Annotaties en wetgeving

Resultaat 109–120 van de 1614 resultaten wordt getoond

Belastingheffing van Escapes

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 4 april 2001, nr. 35 882, ECLI:NL:HR:2001:AB0852, BNB 2001/216 In de noot bij dit arrest wordt ingegaan wat als rente of waardestijging kan worden aangemerkt en dientengevolge belast wordt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20011015

Belastingheffing van ontslagvergoedingen bij een dienstbetrekking in diverse landen

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 11 juni 2004, nr. 37 714, ECLI:NL:HR:2004:AF7812 (juni-ontslagvergoeding) Voor de heffingsbevoegdheid ter zake van een ontslagvergoeding moet worden nagegaan welk deel van de beloning in de afgelopen vier jaar in de desbetreffende staat kon worden belast.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2004
AA20040737

Belastingheffing van profvoetballers

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 11 februari 1998, nr. 33 266, ECLI:NL:HR:1998:AA2441, BNB 1998/118 (EK-voetballer) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de belastingplichtigheid over de inkomsten van profvoetballers uit het spelen van een internationaal kantoor. Naar Nederlands recht dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1998
AA19980981

Belastingheffing van uitkeringen door de Stichting Contractspelersfonds KNVB

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 3 mei 2000, nr. 34 653, ECLI:NL:HR:2000:AA5678, BNB 2000/328 (CFK-regeling) Een voormalig beroepsvoetballer geniet na zijn emigratie naar België periodieke uitkeringen van de Stichting Contractspelersfonds KNVB. Deze uitkeringen zijn in Nederland aan belastingheffing onderworpen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2001
AA20010470

Belastingontwijking via geregistreerd-partnerschap voor één dag

A.O. Lubbers

Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/05609, ECLI:NL:HR:2013:BY0548

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2013
AA20130767

Belastingvlucht naar België

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 3 juli 1991, nr. 25.308, ECLI:NL:HR:1991:ZC4644, BNB 1991/248 Arrest en noot over een belastingrechtzaak waarbij in het geding is of na een verhuizing naar België het mogelijk maakt om belasting te heffen over de inkomsten die zijn verkregen uit de verkoop van een aandelenpakket met een aanmerkelijk belang. Een verdrag verhindert deze belastingheffing over de inkomsten uit vermogen. Wel is het mogelijk om over de winst belasting te heffen in Nederland.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1992
AA19920108

Beledigde partij in ad info-zaken

M.S. Groenhuijsen

Hoge Raad 20 juni 1989, nr. 86.135, ECLI:NL:HR:1989:AD0824 Tot enkele jaren geleden algemeen aangenomen dat slachtoffers van ad informandum gevoegde zaken geen vordering tot schadevergoeding in konden dienen. Echter, onder anderen de rechtbank Zutphen heeft deze lijn doorbroken. Toen in januari 1989 deze constructie voor het eerst werd erkend in hoger beroep, was het van groot belang een definitieve uitspraak van de Hoge Raad uit te lokken. De Hoge Raad besliste dat een vordering tot schadevergoeding van de beledigde partij niet kan worden toegewezen ter zake van een feit dat niet in de telastelegging is opgenomen, met een verwijzing naar de wetssystematiek en wetshistorie. De Hoge Raad hecht in het bijzonder waarde aan het accessoire karakter van de actie van het slachtoffer en de eis van beraadslaging en onderzoek ter terechtzitting op grond van de tenlastelegging.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1989
AA19890997

Beleid en (on)gelijke behandeling

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 26 oktober 1990, nr. 7756, ECLI:NL:HR:1990:AD1274, RvdW 1990, 184 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de problematiek over het al dan niet in strijd zijn met het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel van in verschillende gemeenten verschillend uitvoeren van een regeling in medebewind op grond van een beleidsvrije bevoegdheid. Het gaat i.c. om de bevoegdheid van een gemeente om een bedrag aan bijstand terug te vorderen indien er ook is voldaan aan alimentatieplicht van de ex-partner. In de noot wordt dieper ingegaan op mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel en wetgeving om het verschil in uitvoering van wetten met beleidsvrijheid aan banden te leggen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1991
AA19910502

Beleidsvrijheid of beoordelingsvrijheid?

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 april 1998, nr. E03.97.0115, AB 1998, 199 m.nt. GJ, JB 1998, 133 m.nt. F.A.M.S., De Gemeentestem 7078, 5 m.nt. H.J.A.M. van Geest, ECLI:NL:RVS:1998:AN5622 (varkenshouderij Van Gurp Breda) Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 april 1998, nr. E03.94.1697, AB 1998, 200, M en R 1998, 70 m.nt. Backes, De Gemeentestem 7078, 6 m.nt. H.J.A.M. van Geest, ECLI:NL:RVS:1998:AL2606 (Tennispark Boskoop) Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 april 1998, nr. E03.96.0623, ECLI:NL:RVS:1998:AS4796 (Tennispark Anna Paulowna) Beoordelingsvrijheid bij de beslissing omtrent verlening van een milieuvergunning; deze vrijheid wordt begrensd door meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten; aanpassing rechterlijke opstelling? Kritische beoordeling door de Afdeling van de richtlijn ‘Veehouderij en stankhinder’.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1998
AA19980893

België tegen Senegal: de verplichting om te vervolgen en-of uit te leveren

Benckiser-arrest

Rode draad

J.M. van Dunné

Hoge Raad 14 april 1989, nr. 13475, ECLI:NL:HR:1989:AC3549 (Benckiser/Staat) Bespreking van het Benckiser-arrest in het licht van de rode draad 'Milieurecht'. In dit kader staat de aansprakelijkheid voor milieuschade centraal waarbij met name de relativiteitsleer speelt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Milieurecht
juli 1990
AA19900469

Resultaat 109–120 van de 1614 resultaten wordt getoond