Resultaat 85–96 van de 1609 resultaten wordt getoond

ASMI: zelfstandigheid en beleidsvrijheid van bestuur in een beurs-NV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 9 juli 2010, nrs. 09/04465 en 09/04512, ECLI:NL:HR:2010:BM0976, LJN: BM0976 (Stichting Continuïteit ASM International/Hermes Focus Asset Management Europe Ltd e.a. en A.H. del Prado/Hermes e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2010
AA20100800

Assoud-Nationale Sporttotalisator; vervolg

J. Hijma

Gerechtshof Amsterdam 7 mei 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AB9829, nr. 1272/97 Vervolg van Hoge Raad 19 september 1997, NJ 1998, 6 (Assoud/Nationale Sporttotalisator) Vervolg op het arrest geannoteerd in een eerder nummer van Ars Aequi over de vraag wat als kernbedingen in de zin van art. 6:231 sub a BW hebben te gelden. Dit arrest geeft de uitkomst na verwijzing door de Hoge Raad.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1998
AA19980788

Assoud/Nationale Sporttotalisator

J. Hijma

Hoge Raad 19 september 1997, 16382, ECLI:NL:HR:1997:ZC2435, NJ 1998, 6 (Assoud/Nationale Sporttotalisator) In de bij dit arrest behorende noot wordt ingegaan op algemene voorwaarden. De Hoge Raad maakt bij de beoordeling van het feit of bepaalde reglementen aan de criteria voldoen gebruik van de parlementaire geschiedenis en Europese richtlijnen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1998
AA19980602

Astro-Pierson

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 7 februari 1992, nr. 7889, ECLI:NL:HR:1992:ZC0502, RvdW 1992, 45 (Astro Holding NV/Pierson Heidring en Pierson) Arrest na een Antilliaanse zaak waarin doeloverschrijding in het geding is. De Hoge Raad oordeelt dat bij de toetsing of er sprake is van doeloverschrijding gekeken dient te worden naar alle omstandigheden van het geval en dus ook naar de concernverhoudingen. Contractuele beperkingen voor de bevoegdheden van het bestuur zijn niet relevant wanneer er gekeken dient te worden of bepaalde handelingen al dan niet binnen het statutaire doel vallen. In de noot wordt dieper op het arrest en de doeloverschrijding ingegaan. Het Antilliaanse vennootschapsrecht ten aanzien van de NV is hetzelfde als het Nederlandse vennootschapsrecht van voor 1970.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1992
AA19920505

Auteursrecht op (de geur van een) parfum

P.B. Hugenholtz

Hoge Raad 16 juni 2006, nr. C04/327HR, ECLI:NL:HR:2006:AU8940, JOL 2006, 375, RvdW 2006, 609, LJN: AU8940 (KEKOFA B.V./Lancôme Parfums) Nabootsing van een parfum; vraag of een geur(combinatie) auteursrechtelijke bescherming kan genieten; de omschrijving van 'werk' in artikel 10 van de Auteurswet luidt algemeen en belet niet daaronder een geur(combinatie) te begrijpen; beslissend is of het gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft; dat het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stelt, doet hieraan niet af, evenmin als de omstandigheid dat niet alle bepalingen en beperkingen in de Auteurswet op 'geurwerken' kunnen worden toegepast; de geur van een parfum mag niet worden vereenzelvigd met de reukstof(fen) die de geur teweegbrengen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2006
AA20060821

Auto weggesleept: geld toe?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU2988, nr. 200501988/1 (mr. Vlasblom), AB 2005, 393 m.nt. F.R. Vermeer, JB 2005, 302 m.nt. Albers. Wanneer je auto wordt weggesleept is dat vervelend, zeker wanneer je niet kon weten dat je jouw auto daar niet mocht parkeren, dit was in casu in het geval. De Rvs is van mening dat B&W geen deugdelijke afweging heeft gemaakt op het bezwaar van de benadeelde die niet de kosten van het wegslepen wil voldoen. Bovendien besteed de Afdeling bestuursrechtspraak ook nog aandacht aan de mogelijkheid dat benadeelde een schadevergoeding krijgt omdat zijn auto is weggesleept.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2006
AA20060052

Avery – VRG

J.M. van Dunné

Hoge Raad 4 januari 1991, nr. 14392, ECLI:NL:HR:1991:ZC0103, NJ 1991, 254 (Avery/VRG) Arrest van de Hoge Raad waarbij bij de overdracht van een onderneming door de verkoop van aandelen een conflict ontstaat over de uitleg van een overeenkomst waarbij de pensioenrechten van de werknemers bij de overgenomen onderneming worden overgedragen. Het conflict gaat met name over de onderzoeksplicht versus de inlichtingenplicht. De Hoge Raad oordeelt dat het hof de juiste maatstaf heeft aangelegd waarin geconcludeerd werd dat er i.c. een onderzoeksplicht was die sterker woog dan een inlichtingenplicht. In de noot wordt dieper op de problematiek rondom de uitleg van overeenkomsten ingegaan en de criteria die ertoe kunnen leiden dat er de ene keer een inlichtingen- en de andere keer een onderzoeksplicht wordt aangenomen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1992
AA19920354

Baby Joost en het verdriet van Nederland

T. Hartlief

Hoge Raad 8 september 2000, nr. C98/371HR, ECLI:NL:HR:2000:AA7041, RvdW 2000, 180 (Van Ruyven/W. e.a.). Ook bekend als Baby Joost.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2000
AA20000863

Baby-dry

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 20 september 2001, zaak nr. C-383/99-P, ECLI:EU:C:2001:461 (Procter & Gamble Company t. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)) Het Gemeenschapsmerk Baby-dry, ter inschrijving als merk aangemeld voor luiers, roept weliswaar de functie op van de waar waarvoor het is aangemeld, is echter niet beschrijvend en heeft onderscheidend vermogen. Anders: Gerecht van Eerste Aanleg.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2002
AA20020040

Bakassi

Bancaire zorgplicht en dwaling bij het aangaan van renteswaps

Annotatie bij HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1499

D. Busch

Hoge Raad 4 oktober 2019, nr. 18/00875, ECLI:NL:HR:2019:1499 (ABN AMRO Bank N.V./X c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2020
AA20200070

Barbie-pop-arrest

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 21 februari 1992 (mrs. Snijders, Hermans, Bloembergen, Haak, Heemskerk; A.-G. Asser), nr. 14454, ECLI:NL:HR:1992:ZC0513, RvdW 1992, 61' (Barbie/Sindy). Ook bekend als het Barbie-pop-arrest. Arrest van de Hoge Raad op het gebied van het auteursrecht. De Hoge Raad formuleert inzake een auteursrechtinbreuk de volgende rechtsregel: 'Tegen een vordering gebaseerd op auteursrechtinbreuk kan het verweer worden gevoerd dat ondanks de overeenstemming tussen twee werken er sprake is van een zelfstandige schepping die niet de vrucht is van ontlening, ook niet van onbewuste ontlening.' (Auteurswet 1912 art. 1 en 13; BTMW art. 21 lid 1)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1993
AA19930295

Resultaat 85–96 van de 1609 resultaten wordt getoond