Annotaties en wetgeving

Resultaat 13–24 van de 1614 resultaten wordt getoond

‘Overlegorgaan nationaal park De Biesbosch’ een belanghebbend bestuursorgaan?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 20 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE0407, nr. 20000569/1, AB 2003, 8 m.nt. Van Ballegooij, JB 2002, 122 m.nt. Peeters, JM 2002, 57 m.nt. De Graaf, NJB 2002, p. 761 In deze annotatie en het daarbij behorende arrest wordt ingegaan op tijdstip waarop je bezwaar moet maken, het belanghebbende begrip en de definitie van bestuursorgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2003
AA20030314

‘Wie is het? Wat weten wij al van hem?’

W.L. Borst, C.C.M. van Deudekom

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2010
AA20100628

‘Alsof’-beding

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1389. Huwelijksvermogensrecht. Afrekening finaal verrekenbeding alsof algehele gemeenschap van goederen had bestaan (‘alsof’-beding); artikel 1:142 BW. Vraag of echtgenoten slechts regels over omvang wettelijke gemeenschap op het oog hadden dan wel ook mogelijkheid van vergoedingsrechten als bedoeld in de artikelen 1:95 lid 2 en 96 lid 4 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2022
AA20220903

‘An oathbreaking insurrectionist’

De verkiesbaarheid van Donald Trump

J.J.J. Sillen

U.S. Supreme Court 4 maart 2024, 601 U.S. 100 (2024) (Trump v. Anderson)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2024
AA20240453

‘Daad’ in de zin van artikel 1:204 lid 4 BW

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 2 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:148 (mrs. M.V. Polak, C.E. du Perron, H.M. Wattendorff, F.J.P. Lock en S.J. Schaafsma; A-G mr. M.L.C.C. Lückers)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2024
AA20240349

‘Een bewindsman moet de Tweede Kamer geen sprookjes vertellen’

L.J.A. Damen

Hoge Raad 25 september 2009, nr. 07/13362, ECLI:NL:HR:2009:BJ8524, LJN: BJ8524, NJB 2009, p. 2370, nr. 1812 Geen heffingsrente bij te late vaststelling van een belastingaanslag? Zorgvuldigheidsbeginsel doorbreekt ‘lex dura, sed tamen lex’. Legaliteitsbeginsel. Artikel 30f Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR); artikel 7:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb); artikel 81, 82, 104 Grondwet; artikel 81 Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2010
AA20100032

‘Fair labelling’

E. van Sliedregt

Gerechtshof Den Haag 7 juli 2011, nr. 22-002613-09, ECLI:NL:GHSGR:2011:BR0686, LJN: BR0686; Rechtbank 's-Gravenhage 23 maart 2009, nrs. 09/750009-06 en 09/750007-07, ECLI:NL:RBSGR:2009:BI2444, LJN: BI2444

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2011
AA20110884

‘Medische beoordeling en werkhervatting: moet de werkgever betalen?’

J. Riphagen

Hoge Raad 6 april 2001, nr. C99/197HR, ECLI:NL:HR:2001:AB0904, JAR 2001, 80, NJ 2001, 333 (Van Kesteren/Rabobank) Een werknemer meldt zich na één jaar ziekte bij de werkgever omdat hij zijns inziens voldoende hersteld is om het werk te hervatten. De werkgever weigert hier op in te gaan onder verwijzing naar het oordeel van de medische dienst van het uitvoeringsorgaan van de WAO, welke dienst hem nog ongeschikt achtte, hetgeen in een besluit van 9 september 1992 was vastgelegd. Laatstbedoeld besluit werd echter door de Rechtbank, sector bestuursrecht, vernietigd waartegen het uitvoeringsorgaan geen hoger beroep instelde. De werknemer vordert in verband hiermee en in verband met de weigering tot toelating tot het werk loon (onder aftrek van de verkregen uitkering). De werkgever stelt onder andere dat hij de onjuistheid van het medisch oordeel niet had kunnen voorzien, zodat de gevolgen daarvan niet voor zijn risico behoren te komen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2002
AA20020907

‘O Sint Servatius, beschermer van Maastricht, bewaar in dit gewest het heil door u gesticht…’

H.J. van Harten, J.H. Jans

Rechtbank Maastricht 19 mei 2006, nr. WB 03 / 451 BESLU, ECLI:NL:RBMAA:2006:AX, LJN: AX3105 (Woningstichting Sint Servatius/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) In deze noot wordt helder besproken welke stappen een nationale rechter moet nemen om te beoordelen of een ministeriële beschikking al dan niet in strijd is met EG-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2006
AA20060655

‘Voorwaardelijke vergelijkbaarheid’ in het EU-recht op het terrein van de vennootschapsbelasting

M.F. de Wilde

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 4 juli 2018, C-28/17, ECLI:​EU:​C:​2018:​526 (NN A/S t. Skatteministeriet)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2018
AA20180924

A license to sue

Th.C.J.A. van Engelen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71; IEPT20160204 (Hassan/Breiding)
Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 22 juni 2016, C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468; IEPT 20160622 (Thomas Philipps/Grune Welle)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2016
AA20160758

A&D Pharma holding: going private (beëindiging status beurs-NV)

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 31 januari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BP2986, nr. 200.080.214/01 (Kairos Eurasion Fund/A&D Pharma ­Holding) Beëindiging beursnotering ('going private') van beurs-NV; verzet minderheidsaandeelhouders (beleggers) tegen gedwongen exit of omruil van 'hun certificaten' in niet genoteerde aandelen; effectenrechtelijke beleggersbescherming en NV-rechtelijke rechtsmiddelen van aandeelhouders.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2011
AA20110732

Resultaat 13–24 van de 1614 resultaten wordt getoond