaar plaats aan één van de Nederlandse universiteiten waar een migratierechtelijk vak wordt gegeven,

Jaarlijks kan het bestuur van de Stichting Hanneke Steenbergen Fonds (HSF) een prijs toekennen aan een student die met zijn of haar scriptie blijk heeft gegeven van een oorspronkelijke en bijzondere behandeling van een thema op het gebied van het migratierecht, al dan niet in verband met de rechten van de mens, op een zodanige wijze dat de kwaliteit daarvan, naar het oordeel van een daartoe ingestelde jury, als uitstekend kan worden aangemerkt. De scriptie kan een nationaalrechtelijke, Europeesrechtelijke, internationaalrechtelijke of rechtsvergelijkende benadering van het migratierecht bevatten. Naast Nederlandstalige scripties kunnen ook Engelstalige scripties worden voorgedragen, voor zover deze scriptie is geschreven ter afronding van een universitaire studie in Nederland.

Kandidaten voor de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs 2019 kunnen worden voorgedragen door docenten aan een Nederlandse universiteit. Het gaat om master-scripties op het gebied van migratierecht die in het academisch jaar 2018-2019 als goed of zeer goed zijn beoordeeld.

De prijs is bedoeld als een aanmoedigingsprijs ter stimulering van een verdere bestudering van het migratierecht. De prijs bestaat uit een geldbedrag ter waarde van € 1500,- .

De uitreiking wordt steeds voorafgegaan door een inhoudelijk gedeelte, waarin een actueel thema door toonaangevende deskundigen wordt besproken.