Resultaat 337–348 van de 389 resultaten wordt getoond

Strafrechtelijk bewijsrecht

J.S. Nan, J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis, J.H.J. Verbaan

Post thumbnail Een systematische behandeling van het Nederlandse strafrechtelijk bewijsrecht. De huidige stand van het recht wordt besproken, kritisch geëvalueerd en hier en daar tevens bezien in het licht van ontwikkelingen elders en te verwachten ontwikkelingen hier te lande.

9789069168470 - 04-09-2017

Strafrechtelijke beschermingsbevelen en mediation binnen het strafproces: over nieuwe privaatrechtelijke ondertonen in het strafrecht

S. van der Aa, M.S. Groenhuijsen, A. Pemberton

Post thumbnail

Beschermingsbevelen en mediation kunnen voor slachtoffers van groot belang zijn. Het Nederlandse rechtssysteem biedt slachtoffers verschillende opties om van deze middelen gebruik te maken. Naast het straf(proces)recht kan bijvoorbeeld ook het privaatrecht van betekenis zijn; beide rechtsgebieden bieden de mogelijkheid om een beschermingsbevel op te leggen of om mediation toe te passen. Het doel van deze bijdrage is te bezien wat strafrechtbeoefenaars op dit terrein kunnen leren van hun privaatrechtelijke vakbroeders.

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130546

Strafrechtelijke causaliteit in de grensrechterzaak: over redelijke toerekening en ‘juristentrucs’

D.L.F. de Vocht

Post thumbnail In het overgrote deel van de strafzaken levert het vaststellen van causaliteit geen noemenswaardige problemen op. Meestal kan als vaststaand worden aangenomen dat het strafrechtelijk relevante gevolg door de – eveneens strafrechtelijk relevante – gedraging is veroorzaakt. In sommige gevallen is het aannemen van een dergelijk verband echter minder vanzelfsprekend, bijvoorbeeld vanwege het lange tijdsverloop tussen de gedraging en het gevolg of vanwege het optreden van tussenliggende handelingen of gebeurtenissen. Dit was ook het geval in de geruchtmakende grensrechterzaak, die het onderwerp is van deze amuse.

Opinie | Amuse
september 2013
AA20130624

Strafwetgeving in politiecratie: een hypothese?

H. Bevers

In dit artikel wordt ingegaan op hoe nieuwe opsporingsbevoegdheden en opsporingsmethoden mede tot stand komen door inmenging van de zijde van de politie zelf.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1995
AA19950027

Stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken (Digitaal boek)

P.G. Wiewel, R.E. de Winter

Post thumbnail In dit boek wordt getracht de mogelijke consequenties van de in 2007 inwerkingtreding Wet stroomlijning hoger beroep te belichten. De auteurs zijn vrijwel allemaal raadsheer bij gerechtshof Amsterdam.

9789069167114 - 22-01-2007

Telasteleggen in gewoon en begrijpelijk Nederlands

J. de Hullu

Hoge Raad 27 juni 1995, nrs. 99412 en 99413, ECLI:NL:HR:1995:ZD0095 en ECLI:NL:HR:1995:ZD0096. Ook bekend als Amsterdams experiment I. Ook telasteleggingen, die in gewoon en begrijpelijk Nederlands zijn geformuleerd, moeten voldoende feitelijk zijn. Bovendien geldt het grondslagstelsel onverkort. Voor een veroordeling is vereist dat een telastelegging (omschrijvingen van) de bestanddelen van het delict bevat waarop de telastelegging is toegesneden. Binnen deze grenzen zijn eenvoudige telasteleggingen mogelijk in het geldende stelsel, waarvan de Hoge Raad de belangrijkste kenmerken uiteenzet.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1996
AA19960053

Terrorisme voorkomen in plaats van genezen via het straf(proces)recht?

M.A.H. van der Woude

Post thumbnail

Het straf(proces)recht wordt gezien als een belangrijk middel in de internationale strijd tegen terrorisme. In deze strijd lijkt het straf(proces)recht steeds te worden ingezet als een instrument om terrorisme te voorkomen. De recente jurisprudentie rondom teruggekeerde Syriëgangers lijkt dit alleen maar verder te bevestigen. In hoeverre past dit bij de klassieke uitgangspunten van het straf(proces)recht? En schieten we er eigenlijk wel wat mee op?

Opinie | Amuse
oktober 2015
AA20150746

The Collapse of American Criminal Justice – W.J. Stuntz

M.A.H. van der Woude

Post thumbnail The Collapse of American Criminal Justicewerd door rechtsgeleerde William Stuntz afgerond op zijn sterfbed. Daardoor heeft hij niet meer kunnen meemaken wat het boek teweeg heeft gebracht. Maartje van der Woude bespreekt in deze bijdrage het boek, dat volgens haar verplichte kost zou moeten worden voor Nederlandse juridische masterstudenten.

Literatuur | Boekbespreking
januari 2014
AA20140073

The Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court

M. Vagias

Post thumbnail The International Criminal Court (ICC) became a reality with the adoption of the Rome Statute on 17 July 1998 and its entry into force on 1 July 2002. The Court is a permanent institution and self-standing international organization, established beyond the United Nations – but in fact existing and operating in close connection with it. One of the most contentious issues of the negotiations that led to the adoption of the Court’s constitution was the issue of its jurisdiction. An important question for analysis is the following: how little of an international crime need take place on State Party territory for the Court to have jurisdiction? This is the main question that will be addressed in this article.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2012
AA20120062

Tijd slijt?

De wenselijkheid van afschaffing van de vervolgingsverjaring van jegens minderjarigen gepleegde zedenmisdrijven

L.G. de Graaf

Post thumbnail In dit artikel wordt de wenselijkheid van afschaffing van de vervolgingsverjaring van jegens minderjarigen gepleegde zedenmisdrijven onderzocht. Ingegaan wordt met name op de (on)mogelijkheid van het vergaren en waarderen van bewijs waar het gaat om (tientallen) jaren geleden gepleegde zedenmisdrijven. Aan bod komt onder meer de aan zedendelicten inherente bewijsproblematiek, de rechtspsychologische theorie van hervonden herinneringen en een rechtspraakonderzoek. Bovendien worden enkele principiële argumenten besproken.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
juni 2013
AA20130431

Toezeggingen aan getuigen in strafzaken of toch deals met criminelen

Nieuwe wetgeving

I.M. Abels

Een uiteenzetting van de nieuwe wet waarin het mogelijk gemaakt wordt dat het OM toezeggingen doet aan getuigen die belangrijke informatie kunnen verschaffen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2005
AA20050861

Tragisch verkeersongeluk: aanmerkelijke onvoorzichtigheid of verontschuldigbare foutieve interpretatie van een gebaar?

Th.A. de Roos

Hoge Raad 17 januari 2006, nr. 00155/05, ECLI:NL:HR:2006:AU3447 (Overstekend kind) Verdachte overrijdt in een personenbus een 5-jarig kind dat met zijn moeder een kruispunt fietsend oversteekt maar vlak voor de bus komt te vallen. Heeft het hof terecht zeer onvoorzichtig en onoplettend handelen bewezen verklaard? Hier komt het aan op het geheel van gedragingen van de verdachte, de aard en ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. 's Hofs oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk. A-G Knigge: anders. Het eerste middel, dat klaagt over een onbegrijpelijke strafmotivering, slaagt wel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2006
AA20060426

Resultaat 337–348 van de 389 resultaten wordt getoond