Omgangsrecht voor niet-ouders in het Belgische recht

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


“It takes a village to raise a child.” In deze bijdrage wordt nagegaan in welke mate het Belgische privaatrecht juridische ankerpunten biedt voor deze zegswijze. Meer bepaald komt aan bod op welk omgangsrecht (in België: recht op persoonlijk contact) met een kind niet-ouders zich kunnen beroepen ingeval een minnelijke regeling niet kan worden bereikt.