Resultaat 313–324 van de 391 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (215) strafrecht

Binnentreden en huiszoeking door de politie

P.A.M. Mevis

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij opsporingsbevoegdheden aan de orde komen, meer in het bijzonder huiszoeking en binnentreden van een woning.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1992
AA19920297

Rechtsvraag (238) formeel strafrecht

G. Knigge

Rechtsvraag waarbij wordt ingegaan op de op 1 februari 1994 in werking getreden Wet Getuigenbescherming waarbij er verschillende strafvorderlijke bevoegdheden en regels aan de orde komen rondom de anonieme en beschermde getuigen aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1995
AA19950079

Rechtsvraag (258) strafprocesrecht

J.W. Fokkens

Rechtsvraag op het gebied van strafprocesrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1996
AA19960778

Rechtsvraag (266) Straf(proces)recht

P.A.M. Mevis

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij onder andere aan de orde komen: gevangenhouding, ondertekening dagvaarding, bewijsrecht en bewezenverklaring.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1997
AA19970757

Rechtsvraag (277) Bewijs en Bewijsrecht

J. Wöretshofer

Aan studenten gevraagd hoe zij zouden reageren op een fictief aan een officier van justitie gestuurde brief, met daarin een verhaal van een vrouw die in haar jeugd seksueel misbruikt is.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
maart 1999
AA19990196

Rechtsvraag (285) Strafrecht voor eerstejaars

M.M. Dolman

Aan de hand van een strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en tevens worden de eerstejaars rechtenstudenten opgeroepen om de oplossing te zoeken en in te sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 2000
AA20000070

Rechtsvraag (299) Strafprocesrecht

F.A.J. Koopmans

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht, in het bijzonder cassatie.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Rechstmiddelen
december 2001
AA20011020

Rechtsvraag (302) Strafprocesrecht en rechtsinformatica. Ook een CD-rom voor de verdediging?

J.J. Dijkstra, E. Hoorn

Aan de hand van een strafprocesrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld aan de lezers van het blad.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2002
AA20020294

Rechtsvraag (303) Straf(proces)recht. Verboden verstrekking?

E. Gritter

Aan de hand van een strafrehtelijke casus worden een aantal vragen gesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2002
AA20020707

Rotstreek en rotschop

G.A.I. Schuijt

Commentaar van politici op lopende strafzaken doet afbreuk aan het vertrouwen in de onpartijdigheid van de rechterlijke macht en kan hierdoor in strijd zijn met artikel 6 EVRM.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2007
AA20070042

Samir A. – absoluut ondeugdelijke voorbereiding?

Th.A. de Roos

Hoge Raad 20 februari 2007, nr. 00447/06, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213, LJN: AZ0213 (Samir A.) Bij de interpretatie van kennelijk bestemd in artikel 46 oud Wvsr heeft het hof blijk gegeven van een te beperkte opvatting. Het heeft immers nagelaten te beoordelen of deze voorwerpen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, naar hun uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van het handelen dienstig kunnen zijn voor het misdadige doel dat verdachte met het gebruik van de voorwerpen voor ogen had.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2007
AA20070691

Schadevergoeding na het binnentreden van woningen

Th.G. Drupsteen

Nationale Ombudsman 23 januari 1990 nr. 90/RO18, AB 1990, 269 m.nt. P.C.E. van Wijmen; Hoge Raad 23 november 1990, nr. 14080, ECLI:NL:HR:1990:ZC0055, Rechtspraak van de Week 1990, 211 (Joeman/Staat) In deze noot komen zowel een uitspraak van de Nationale Ombudsman (23 januari 1990) en een uitspraak van de Hoge Raad aan de orde. De casus die tot de beide uitspraken hebben geleid zijn ongeveer geleid. De rechtsvraag die aan de orde is, is in hoeverre de overheid schade dient te vergoeden die is veroorzaakt door rechtmatige binnentreden van de politie in een woning. De Hoge Raad en de Nationale Ombudsman komen allebei tot een ander oordeel. In de noot wordt hier dieper op ingegaan net als op de achtergrond bij de bevoegdheden en werkzaamheden van de Nationale Ombudsman.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1991
AA19910328

Resultaat 313–324 van de 391 resultaten wordt getoond