Resultaat 73–84 van de 92 resultaten wordt getoond

UCERF 12 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Over het nieuwe relatievermogensrechtelijke basisstelsel, averij, spoken, gemiste en nieuwe kansen

F.W.J.M. Schols

Wat kunnen wij verwachten ten aanzien van het nieuwe huwelijksvermogensrecht?

UCERF 12 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Over KEI en de regierechter in het personen- en familierecht

F. Kleefmann

De ontwikkelingen op het terrein van de KEI-wetgeving. Hoe verhoudt de regierechter zich tot het beginsel van lijdelijkheid?

UCERF 17 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Over social media en minderjarigen

W.M. Schrama

De rol van social media in de verhouding tussen ouders en kinderen. De Europese Unie besteedt de nodige aandacht aan digitale kinderrechten. Ook het Kinderrechtencomité heeft richting gegeven aan de verplichtingen van verdragsstaten over kinderrechten in een digitale omgeving in General Comment nr. 25. Het Kinderrechtencomité merkt op dat de privacy van kinderen bedreigd kan […]

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Participatie van het kind bij het ouderschapsplan

T. van der Berg, H. Schröder

Participatie van kinderen krijgt in toenemende mate aandacht, zowel nationaal als internationaal. Artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind speelt hierbij een belangrijke rol. In deze bijdrage staan de ervaringen van een GZ-psycholoog kind & jeugd en orthopedagoog generalist en een familierechter, die in dit kader bij de rechtbank Overijssel zijn […]

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Recht in het dagelijks leven van transnationale families

W. van Rossum

Deze bijdrage pleit voor het behouden en verder ontwikkelen van wijzen van denken en communiceren in reactie op transnationale oriëntaties op recht die de legitimiteit van advocatuur en rechterlijke macht kunnen versterken.

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Rechtsbescherming in jeugdbeschermingszaken steeds doorslaggevend?

L.M. Coenraad

Lieke Coenraad vraagt zich in haar bijdrage af of de rechter in geval van jeugdbeschermingsmaatregelen niet de mogelijkheid zou moeten hebben om een afweging te maken tussen het belang van rechtsbescherming enerzijds en dat van snelle rechtszekerheid en minder ingrijpende middelen anderzijds. Rechtspraak van de Hoge Raad lijkt daaraan in de weg te staan, nu […]

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Rechtsbijstand voor ouders in de jeugdbeschermings­procedure in het licht van EHRM-jurisprudentie

K.E. Hepping, E.P. Schmidt

De auteurs gaan in deze bijdrage in op de vraag welke rechten ouders hebben. Daarbij gaat het om het recht op rechtsbijstand van een advocaat in het licht van artikelen 6 en 8 EVRM.

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Rotterdamse toestanden: ervaringen van de gemeentelijke kinderombudsman

C.A. Goudsmit

De auteur beschrijft in deze bijdrage waar zij in haar functie als gemeentelijke kinderombudsman in Rotterdam en omgeving mee te maken krijgt. Welke rol kan een gemeentelijke kinderombudsman spelen bij de verwezenlijking van kinderrechten? Het werkterrein van de ombudsman is breed en betreft zeer uiteenlopende onderwerpen; door de decentralisatie van zorg naar gemeenteniveau is die […]

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Samenloop van burgerlijke en religieuze rechtsgang bij huwelijkse gevangenschap

S. Rutten

Susan Rutten gaat in op de mogelijkheid voor vrouwen om via het civiele recht aan huwelijkse gevangenschap te ontkomen. Tot nu toe is dat veelal via een kort geding-procedure aangespannen op grond van onrechtmatige daad; onder toekomstige wetgeving kan dit als nevenvoorziening bij een echtscheidingsverzoek. Op basis van rechtspraak van de Hoge Raad geldt een […]

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Ter inleiding

W.M. Schrama

Over actualiteiten in het familierecht kan ook dit jaar weer het nodige gezegd worden. Er liggen aardig wat wetgevingsplannen op stapel in de Tweede en Eerste Kamer, zoals bijvoorbeeld het wetsvoorstel over gezamenlijk gezag bij erkenning, de veranderingen in de pensioenrechten van echtgenoten bij scheiding en de plannen om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan. De […]

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Toekomst mantelzorg: naar erkenning van het collectief belang en bescherming voor het individu

L. Hoogendijk

Een van de belangrijkste vraagstukken van de komende jaren zal zijn hoe we als maatschappij omgaan met vergrijzing en de zorg voor ouderen. Mantelzorg speelt daarbij een cruciale rol. In deze bijdrage wordt ingegaan op die vraag. Hoe kunnen we faciliteren dat burgers mantelzorg verlenen en daarbij niet onnodig belast worden? In de toekomst zal […]

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Toetsing van wilsbekwaamheid bij dementerende ouderen

E. Pans

In deze bijdrage gaat om de vraag naar wilsbekwaamheid van ouderen met dementie. Deze ouderen lopen het risico blootgesteld te worden aan misbruik, bijvoorbeeld op financieel terrein. Wilsbekwaamheid wordt in de bijdrage belicht vanuit verschillende perspectieven.

Resultaat 73–84 van de 92 resultaten wordt getoond