Resultaat 49–60 van de 87 resultaten wordt getoond

UCERF 3 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

International Recovery of Child Maintenance Administrative co-operation in incoming child maintenance cases

I. Curry-Sumner

The Convention on the International Recovery of Child Support and other forms of Family Maintenance, The Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations and The European Maintenance Regulation cover all private international law aspects of child maintenance claims, namely jurisdiction, applicable law, as well as recognition and enforcement of decisions. Furthermore, two of these instruments, the Convention and the Regulation, include provisions dealing with the administrative co-operation between Contracting or Member States. It is this particular aspect of these instruments that is the focus of this contribution.

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Internationale echtscheiding en partijautonomie

L. Frohn

In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop in het geldende Nederlandse Internationaal Privaatrecht de partijautonomie zich in een grensoverschrijdende echtscheiding manifesteert.

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Internationale kinderbescherming: behaalde resultaten van de Haagse Conferentie en toekomstige uitdagingen

M. Pertegás

Deze bijdrage richt zich met name op de internationale kinderbescherming, met bijzondere aandacht voor de huidige en toekomstige activiteiten van de Haagse Conferentie. Onder de bescherming van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn de waarden van juridische diversiteit en respect voor culturele verschillen van beperkende invloed geweest op de discussie rondom de unificatie van het internationale kinderbeschermingsrecht. Op mondiaal niveau blijft het bestaan van internationaal privaatrecht dus relevant.

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Internationale kinderontvoering

R. de Lange-Tegelaar

Internationale kinderontvoering is een onderwerp dat in de belangstelling staat. Niet alleen juristen houden zich bezig met de veelal schrijnende situaties die ontstaan als een internationaal huwelijk op de klippen loopt en één van de ouders eigenmachtig met de kinderen het land verlaat. In de pers en in de politiek is er de laatste jaren ook veel aandacht aan besteed. En sinds de zaak van de twee kinderen die een half jaar op de ambassade in Syrië hebben verbleven en in december 2006 weer zijn teruggekeerd naar hun moeder in Nederland, is het begrip ‘internationale kinderontvoering’ ook in niet-juridische kringen wijd bekend geworden. Een civielrechtelijke beschouwing van internationale kinderontvoering.

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Internationale kinderontvoering in Nederland

M. Jonker

Merel Jonker schrijft over een aantal bevindingen uit recent onderzoek naar (internationale) kinderontvoering.

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Invloed van migratierecht op internationaal familierecht en andersom

P. Boeles

Om de onderlinge verhouding van immigratierecht en internationaal familierecht, onderdeel van het internationaal privaatrecht (ook wel ipr) te begrijpen is het nuttig te zien wat de kenmerkende onderliggende probleemstellingen van die rechtsgebieden zijn.

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Jeugdstrafrecht in beweging

T. Liefaard

Deze bijdrage beoogt de plannen voor een adolescentenstrafrecht tegen het licht te houden en te beoordelen op hun nut, noodzaak en wenselijkheid.

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderalimentatie, wat nu?

A. Willems

Op 9 november 2006 heeft de minister van justitie wetsvoorstel 29.480 tot herziening van het kinderalimentatiestelsel ingetrokken, omdat er in de Tweede Kamer onvoldoende draagvlak voor het voorgestelde forfaitaire systeem van vaststelling van kinderalimentatie is. In deze bijdrage wordt ingegaan op kinderalimentatie aan de hand van de totstandkoming van het wetsvoorstel en de kritiek die erop geleverd is in en buiten het parlement.

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderontvoering en mensenrechten

H. van Loon

In deze bijdrage komt aan de orde hoe het Verdrag van 25 oktober 1980 inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering (HKOV) zich verhoudt tot, achtereenvolgens, het Verdrag over de Rechten van het Kind, het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens en de Verordening Brussel IIbis.

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderparticipatie in Nederland: Wat kunnen we leren van het IVRK en het EVRM?

C.R. Mol

De regering heeft laten weten dat er voorlopig weinig wezenlijke wijzigingen te verwachten zijn met betrekking tot kinderparticipatie in familiezaken. Charlotte Mol laat zien dat dit een gemiste kans is. Ze vertrekt vanuit het internationale mensenrechtelijke kader, waar artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het kind, en art. 8 EVRM een belangrijke […]

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Levenskunst als basis voor zorg voor ouderen

H. van Delden

Wat ouderen verbindt is dat zij op een eigen manier ‘in de tijd’ staan en dat hun leven daarvan de sporen draagt, zowel in hun lichamelijke als in hun geestelijke constitutie. De prominente betekenis van het verleden betekent niet dat heden en toekomst minder tellen. Integendeel. Ook voor de meest vitale oudere die nog ‘van alles wil’ brengt ouder worden een nieuwe verhouding tot het heden en de toekomst met zich mee. Een belangrijke vraag voor hen is dus wat die ‘tekenen van de tijd’ voor hun verdere leven betekenen en hoe zij verwerkt kunnen worden met het oog op de toekomst. Het is dit gemeenschappelijke gegeven van de levensfase dat tot uitgangspunt wordt genomen in deze ethische reflectie op ouder worden.

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Naar een beperkte gemeenschap van goederen

W.D. Kolkman

Een bijdrage over de beperkte huwelijksgoederengemeenschap door Wilbert Kolkman.

Resultaat 49–60 van de 87 resultaten wordt getoond