onrechtmatige daad

Resultaat 1–12 van de 113 resultaten wordt getoond

‘Maimonides’

Vrijheid van versus recht op onderwijs?

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 22 januari 1988, nr. 13465, ECLI:NL:HR:1988:AD0151 (Maimonides Lyceum) Arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot waarbij de vrijheid van onderwijs aan de orde komt. Daarbij is deze zaak tevens van belang voor het leerstuk van de horizontale werking van grondrechten. In deze zaak werd aangenomen dat het niet-toelaten van een leerling omdat deze niet in overeenstemming was met de richting van de school geen onrechtmatige daad oplevert. De Hoge Raad doet de zaak zelf af. In de bijbehorende noot wordt op de vrijheid van onderwijs en de daarbij behorende beperkingen verder in gegaan. Ook komt het leerstuk van horizontale werking van grondrechten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1988
AA19880391

‘Van oude dingen…’

Suske en Wiske - arrest

Ars Aequi Libri, H. Cohen Jehoram

In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een arrest en daarbij behorende noot dat in 1984 reeds in Ars Aequi is verschenen en waarin een auteursrecht inbreuk centraal staat doordat er korte striptekeningen worden gepubliceerd.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
december 1991
AA19911151

A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, dissertatie Utrecht 1965

E.H. Hondius

Post thumbnail

Prof. mr. Hondius beschouwt in deze eerste bijdrage van de nieuwe Rode draad de dissertatie van mr. A.R. Bloembergen over 'Schadevergoeding bij onrechtmatige daad'. Nadat Hondius eerst wat achtergronden bespreekt, behandelt hij vervolgens het proefschrift. Ook komen recencies op de dissertatie, het hoogleraarschap van mr. A.R. Bloembergen en latere publicaties aan bod.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
januari 2008
AA20080073

Aansprakelijkheid bij sport en spel

N.K. van Mullem

sport en spel zijn bijzondere situaties waarin een onrechtmatige daad minder snel wort aangenomen. In dit artikel volgt een nadere blik hierop.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2003
AA20030165

Aansprakelijkheid voor milieuschade: een reactie

G. Betlem, E.A. Messer

Reactie op een artikel dat eerder in de reeks van de Rode draad over 'milieurecht' verscheen en waarin de civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens milieuschade aan de orde komt. In deze reactie enige nuanceringen en aanvullingen op het eerdere artikel.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900519

Beantwoording rechtsvraag (186) burgerlijk recht

P.A. Stein

Rechtsvraag betreffende het Burgerlijk Recht. Schadevergoeding als gevolg van Onrechtmatige daad staat centraal. In casu gaat het om een onroerend goed dat hypothecair bezwaard is. De consequenties hiervan onder het oude BW en het Nieuw BW worden uitvoerig onder de loep genomen in onderstaande bijdrage.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1989
AA19890694

Beantwoording rechtsvraag (210) NBW: overgangsrecht

B.C. de Die

Beantwoording van een rechtsvraag op een breed gebied van het burgerlijk recht (goederenrecht, verbintenissenrecht, onrechtmatige daad) waarbij het overgangsrecht dat is ingevoerd bij de invoering van het NBW aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1992
AA19920219

Beantwoording rechtsvraag (211) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij natrekking, de actie uit diefstal/ onrechtmatige daad, revindicatie en de van toepassing zijn de verweren behandeld.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1992
AA19920294

Beantwoording rechtsvraag (217) onrechtmatige daad

J.M. van Dunné

Beantwoording van een rechtspraak op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. De vraag is op welke manier en wie er met een actie uit onrechtmatige daad kunnen worden aangesproken daar waar het bedrijfsschade betreft.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1992
AA19920639

Beantwoording rechtsvraag (252) onrechtmatige daad in de sport

C.J.J.M. Stolker

Beantwoording rechtsvraag inn het kader van de Rode draad 'Sport en recht' waarbij er allerlei aansprakelijkheidsvragen opkomen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1996
AA19960595

Beantwoording rechtsvraag (280) Staatsrecht voor eerstejaars

H.G. Warmelink

Enige tijd werden aan de hand van een staatsrechtelijke casus enkele vragen opgeworpen. In deze bijdrage worden enkele goede inzendingen behandeld en worden de juiste antwoorden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1999
AA19990851

Beantwoording rechtsvraag (282) vennootschapsrecht

M. Verhorst, H.J. Vetter

Aan de hand van een vennootschapsrechtelijke casus zijn enkele vragen gesteld, waarna de lezers van dit blad werden opgeroepen hun antwoorden in te sturen, hier zijn de antwoorden op de gestelde vragen gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2000
AA20000122

Resultaat 1–12 van de 113 resultaten wordt getoond