Resultaat 97–108 van de 1609 resultaten wordt getoond

Bartelink/Ciris

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 15 april 2005, nr. R05/001HR (CW 2390), ECLI:NL:HR:2005:AS2713, RvdW 2005, 55, JOR 2005/144 (Bartelink/Ciris) In deze uitspraak was de vraag of een bestuurder een rechtsgeldig ontslag in vennootschappelijke zin van een bestuurder van een vennootschap ook beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst tot gevolg zou hebben.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2005
AA20050729

Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid conform artikel 2:404 BW

S.M. Bartman, J. van der Kraan

Hoge Raad 31 maart 2017, nr. 16/00335, ECLI:NL:HR:2017:546 (SNS/Curatoren c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2017
AA20170921

Beëindigingsvergoedingen voor handelsagenten en algemeen belang

De uitspraak van het HvJ EU in de zaak Unamar nader beschouwd

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 17 oktober 2013, ECLI:EU:C:2013:663, zaak C-184/12 (United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV/Navigation Maritime Bulgare)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2014
AA20140466

Beele-arrest

Vrij verkeer van goederen - slaafse nabootsing

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 2 maart 1982, zaak 6/81, ECLI:EU:C:1982:72 (BV Industrie Diensten Groep/J.A. Beele Handelmaatschappij BV). Ook bekend als het Beele-arrest.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1983
AA19830254

Begrenzing van de verzekeringsplicht van de werkgever

S.D. Lindenbergh

Hoge Raad 11 november 2011, nr. 10/04875, LJN: BR5215, ECLI:NL:HR:2011:BR5215, NJ 2011, 597 m.nt. T. Hartlief (TNT Post Productie B.V./Wijenberg); Hoge Raad 11 november 2011, nr. 10/04571, LJN: BR5223, ECLI:NL:HR:2011:BR5223, NJ 2011, 598 (De Rooyse Wissel/Hagens) Met de hier te bespreken uitspraken trekt de Hoge Raad uitdrukkelijk een grens ten aanzien van de reikwijdte van de verplichting van de werkgever om zijn werknemers tegen bepaalde risico’s te verzekeren. Die verzekeringsplicht geldt niet voor eenzijdige ongevallen van voetgangers en ook niet voor bijzondere arbeidsrisico’s  buiten het wegverkeer, zo laten de uitspraken zich samenvatten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2012
AA20120204

Beijzelde loopkat (Sweegers – Van den Hout)

P. van Schilfgaarde

Hoge Raad 9 januari 1987, nr. 12789, ECLI:NL:HR:1987:AG5504, RvdW 1987, 22 (Sweegers/Van den Hout). Ook bekend als Beijzelde loopkat. Aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan de arbeider in de uitoefening van zijn dienstbetrekking overkomen. Art. 1638x BW. Eigen schuld van de arbeider.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1987
AA19870477

Beklag over niet vervolgen van strafbare feiten

P.J.J. van Buuren

Bij Wet van 8 november 198 4, Stb. 551 (in werking getreden op 1 januari 1985) is het nog uit 1926 stammende artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) vervangen door een reeks nieuwe artikelen, de artikelen 12 tot en met 12p.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1985
AA19850263

Bekrachtiging van nietige erkenning

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 30 januari 2015, nr. 13/05570, ECLI:NL:HR:2015:179

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2015
AA20150215

Belaging, persoonlijke levenssfeer en ‘freedom of movement’

Th.A. de Roos

Hoge Raad 29 juni 2004 (Strafkamer), nr. 02051/03, ECLI:NL:HR:2004:AO5710 Gedragingen als omschreven in artikel 285b Sr kunnen ook strafbaar zijn voor zover zij zich op de openbare weg hebben afgespeeld. Dit levert geen strijd op met artikel 2 lid 1 Vierde protocol EVRM (Liberty of movement)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2004
AA20040788

Belangenafweging bij sanctiebesluiten

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 juli 1999, nr. E03.96.0877, ECLI:NL:RVS:1999:AN6143 (Bourgondische Hoeve) Overtreding van geluidsvoorschrift. Afzien van sanctiebevoegdheid was redelijk in verband met de gemaakte belangenafweging, daar verweerders mochten uitgaan van het feit dat de overtreding eenmalig was. Het verzuim om betrokkene te horen is hersteld in de bezwaarfase.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2000
AA20000111

Belastingheffer van voordelen uit deelname aan medische proeven

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 3 oktober 1990, nr. 26.142, ECLI:NL:HR:1990:ZC4398 en ECLI:NL:HR:1990:BH7882 In deze uitspraak van de Hoge Raad bepaalt de Hoge Raad dat het deelnemen aan een medisch experiment waar geen beloning voor in het vooruitzicht was gesteld, deze beloning wel belastbaar is in de zin van art. 22 lid 1 onder b Web IB 1964 ook al is er geen sprake van arbeid maar en de inkomsten uit diensten zijn verkrijgen, ondanks dat geen er handelingen zijn verricht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1991
AA19910081

Belastingheffing van Escapes

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 4 april 2001, nr. 35 882, ECLI:NL:HR:2001:AB0852, BNB 2001/216 In de noot bij dit arrest wordt ingegaan wat als rente of waardestijging kan worden aangemerkt en dientengevolge belast wordt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20011015

Resultaat 97–108 van de 1609 resultaten wordt getoond