Annotaties en wetgeving

Resultaat 133–144 van de 1614 resultaten wordt getoond

Bestuur en burgerlijke rechter II

E.M.H. Hirsch Ballin

Hoge Raad 16 mei 1986, nr. 12818, ECLI:NL:HR:1986:AC9354 (Landbouwvliegers - Spuitvliegen) Tweede deel in de serie waarin het handelen van de burgerlijke rechter in bestuursrechtelijke zaken centraal staat. In deze bijdrage komt aan de welke beoordelingscriteria de burgerlijke rechter moet aanleggen bij het beoordelen van bestuurshandelen. Daarbij wordt een groot aantal uitspraken aangehaald.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1988
AA19880114

Bestuur en burgerlijke rechter III

Competentie en procedure

E.M.H. Hirsch Ballin

Derde artikel in de reeks van jurisprudentieoverzichten waarin de verhouding tussen burgerlijk recht en bestuursrecht aan de orde komt. In dit artikel wordt aan de hand van (recente) jurisprudentie besproken hoe het zit met de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1988
AA19880263

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve (wan)betaling

Een klusje voor de business judgment rule?

S.M. Bartman

Hoge Raad 26 maart 2010, nr. 08/02079, ECLI:NL:HR:2010:BK9654, LJN: BK9654, NJ 2010, 189, JOR 2010/127 m.nt. Strik, JIN 2010/691 m.nt. Vergouwen, Ondernemingsrecht 2010, afl. 9, p. 401, met commentaar Assink en Pijls, RAV 2010, nr. 60, met wenk Vink (Zandvliet/ING) Verbintenissenrecht. Aansprakelijkheid bestuurder voor schade als gevolg van door hem bewerkstelligd toerekenbaar tekortschieten in nakoming van overeenkomst door vennootschap. Schending contractuele verplichting toe te schrijven aan betalingsonwil. Vordering tot vergoeding van schade toewijsbaar hoewel vennootschap tot zekerheid voor de nakoming van verbintenis aan benadeelde een pandrecht heeft verleend. Mogelijkheid verhaal op verpand bedrag ex art. 3:246 BW laat vordering uit onrechtmatige daad jegens bestuurder onverlet. Schade; HR 1 maart 1957, NJ 1957, 303 op deze situatie niet van toepassing. Ongerechtvaardigde verrijking.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2011
AA20110126

Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme

J.R. Groen, J.J. Tazelaar

In Nederland is in 2013 met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme een veelheid aan maatregelen aangekondigd om jihadisme aan te pakken. Een aantal van deze maatregelen, de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: Twbmt) en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, zijn in februari en maart van dit jaar in werking getreden. In deze bijdrage geven de auteurs een beschrijving van de afzonderlijke maatregelen. Zij eindigen met een korte afsluiting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2017
AA20170736

Bestuurscompensatie voor metroschade

E.M.H. Hirsch Ballin

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 14 mei 1986, ECLI:NL:RVS:1986:AM9085, nr. R03.84.2943, AB 1986, 568 m.nt. P.C.E. van Wijmen, Bouwrecht 1986, p. 852 m.nt. K. van Rijckevorsel (mrs. Barendsen-Cleveringa, Van der Burg, Eekhof-De Vries)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1987
AA19870409

Bestuursrechtspraak een lege huls?

L.J.A. Damen

Rechtbank Den Haag 9 mei 2014, nr. 462821 KG ZA 14-369, ECLI:NL:RBDHA:2014:9309

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2014
AA20140643

Bestuursschadevergoeding en de Centrale Raad van Beroep

Th.G. Drupsteen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 8 november 1995, ECLI:NL:CRVB:1995:ZB1486, nr. 94/1586 ZW, AB 1996, 191 m.nt. WASD, JB 1995, 296 In deze uitspraak sluit de CRvB aan bij de rechtspraak van de Hoge Raad waarin bepaald is dat een vernietigd bestuursbesluit onrechtmatig is en schade die daaruit voortvloeit voor vergoeding in aanmerking komt. De CRvB zoekt bij rentevergoeding aansluiting bij de civielrechtelijke regeling die is neergelegd in art. 6:119 en 6:120 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1996
AA19960574

Betaalopdrachten rond de faillissementsdatum en rechterlijk overgangsrecht

R.M. Wibier

Hoge Raad 20 maart 2015, nr. 14/01306, ECLI:NL:HR:2015:689 (JPR Advocaten/Gunning q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2015
AA20150392

Betekening exploot aan briefadres

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 28 juni 2019, nr. 18/05097, ECLI:NL:HR:2019:1052 (DSW/X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2019
AA20190786

Betekening van een doodvonnis in het buitenland of hoe een collaborateur alsnog in verzet gaat

A.H. Klip

Hoge Raad 1 oktober 2002, nr. 00539/02, ECLI:NL:HR:2002:AE5209, LJN AE5209 In deze noot bij dit bijzondere arrest wordt ingegaan op verzet 50 jaar na veroordeling. Er wordt ingegaan op het rechtsmiddel verzet, betekening van het vonnis, uitlevering, overdracht van strafexecutie en overlevering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030667

Bewijs leveren tegen zichzelf. Huiszoeking.

Bewijsaanbod in civiele contentieuze zaken

G.R. Rutgers

Hoge Raad 9 juli 2004, nr. C03/079HR, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, RvdW 2004, 94 (OZ Export Planten B.V./Roozen Holland) De vraag die in dit arrest speelt is, in hoeverre dient een aanbod tot getuigenbewijs in hoger beroep gespecificeerd te worden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2005
AA20050270

Resultaat 133–144 van de 1614 resultaten wordt getoond