UCERF

PDF-Download

Resultaat 1–12 van de 99 resultaten wordt getoond

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Aanscherping strafbaarheid bij het niet naleven van omgangsafspraken?

C.G. Jeppesen de Boer, G.C.A.M. Ruitenberg, I. van der Valk

De gevolgen van de Brexit voor familierechtelijke vraagstukken.

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Aansprakelijkheid in familieverband

N. de Vries

Aansprakelijkheid in familieverband is tot nu toe (nog) nauwelijks onderwerp van wetenschappelijke studie geweest en roept een reeks vragen op die nog niet beantwoord zijn. In deze bijdrage zal getracht worden de discussie op verschillende punten weer te geven en op sommige van deze vragen een antwoord te formuleren.

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Adoptie gaat met zijn tijd mee

V. Kidjan

In deze  bijdrage wordt de toepassing van de Nederlandse adoptieregels aan de hand van een viertal praktijkgevallen onderzocht die internationale aspecten vertonen.

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Arbeid en zorg van hoger opgeleide mannen en vrouwen: een Europese vergelijking

T. van der Lippe

De uitgebreide aandacht in de literatuur voor de relatie tussen welvaartregimes en de betaalde arbeid van vrouwen laat onverlet dat we de precieze invloed van de diverse institutionele indicatoren op tijdsbesteding van mannen en vrouwen nog onvoldoende kennen. Een gebrek aan internationaal vergelijkbare data was daar lange tijd debet aan, maar de nadere theoretische uitwerking van de invloed van macro-condities op het niveau van verzorgingsstaten op individueel handelen evenzo. In deze bijdrage wordt een uitwerking op macro niveau gepresenteerd, specifiek gericht op hoger opgeleiden.

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Blijft co-ouderschap na echtscheiding een uitzondering?

J. Gerritse

Deze bijdrage gaat over de vraag of, en zo ja op welke wijze, co-ouderschap mogelijk is, aan welke voorwaarden minimaal voldaan dient te worden en of co-ouderschap in algemene zin in het belang van het kind kan worden geacht. Voorop dient te worden gesteld dat de term co-ouderschap niet in de wet is opgenomen, en daar dus niet is gedefinieerd of anderszins is omschreven.

UCERF 12 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Brexit en de gevolgen voor het familierecht: Trekt de mist boven de Noordzee nog op?

S. Verburgt

De gevolgen van de Brexit voor familierechtelijke vraagstukken.

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Brussels IIbis: tijd voor bepaalde wijzigingen

T. Kruger

In deze bijdrage wordt de herziening van de voor het internationale familierecht belangrijke Brussel IIbis Verordening door Thalia Kruger ter hand genomen.

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Cassatie in familiezaken

K. van Stratum

Procesrechtelijke aspecten van het familierecht zijn vaak een wat onderbelicht onderwerp, terwijl uit deze bijdrage van Katrien van Stratum blijkt dat een goede kennis van het procesrecht veel impact kan hebben op de uitkomst. Zij gaat in op de praktische vraag op welke punten de advocaat direct invloed heeft, niet alleen in eerste aanleg, maar juist ook in hoger beroep.

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De (on-)mogelijkheden van een ‘ouder-kind’-financiering

G. Doull

In deze bijdrage wordt uitgebreid stil gestaan bij de rol van de ouders in geval het kind te weinig inkomen heeft om zijn droomhuis te kunnen kopen.

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De (on)mogelijkheid van sharia in Nederland

M.S. Berger

Deze bijdrage stelt de (On)mogelijkheid van sharia in Nederland ter discussie. Over de vraag wat onder de sharia moet worden verstaan bestaan veel misverstanden.

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De bijzondere curator: het bijzonder curatorschap in de praktijk

L. Hendriks

In deze bijdrage zal ‘de bijzondere curator’ nader worden toegelicht waarbij met name het accent zal komen te liggen op de praktijk.

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De erkenning van polygame huwelijken in Nederland

K.R.S.D. Boele-Woelki, I. Curry-Sumner, W.M. Schrama

Rapport over de juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief. Aan de orde komen: de definitie van polygamie en de ratio van het polygamieverbod, het aangaan van een polygaam huwelijk in eigen land, de erkenning van polygame huwelijken gesloten in het buitenland, de registratie van polygame huwelijken en de nietigverklaring danwel ongedaanmaking van polygame huwelijken.

Resultaat 1–12 van de 99 resultaten wordt getoond