UCERF

Resultaat 25–36 van de 99 resultaten wordt getoond

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De X factor: genderidentiteit en geslachtsregistratie

M. van den Brink

Marjolein van den Brink doet in deze bijdrage over trans*genders verslag van een omvangrijk rechtsvergelijkend onderzoek.

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Digitale kinderrechten. Op zoek naar een evenwicht tussen bescherming en vrijheid

S. van der Hof

Het spanningsveld tussen vrijheid en bescherming inzake internetgebruik onder kinderen is het centrale thema van deze bijdrage. Achtereenvolgens wordt ingegaan op online grooming alsmede op online privacy en online profiling.

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Dilemma’s rond gezagsbeëindiging bezien vanuit de praktijk

J. Huijer

De auteur gaat in deze bijdrage in op de nieuwe kinderbeschermingswetgeving die in 2015 in werking is getreden. Daarin zijn door de wetgever duidelijke keuzes gemaakt die het belang van kind zouden moeten dienen. In de bijdrage staat centraal welke problemen in de praktijk worden ervaren met de toepassing van de nieuwe wet door medewerkers […]

UCERF 12 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Dilemma’s rond wilsbekwaamheid bij kinderen in de klinische praktijk

I. Hein

Hoe wilsbekwaamheid vastgesteld moet worden en of deze wettelijke leeftijdsgrens goed gekozen is, is weinig onderzocht. In deze bijdrage wordt de klinische praktijk handvaten geboden om tot een beter onderbouwd oordeel te komen in individuele gevallen.

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Draagmoederschap: een regeling voor Nederland

M.J. Vonk

Draagmoederschap. Er is veel debat over geweest, maar inmiddels heeft de wetgever de handschoen opgepakt en is met een wetsvoorstel gekomen over draagmoederschap. Machteld Vonk zet de hoofdlijnen van het wetsvoorstel uiteen. Het wetsvoorstel maakt een onderscheid tussen een draagmoederschapstraject binnen de Nederlandse context en daarbuiten. Voor beide gelden aparte regimes. Het wetsvoorstel stelt voor […]

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Duo moeders en hun kinderen

M.J. Vonk

In oktober 2007 heeft de Commissie Kalsbeek haar rapport inzake het lesbisch ouderschap gepubliceerd. Het is nu aan de wetenschap, de praktijk en de wetgever om dit rapport kritisch te bekijken. Men moet zich afvragen of het rapport een realistische voorstelling van zaken geeft, of dat er wellicht hier een daar een te eenvoudig beeld van de situatie wordt geschetst. Deze bijdrage zal aan de hand van een aantal casussen de conclusies van het rapport Lesbisch Ouderschap aan een kritische analyse onderwerpen.

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Een ex-ante beleidsevaluatie van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028

S. Stellaard

Het jeugdzorgbeleid in de afgelopen decennia onderzocht. Daarbij staat voorop het pleidooi voor het innemen van een langetermijnperspectief bij het doorgronden van beleidsproblemen zoals in de jeugdzorg. Sharon Stellaard heeft vanaf 1989 tot nu gekeken welke wets- en beleidswijzigingen zijn doorgevoerd. Daarbij gaan er verschillende dingen niet goed en doen zich een repetitief en een […]

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Een inkijk in lopend sociaalwetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van jeugdigen uit gescheiden gezinnen

Z. Rejaän

Zoë Rejaän laat haar licht schijnen over de positie van kinderen na (echt-)scheiding. Het gaat om een grote groep kinderen waardoor de vraag hoe kinderen zich in deze situatie het beste kunnen ontwikkelen gesteld moet worden. Een van de invalshoeken vanuit de sociale wetenschappen is dat kinderen de behoefte hebben om ergens thuis te horen, […]

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Een nieuwe wet voor het gezin in Marokko

L. Buskens

De hervorming van het familierecht in februari 2004 is de belangrijkste gebeurtenis op het terrein van het Islamitisch recht in Marokko sinds de codificatie van de Mudawwana in 1957-1958. De wetgever richt zich met de nieuwe regels nadrukkelijk op het bevorderen van de stabiliteit van het gezin, waarin man en vrouw als gelijken optreden. In deze bijdrage worden de volgende elementen uit de Mudawwana van 2004 besproken: Huwelijk, Huwelijksontbinding, Afstamming en de relaties tussen ouders en kinderen, Erfrecht, en de uitvoering van de wet.

UCERF 3 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Een vierde trede in het familierecht? Een blik op het verleden en op de toekomst van het Nederlandse familierecht

W.M. Schrama

In deze bijdrage staat het spanningsveld tussen het familierecht en de realiteit centraal en de wijze waarop het recht door wetgeving aan de realiteit is aangepast. Een terugblik, die nodig is om fris vooruit te kunnen kijken, heeft al geruime tijd niet plaatsgevonden. Het gaat in deze bijdrage om de periode vanaf 1995 tot nu, waarbij de nadruk sterk ligt op Boek 1 BW.

UCERF 17 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Een wettelijke regeling voor het levenstestament? De vraag opnieuw gesteld

H.N. Stelma-Roorda

Gelet op de sterk vergrijzende maatschappij is het geen overbodige luxe om aan levenstestamenten aandacht aan te besteden. Daarbij spelen spannende vragen een rol: hoever reikt de autonomie van een burger om over zijn toekomstige leven te beschikken? Hoe moet de door hem benoemde vertegenwoordiger zijn taken verrichten en hoe zit het met toezicht? Stelma-Roorda […]

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Eenvoudige adoptie door pleegouders?

W. de Haan, C.G. Jeppesen de Boer, G.C.A.M. Ruitenberg, M.J. Vonk

In deze bijdrage worden de uitkomsten beschreven van WODC-onderzoek naar de vraag in hoeverre de invoering van eenvoudige adoptie tegemoetkomt aan de behoeftes en belangen van pleegkinderen en pleegouders die langdurig voor een pleegkind zorgen. Daarnaast had het onderzoek tot doel om de voor- en nadelen van de invoering van eenvoudige adoptie in het Nederlands […]

Resultaat 25–36 van de 99 resultaten wordt getoond