Strafprocesrecht

Resultaat 301–312 van de 393 resultaten wordt getoond

Reactie op: ‘De vervaging van het rechtssubject; de opmars van het slachtoffer’*

+ nawoord

W.J. Veraart, A.M. Wolf

In deze reactie op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi wordt ingegaan op de nieuwe rol van het slachtoffer in het strafproces en zijn toegenomen bevoegdheden.

Opinie | Reactie/nawoord
november 2005
AA20050936

Reaktie op: Rechtsbescherming op de tocht? (Inclusief nawoord)

L.J. Vester

In deze reactie wordt ingegaan op een redactioneel artikel dat eerder in Ars Aequi werd gepubliceerd (AA19880002) en dat verhaalde over de voorgestelde wetswijziging waardoor 'vormfouten' van het OM niet meer leiden tot het heenzenden en vrijspreken van vermeende criminelen. Inclusief nawoord door B. Emmerig en J. Melis.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1988
AA19880221

Recente DNA-wetgeving in het strafrecht

Nieuwe wetgeving

C.C.M. van Deudekom, T.G. van der Zwaag

Dit artikel behandelt de recente veranderingen in het strafrecht, met betrekking tot de DNA-wetgeving.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2003
AA20030390

Recente ontwikkelingen met betrekking tot het una-via-beginsel

A.P.W. Duijkersloot

Post thumbnail Het Nederlandse una-via-stelsel, zoals dat is neergelegd in artikel 5:44 Awb en artikel 243 Sv, beoogt een vroegtijdige keuze tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een overtreding. Recente rechtspraak van de Nederlandse en de Europese rechter is zeer relevant voor het functioneren van dit stelsel. In deze bijdrage wordt daarop ingegaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2018
AA20180805

Recht van spreken

D. Kaandorp, I. Laurijssens

De laatste jaren is er steeds vaker een geluid te horen waar wordt gepleit voor meer aandacht voor het slachtoffer in strafzaken, door middle van spreekrecht tijdens het strafproces. Auteurs nemen dit idee goed onder de loep en komen tot de conclusie dat er nogal wat haken en ogen aan dit spreekrecht zijn.

Opinie | Redactioneel
februari 2000
AA20000081

Rechterlijke toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst bij een kroongetuigendeal: de rechter-commissaris als waakhond

Z.L. Moezel

Post thumbnail De kroongetuige is niet meer weg te denken uit het Nederlandse strafproces. Het instrument kan echter problemen veroorzaken voor de betrouwbaarheid en integriteit van de opsporing. In dit artikel wordt verkend of toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst door de rechter-commissaris in het geval van een kroongetuigendeal kan leiden tot een betere waarborging van de betrouwbaarheid en integriteit van de opsporing.

Verdieping | Studentartikel
februari 2023
AA20230089

Rechtsbescherming op de tocht?

B. Emmerig, J. Melis

In dit redactionele artikel staat het voorstel van de toenmalige minister Korthals Altes centraal waarin voorgesteld werd om vormfouten die het OM maakte en waardoor verdachten op vrije voeten kwamen achteraf terug te draaien. De redacteurs stellen dat de verdachte daardoor de dupe wordt en er afbreuk gedaan wordt aan diens rechtsbescherming.

Opinie | Redactioneel
januari 1988
AA19880002

Rechtseconomie en particuliere beveiliging

'Policing for profit' als voorloper van strafrechtelijke hervormingen?

B. Hoogenboom

In deze bijdrage wordt de theorievorming over de veiligheidsindustrie besproken. Twee theorieën domineren: de Junior-Partner theorie en de Economische theorie. De eerste theorie benadrukt de complementaire positie van de veiligheidsindustrie: de overheid is gebaat bij aanvullend preventief toezicht door het bedrijfsleven. De Economische theorie daarentegen wijst op de 'loss prevention' functie van de veiligheidsindustrie die wezenlijk verschilt van de strafrechtelijke doeleinden van de overheid. In deze benadering staan begrippen als doelmatigheid, efficiency en effectiviteit centraal. 'Misdaadbestrijding' is een afgeleide van een 'hoger' doel: winstmaximalisatie. Deze doelstelling kan ten koste gaan van de positie van werknemers. Het wetboek van Strafvordering begrenst slechts het optreden van overheidsfunctionarissen, niet dat van particuliere beveiligers. In de eerste paragraaf wordt betoogd dat het criminaliteitsvraagstuk uitsluitend wordt benaderd vanuit rechtsstatelijk perspectief. In paragraaf drie en vier wordt de theorie rondom het veiligheidsvraagstuk behandeld.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900721

Rechtsvergelijkende beschouwingen over de waarborging van een goede strafrechtspleging

M. Lochs

Om een goede strafrechtspleging te kunnen waarborgen heeft de strafrechter allerlei instrumenten tot zijn beschikking. Tussen common-lawen civil-law-rechtsstelsels bestaan hierin echter grote verschillen. In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de Angelsaksische instrumenten van contempt of court en abuse of process en de in het Nederlandse rechtsstelsel voorhanden middelen. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop deze instrumenten in de tribunalenrechtspraak vorm hebben gekregen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2020
AA20200636

Rechtsvorming door de Hoge Raad (Digitaal boek)

R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi

Post thumbnail Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De bijdragen belichten de rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen.

9789069167473 - 24-05-2016

Rechtsvraag (182) Fiscaal strafprocesrecht

P.J. Wattel

Rechtsvraag betreffende het fiscaal strafprocesrecht. Bij beantwoording van de casus dienen onder anderen de leerstukken van détournement de pouvoir, het pressieverbod, ontvankelijkheid van het OM en het nemo debet bis vexari-beginsel.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1989
AA19890066

Rechtsvraag (194) straf(proces)recht

G.P.M.F. Mols

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij met name dwangmiddelen en het verkeer tussen verdachte en advocaat aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1990
AA19900341

Resultaat 301–312 van de 393 resultaten wordt getoond