Annotaties en wetgeving

Resultaat 49–60 van de 1618 resultaten wordt getoond

Adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 5 september 1997, nr. 8940, ECLI:NL:HR:1997:ZC2420, RvdW 1997, 159 C In dit arrest en het daarbij behorende arrest is aan de orde in hoeverre twee vrouwen een kind kunnen adopteren. Volgens de verzoekers is het afwijzen van dit verzoek in strijd met art. 8, 12 en 14 EVRM. De Hoge Raad wijst het cassatieberoep af omdat deze problematiek rechtspolitieke keuzes omvat die de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te buiten gaan. De Hoge Raad houdt streng vast aan het echtpaarvereiste dat nodig is voor adoptie. In de noot wordt de uitspraak geanalyseerd en wordt er ingegaan op het komende recht waar eenouderadoptie mogelijk is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1997
AA19970870

Advies van de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten over wetsprocedure

A. van Veen

Sinds 1848 is de formele wetsprocedure globaal hetzelfde gebleven. Steeds luider klinkt de kritiek dat dit wetgevingsmechanisme van 'regering en Staten-Generaal gezamenlijk' traag en inefficiënt zou zijn. Eind 1992 bracht de Commissie-Kortmann een uitgebreid rapport uit over de formele wetsprocedure. In dit artikel volgt een bespreking van dit rapport.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1993
AA19930563

Advocatuur in De Withuishof; gebruik in strijd met de bestemming; artikel 352 (Model)bouwverorderning (oud) Maastricht

Th.G. Drupsteen

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 11 februari 1993 (mr. De Vries), ECLI:NL:RVS:1993:AH4074, nrs. S03924484 en S03930088, AB 1993, 247 m.nt. PvB, Gem.stem 1993 (6962) p. 178 met begeleidend artikel J.M.H.F. Teunissen. Uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State waarin het nieuwe recht inzake de Woningwet en daarmee samenhangende besluiten en verordeningen naar voren komt. In de noot wordt ingegaan op het nieuwe wettelijke stelsel van de Woningwet en daarmee samenhangende regelgeving.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1993
AA19930872

Afdrachtregeling SP: het einde in zicht?

R.J.B. Schutgens, E.G.A. van der Werf

Rechtbank Midden-Nederland 22 februari 2017, nr. C/16/404668 / HL ZA 15-353, ECLI:NL:RBMNE:2017:843, AB 2017/161, m.nt. G. Boogaard & J. Uzman, NJF 2017/146

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2017
AA20170928

Afluisteren van telefoons

A.H.J. Swart

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 24 april 1990, ECLI:NL:XX:1990:AD5851 (Kruslin & Huvig) Arrest van het EHRM over het afluisteren van telefoons in een strafrechtelijke procedure in Frankrijk waarbij het de volgende algemene regel formuleert: Het afluisteren of op andere wijze onderscheppen van telefoongesprekken vormt een ernstige inmenging in het privéleven en dient daarom met bijzondere nauwkeurigheid in het nationale recht geregeld te zijn. Het is van essentieel belang dat deze regels duidelijk en gedetailleerd zijn en in hun toepassing voor de burger voorzienbaar, in het bijzonder nu de beschikbare technologie steeds verfijnder wordt. Het Franse strafprocesrecht voldoet niet aan deze eisen. Het biedt onvoldoende waarborgen tegen misbruik. Ontbrekende regelingen met betrekking tot gevallen waarin afgeluisterd mag worden, de duur van het afluisteren, het bewaren van opnamen met het oog op beoordeling door de rechter en de verdediging, het wissen of vernietigen daarvan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1991
AA19910160

Aftrek van ondersteuning van een drugsverslaafde

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 27 november 1985, nr. 23.379, ECLI:NL:HR:1985:AW8148, BNB 1986/38; Hof 's-Gravenhage 7 mei 1987, nr. 5178/85, ECLI:NL:GHSGR:1987:AW7669, BNB 1988/240 In deze fiscale zaak bepaalt de Hoge Raad dat in geval van een drugsverslaafde bij de bepaling van de behoefte aan ondersteuning het eigen inkomen van de ondersteunde buiten aanmerking indien deze door omstandigheden buiten zijn wil zijn eigen inkomen niet kan aanwenden ter voorziening in zijn levensonderhoud.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1990
AA19900024

Afval, een vruchtbare voedingsstof voor de ontwikkeling van het Europese recht

J.W. van de Gronden, K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 13 december 2001, zaak C-324/99, ECLI:EU:C:2001:682 (DaimlerChrysler AG/Land Baden-Württemberg) Milieu. Afvalstoffen. Verordening 259/93 inzake de overbrenging van afvalstoffen. Nabijheidbeginsel. Beginsel van zelfverzorging. Verhouding primair en secundair recht. Geldigheid secundair recht. Uitputtende harmonisatie. Minimumharmonisatie. Extraterritoriale milieu exceptie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2002
AA20020180

Afwikkeling nalatenschap notaris Postma

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 februari 2010, nr. 08/00331, ECLI:NL:HR:2010:BK6150, LJN: BK6150 (Erven Koster/Postma)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2010
AA20100264

Afwikkeling van een ongeldig telefoonabonnement

W.H. van Boom

Hoge Raad 12 februari 2016, nr. 15/03359, ECLI:NL:HR:2016:236, RvdW 2016/279 (Lindorff BV/Nazier)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2016
AA20160363

AkzoNobel

Bestuursautonomie in beurs-NV: behoud stand-alone-strategie en afwijzing overnamevoorstel

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 29 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1965, nr. 200.215.330/01 (Elliott International L.P. Kanaaleilanden e.a./AKZO Nobel NV, belanghebbende beleggers en PPG, USA) 

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2017
AA20170713

Alands Vindkraft AB Energimyndighet

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 juli 2014, zaak C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037 (Ålands Vindkraft AB/Energimyndighet) prejudiciële beslissing

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2014
AA20140938

Albada Jelgersma

Aansprakelijkheid in concernverhoudingen

P. van Schilfgaarde

Hoge Raad 19 februari 1988, nr. 12814, ECLI:NL:HR:1988:AG5761, RvdW 1988, 37 (mrs. Snijders, Van den Blink, De Groot, Hermans, Bloembergen; wnd. A-G Hartkamp) (Albada Jelgersma-arrest) Noot bij het Albada Jelgersma-arrest waarin de aansprakelijkheid in concernverhoudingen centraal staat. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de moeder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de dochter. Er is dus sprake van indirecte doorbraak van aansprakelijkheid. Daar kan alleen in bijzondere omstandigheden sprake van zijn. In de noot wordt dieper in gegaan op de indirecte doorbraak van aansprakelijkheid en de daaraan te stellen vereisten en worden eerdere uitspraken behandeld.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1988
AA19880452

Resultaat 49–60 van de 1618 resultaten wordt getoond