Annotaties en wetgeving

Resultaat 61–72 van de 1614 resultaten wordt getoond

Algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke betalingen

K. Iest

In dit artikel wordt de regeling van het loonbeslag besproken. Deze regeling is tot stand gekomen met de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek. In dit artikel wordt de voorgeschiedenis van de regeling besproken, alsmede een schets van de hoofdlijnen van de regeling. Tenslotte wordt er kort aandacht besteed aan de effecten van de regeling.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1991
AA19910573

Algemene regels vrij verkeer nu ook van toepassing op uitvoerverboden

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 16 december 2008, zaak C-205/07, ECLI:EU:C:2008:730 (Lodewijk Gysbrechts en Santurel Inter BVBA)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2009
AA20090753

Alternatieven voor vruchtgebruik

R.M. Wibier

Hoge Raad 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1331 (Telecom Vastgoed/KPN)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2023
AA20230199

Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht: de richtlijn consumentenkoop (vervolg)

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 4 juni 2014, zaak C-497/13, ECLI:EU:C:2014:357 (Froukje Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150816

Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht. Een nieuw hoofdstuk: de richtlijn consumentenkoop

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 3 oktober 2013, C-32/12, ECLI:EU:C:2013:637 (Soledad Duarte Hueros/Autociba SA en Automóviles Citroën España SA)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2015
AA20150222

Ambtshalve toetsing bij oneerlijke bedingen

W.H. van Boom

Hoge Raad 13 september 2013, nr. 12/00395, ECLI:NL:HR:2013:691, TvC 2013/6, p. 262 (Heesakkers/Voets)  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2014
AA20140358

Ameva – Van Venrooij

Misbruik van economische machtspositie op de werkvloer en de eis van benadeling in artikel 3:44 BW

J.M. van Dunné

Hoge Raad 5 februari 1999, nrs. 16789 en C97/268, ECLI:NL:HR:1999:ZC2842, NJ 1999, 652, nt PAS (Ameva/Van Venrooij)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2000
AA20000730

Amro-Tilburgsche Hypotheekbank

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 7 oktober 1988, nr. 13 173, ECLI:NL:HR:1988:1, RvdW 1988, 157 (Amro/Tilburgsche Hypotheekbank) Uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij de verrekening tijdens surseance en faillissement aan de orde komt bij te kwader trouwheid van partijen. De Hoge Raad oordeelt dat er wat betreft girale betalingen geen uitzonderingen gelden voor verrekeningsvraagstukken en deze op een lijn dienen te worden gesteld met chartale betalingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1989
AA19890217

Amsterdam-Ikon arrest

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 27 maart 1987, nr. 12807, ECLI:NL:HR:1987:AG5565, AB 1987, nr. 273, m.nt. FHvdB (mrs. Ras, Bloembergen, Haak, Roelvink, Boekman; A-G Franx) (Amsterdam/Ikon) In deze uitspraak van de Hoge Raad staat de toepassing van het gelijkheidsbeginsel in een bestuursrechtelijke verhouding. In de noot komt aan de orde in hoeverre het gelijkheidsbeginsel heeft te gelden als een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1988
AA19880111

Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 10 juli 2009, nr. 07/12242, ECLI:NL:HR:2009:BI4387, LJN: BI4387 Noot bij een uitspraak van de Hoge Raad over het zogenaamde 'Amsterdams' verrekenbeding waarbij er door echtelieden die buiten iedere gemeenschap van goederen getrouwd zijn over en weer om de zoveel tijd wordt verrekend. In deze noot wordt dieper in gegaan op deze bijzondere vorm van verrekening tussen echtelieden. Aan de orde komen de beleggingsleer, de betaling van premies voor een kapitaalverzekering en de peildatum.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2009
AA20090654

Anja Kellenaers

J. Hijma

Hoge Raad 24 december 1993, nr. 15132, ECLI:NL:HR:1993:ZC1196, RvdW 1994, 11 (Sikes/Kellenaers) Arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot over verkeersaansprakelijkheid bij een ongeval waarbij een motorvoertuig en een kind ouder dan 18 jaar is betrokken. Uit het oordeel van de Hoge Raad komt naar voren dat voor de afwering van vestiging van aansprakelijkheid een overmachtsverweer opgaat als aan de automobilist geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Voor de omvang van de schadevergoeding gaat de Hoge Raad in op het eigen schuld verweer van de automobilist. De Hoge Raad overweegt in dat in eerdere rechtspraak van de Hoge Raad is bepaald dat de 100%-regel geldt voor kinderen die nog geen 14 jaar zijn en dat deze regel een harde is. I.c. moet de rechter dus de regel van 14-18 jarigen toepassen welke zegt dat op grond van art. 6:101 BW en art. 31 WVW (oud)/ art. 185 WVW 1994 in ieder geval 50% van de schade van de niet-automobilist moet worden vergoed. In het kader van de billijkheidscorrectie uit art. 6:101 BW kan het zo zijn dat de benadeelde voor nog meer schadevergoeding in aanmerking komt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1994
AA19940445

Anonieme getuige

A.H.J. Swart

Hoge Raad 12 november 1985, nr. 78692, ECLI:NL:HR:1985:AC2710 Veroordelingen uitsluitend op basis van anonieme verklaringen. Geen strijd met het Nederlandse recht of met het Europees Verdrag tot beschikking van de rechten van de mens. Waarover de rechter-commissaris en de verbalisant kunnen verklaren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1986
AA19860454

Resultaat 61–72 van de 1614 resultaten wordt getoond