Annotaties en wetgeving

Resultaat 121–132 van de 1614 resultaten wordt getoond

Berg-De Bary

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 18 september 1987, nr. 12975, ECLI:NL:HR:1987:AC9963 (Berg/De Bary) Bespreking van het arrest Berg/De Bary waarbij het gaat om de vraag vanaf wanneer een zekerheidseigenaar een bepaalde zaak onder zich moet hebben om bescherming te genieten bij faillissement. In de noot wordt hier dieper op in gegaan en komt eerdere van belang zijnde jurisprudentie aan bod.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen
juni 1988
AA19880396

Beroepsopleiding advocaten

A. Kors

Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet zijn pas beginnende advocaten sinds die datum verplicht een door de Nederlandse orde van advocaten verzorgde beroepsopleiding te volgen. Deze beroepsopleiding wordt afgesloten met een examen. Wie voor dat examen slaagt, mag advocaat blijven; wie het examen uiteindelijk niet haalt, mag niet langer het beroep van advocaat uitoefenen. Hieronder volgt een bespreking van de verschillende onderdelen van de nieuwe wet en van die onderwerpen die tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat leidde tot de onderhavige wet, de aandacht kregen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1989
AA19890772

Bescherming van het professionele verschoningsrecht in geval van doorzoeking van een smartphone: het EHRM eist een concrete basis en een praktische procedurele regeling in het recht

M. Galič, L. Stevens

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 17 december 2020, 459/18, ECLI:CE:ECHR:2020:1217JUD000045918 (Saber t. Noorwegen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2021
AA20210845

Beschermingsconstructies: Auxinvest/GTI Holding

Uitgifte preferente beschermings-aandelen

M.J.G.C. Raaijmakers

Rechtbank Utrecht 15 september 1993, ECLI:NL:RBUTR:1993:AC4321, NJ 1994, 558 (mrs. Van Schendel, Huijbers-Koopman, De Laat) (Auxinvest NV/NV GTI Holding e.a.) In dit vonnis van de Rechtbank Utrecht komt de geoorloofdheid van het uitgeven van beschermingsprefs aan de orde. De vraag is of de onderneming, na een besluit van het bestuur en de Raad van Commissarissen, bevoegd was om preferente aandelen uit te geven om op die manier een vermeende vijandelijke overname tegen te gaan. In de noot wordt dieper ingegaan op zulke beschermingsconstructies aan de hand van oudere rechtspraak. Daaraan voorafgaand wordt uitgelegd hoe een NV 'public' kan gaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1995
AA19950133

Beschikken over voorwaardelijke eigendom

W.H. van Boom

Hoge Raad 3 juni 2016, nr. 14/06346, ECLI:NL:HR:2016:1046, NJ 2016/290 (Rabobank/Reuser)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2017
AA20170417

Beslag met hindernissen

A.W. Jongbloed

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:640 (derdenbeslag onder vennootschap onder firma ten laste van vennoot)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2021
AA20210931

Beslag op het aandeel van een echtgenoot-deelgenoot in een eenvoudige gemeenschap

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 december 2008, nr. C07/137HR, ECLI:NL:HR:2008:BG1816, LJN: BG1816 Nuytinck bespreekt in deze noot bij een uitspraak van de Hoge Raad de huwelijksvermogensperikelen bij beslag op een aandeel in een gemeenschap. Nuytinck is daarbij van mening dat dit alleen mogelijk nadat de gemeenschap verdeeld is. Nuytinck gaat in zijn noot in op beslag op een aandeel van een deelgenoot in een eenvoudige en bijzondere gemeenschap. Als laatste gaat Nuytinck nog in op beslag op het aandeel van een deelgenoot in een tot bijzondere gemeenschap behorend goed afzonderlijk.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2009
AA20090116

Beslag op kredietruimte

Beslag op zorgbonus

A.W. Jongbloed

Rb. Noord-Holland (vzr., zittingsplaats Alkmaar) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:233 (Ziggo c.s./X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2021
AA20210378

Besluit van aandeelhouders tot statutenwijziging in strijd met redelijkheid en billijkheid?

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 17 mei 1991, nr. 14257, ECLI:NL:HR:1991:ZC0242, RvdW 1991, 123 (L.B. Lampe/Tonnema BV) Uitspraak van de Hoge Raad en daarbij behorende noot op het gebied van het vennootschapsrecht waarbij de belangen van de vennootschap botsen met die van een individuele aandeelhouder en waarbij de redelijkheid en billijkheid van de aandeelhouders bij het stemmen in acht moet worden genomen. In de noot wordt ingegaan op de verhouding tussen rechtspersoon en aandeelhouders en door welke regels deze verhouding wordt beheerst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1991
AA19911009

Besluitvorming over sancties door de bestuursrechter en de strafrechter

A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 10 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:272, Gst. 2021/100, m.nt. B. van der Vorm

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2021
AA20211029

Bestuur en burgerlijke rechter I

E.M.H. Hirsch Ballin

Hoge Raad 16 mei 1986, nr.12818, (mrs. Ras, Snijders, Martens, De Groot, Bloembergen, a-g Mok), AB 1986, 574, ECLI:NL:HR:1986:AC9354, m.nt. P.J.J. van Buuren, NJ 1987, 251, m.nt. M. Scheltema. Ook wel bekend als landbouwvliegersarrest. In 1986 en 1987 heeft de Hoge Raad een reeks arresten gewezen die nieuw licht werpen op de toetsing van bestuurshandelingen door de burgerlijke rechter. In deze noot en in de twee volgende afleveringen van deze jurisprudentie rubriek zullen wij trachten deze ontwikkeling in kaart te brengen en de samenhang tussen de diverse arresten aan het licht te brengen. Allereerst gaan wij in op een terrein waarvan tot voor kort werd aangenomen dat een met administratieve rechtspraak vergelijkbare mogelijkheid, tussenkomst van de rechter in te roepen, ontbrak, namelijk het wetgevend handelen van bestuursorganen (wetgeving in materiële zin die niet afkomstig is van de formele wetgever).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1988
AA19880044

Resultaat 121–132 van de 1614 resultaten wordt getoond