Strafprocesrecht

Resultaat 373–384 van de 392 resultaten wordt getoond

Wapenwedloop in cyberspace. Gegevensmunitie ten koste van privacy?

J.E.J. Prins

Eind november 2001 werd het Cybercrime Verdrag van de Raad van Europa ondertekend. Dit verdrag is van belang voor opsporingsbevoegdheden in een elektronische omgeving. Deze bevoegdheden staan momenteel ook hoog op de agenda van de Europese en de nationale wetgever. Zeker na de gebeurtenissen van 11 september 2001 lijkt het erop dat aan on-line opsporingsbevoegdheden ruim baan wordt gegeven ten koste van privacy. Daarbij gaan ontwikkelingen in de private sector veelal hand in hand met bevoegdheden in de publieke sector.

Rode draad | Big brother in cyberspace
mei 2002
AA20020315

Wat niet weet, wat niet deert?

S. van Gessel, J. Straesser

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de contra-expertise bij een blaas- of bloedtest bij rijden onder invloed en de beïnvloeding daarvan op een recht op een eerlijk proces.

Opinie | Redactioneel
oktober 1997
AA19970671

Wat rechtvaardigheid en fast food met elkaar gemeen hebben

J.G.H. Altena-Davidsen, F.S. Bakker

Regels zorgen in de meeste zaken voor voorspelbaarheid, gelijkheid en gerechtigheid tegen een lage prijs. Maar ze produceren door hun algemene karakter onvermijdelijk ook onrechtvaardige uitkomsten in uitzonderingsgevallen. De rechter kiest er soms voor om de wet opzij te zetten, teneinde tot een resultaat te komen dat hij verdedigbaar acht in het individuele geval. Het is echter maar de vraag of de rechtvaardigheid daarmee wel echt gediend is.

Opinie | Redactioneel
juni 2013
AA20130425

Weg met de scherpe kanten van de gevangenisstraf

J.A.A.C. Claessen

Een gevangenisstraf duurt in Nederland minimaal één dag en maximaal een leven lang. Deze beide uiteinden van de detentieduur zou Jacques Claessen graag veranderd zien, zo legt hij uit in deze bijdrage op de Blauwe Pagina’s ‘Liever kwijt dan rijk’.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
mei 2023
AA20230316

Weg met het ‘Weekendje weg’

Afschrikking door middel van het ‘weekendarrangement’

M. Berndsen

Post thumbnail ‘Gewelddadig? Meteen zitten!’: deze slogan siert reclameborden, Boomerang-cards en is te vinden op de overheidswebsite meteenzitten.nl. De campagne geeft het signaal af dat geweld niet wordt getolereerd en dat plegers van geweld op vrijdag- of zaterdagavond in principe tot en met maandag worden opgesloten. Met dit zogenoemde weekendarrangement worden de grenzen van de inverzekeringstelling opgezocht. De campagne wekt de schijn dat er een voorschot op een eventuele straf wordt genomen. In hoeverre is dit weekendarrangement juridisch toelaatbaar? Welke functies van het Nederlandse strafrecht worden hierdoor benadrukt?

Verdieping | Studentartikel
juni 2011
AA20110430

Wet afgeschermde getuigen

F.J.E. Krips

Een uiteenzetting van de nieuwe wet: Wet afgeschermde getuigen, alle veranderingen in het wetboek van strafrecht aangaande de afgeschermde getuigen worden hier besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2006
AA20060829

Wet bevoegdheden vorderen gegevens

Nieuwe wetgeving

M. Jongeneel-van Amerongen

De wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens (bevoegdheden vorderen gegevens)treedt naar verwachting op 1 januari 2006 in werking. Het wetsvoorstel is wel 'snuffelwetgeving' genoemd. Ook sprak men van 'een muisstille revolutie in het strafrecht'. De minister van Justitie sprak echter liever van een gewenste modernisering van het Wetboek van Strafvordering in verband met de ontwikkelingen met de ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2005
AA20050954

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

A. Kors

In dit artikel wordt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten besproken. Deze wet geeft een wettelijke basis aan de BVD, MID en IDB. In het artikel worden de uitgangspunten omschreven net als de taakomschrijvingen van de verschillende veiligheidsdiensten zoals deze in de wet zijn neergelegd. Ook wordt er nog aandacht besteed aan het onderwerp van de persoonsgegevens.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1988
AA19880555

Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven

P.A.M. Verrest

Uitbreiding strafvorderlijke bevoegdheden ten behoeve van terrorismebestrijding. Bij de bestrijding van terrorisme moet er een balans gezocht worden tussen opsporingsbevoegdheden en persoonlijke vrijheden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2007
AA20070158

Wet terroristische misdrijven

Nieuwe wetgeving

B.F. Keulen

Op 10 augustus 2004 is de Wet terroristische misdrijven in werking getreden. Onderstaand artikel behandeld de werking van deze wet en hoe het in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd op basis van het EU-kaderbesluit van de Raad inzake terrorismebestrijding.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2005
AA20050097

Wet tot aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

S.S. Arendse

Op 1 april 2013 treedt de Wet van 15 november 2012 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring (Stb. 2012, 572) in werking. Deze Wet aanpassing verjaringsregeling 2012 heft de verjaringstermijnen op voor ernstige misdrijven, waaronder ernstige zedenmisdrijven gepleegd tegen kinderen. In dit artikel zal eerst kort de tot 1 april 2013 geldende verjaringsregeling worden beschreven. Vervolgens wordt een korte schets gegeven van de voorgeschiedenis van de nieuwe wet. Daarna volgt een beschrijving van de wijzigingen die per 1 april 2013 in werking zijn getreden. Er zal, tot slot, afzonderlijk worden ingegaan op het overgangsrecht. 

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2013
AA20130230

Wijziging herzieningsprocedure in strafzaken

M. Kessler

Onlangs zijn twee wetten tot stand gekomen die wijziging brengen in de herzieningsprocedure in strafzaken als voorzien in het Wetboek van Strafvordering. Het betreft de Wet hervorming herziening ten voordele en de Wet herziening ten nadele. De eerste wet moderniseert de procedure op grond waarvan onherroepelijke veroordelingen ten voordele van de veroordeelde kunnen worden herzien. De tweede wet voegt daaraan een regeling toe volgens welke onherroepelijke vrijspraken ten nadele van de vrijgesproken persoon kunnen worden herzien. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken die door de genoemde wetten in het Wetboek van Strafvordering zijn of worden doorgevoerd.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2013
AA20130691

Resultaat 373–384 van de 392 resultaten wordt getoond