onrechtmatige daad

Resultaat 97–108 van de 113 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (280) Staatsrecht voor eerstejaars

H.G. Warmelink

Aan de hand van een staatsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld. De lezers van Ars Aequi die in het eerste jaar van hun rechtenstudie zitten worden opgeroepen hun antwoord in te sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1999
AA19990494

Samenloop in het verdelingsrecht

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 januari 2007, nr. C05/273HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ1488, LJN: AZ1488, NJ 2007, 62 Verdeling huwelijksgoederengemeenschap bijwege van echtscheidingsconvenant; onrechtmatige daad (verzwijging); samenloop; de aan de bevoegdheid tot vernietiging van een verdeling (art. 3:196 BW) verbonden vervaltermijn van artikel 3:200 BW staat niet eraan in de weg dat na het verstrijken daarvan een deelgenoot jegens de ander een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad instelt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2007
AA20070515

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Samenloop van burgerlijke en religieuze rechtsgang bij huwelijkse gevangenschap

S. Rutten

Susan Rutten gaat in op de mogelijkheid voor vrouwen om via het civiele recht aan huwelijkse gevangenschap te ontkomen. Tot nu toe is dat veelal via een kort geding-procedure aangespannen op grond van onrechtmatige daad; onder toekomstige wetgeving kan dit als nevenvoorziening bij een echtscheidingsverzoek. Op basis van rechtspraak van de Hoge Raad geldt een […]

Schadevergoeding bij verkrijging door verjaring

A.G. Castermans

Hoge Raad 24 februari 2017, nr. 15/01948, ECLI:NL:HR:2017:309, RvdW 2017/298 (Gemeente Heusden/verweerders)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170516

Sharenting & aansprakelijkheid: (wanneer) is de delende ouder aansprakelijk?

E.R. de Jong, E. Steendam Visser

Post thumbnail Wanneer kunnen ouders die (te) veel informatie over hun kind op social media plaatsen, succesvol aansprakelijk worden gesteld? Heeft het kind recht op schadevergoeding wanneer het bijvoorbeeld een depressie overhoudt aan het viral gaan in haar jeugd? In een digitaliserende wereld neemt de relevantie van dergelijke vragen toe. Eenduidige antwoorden zijn er nog niet.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2019
AA20190642

Shit happens

S.B.

Een overweging van het schadevergoedings recht, met daaraan de vraag of er niet te vaak een schadevergoedingsplicht bestaat.

Opinie | Column
december 2002
AA20020871

Spelfouten

M. Spronck

In dit artikel wordt besproken in welke gevallen bij sport en spel er sprake kan zijn van een onrechtmatige daad. Er wordt daarbij ingegaan op de criteria voor onrechtmatige daad, eigen en medeschuld en risico-aanvaarding.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1992
AA19920569

Staat-Magnus; nog éénmaal twee-wegen

Th.G. Drupsteen

Hoge Raad 22 oktober 1993 nr. 15164, ECLI:NL:HR:1993:ZC1107, Rechtspraak van de Week 1993, 211c, NJB-katern 1993. p, 502 (Staat/Magnus) Arrest van de Hoge Raad waarbij de twee-wegen- of doorkruisingsleer centraal staat. In deze milieurechtelijke zaak staat de vraag centraal of de Staat in zijn vordering niet-ontvankelijk dient te worden verklaard omdat zij door gebruikmaking van een onrechtmatige daadsvordering een mogelijk publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. De Hoge Raad oordeelt aan de hand van de Windmill-criteria dat dit i.c. niet het geval is. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de verhouding tussen publiek- en privaatrecht en de doorkruisingsleer in het bijzonder.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1994
AA19940157

Strijd met redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad als rechtsmiddel in relatie tot besluiten van de rechtspersoon?

A.F. Verdam

Hoe verhoudt het rechtsmiddel van de aantasting van een besluit van een rechtspersoon zich tot een vordering uit onrechtmatige daad? Wat betekent het IMG-arrest, is het bevredigend en welke vraag wordt – anders dan wel gedacht – niet beantwoord?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2017
AA20170283

Taxusstruik-arrest

J.M. van Dunné

Hoge Raad 22 april 1994, nr. 15338, ECLI:NL:HR:1994:ZC1347, NJ 1994, 624, nt. CJHB (Hulsbosch/Broen). Ook bekend als Taxusstruik-arrest. Klassiek arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot over gevaarzetting en onrechtmatige daad. De Hoge Raad oordeelt met de lagere rechters dat het geen feit van algemene bekendheid is dat taxusplanten giftig zijn voor paarden en dat de buren van de paardeneigenaar dan ook geen plicht hebben om voorzichtig om te gaan met de planten in de buurt van de afrastering. De annotator is het daar hardgrondig mee oneens en brengt dit naar voren zijn noot.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1994
AA19940826

Terughoudend gebruik van vereenzelviging: dermate ernstig misbruik van recht als uitzonderlijke omstandigheid?

K. van Leusden

Studente Kirsten van Leusden schreef deze annotatie bij rechtbank Noord-Nederland 24 juli 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:3323, over vereenzelviging.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2021
AA20210353

Toegang tot recht in perszaken

L.R. van Harinxma Thoe Slooten

Is het voor een door de media benadeelde mogelijk om hun recht te halen, bezien in het licht van baten en lasten? In dit proefschrift is hier onderzoek naar gedaan en de auteur komt tot de conclusie dat een benadeelde meestal niet veel heeft aan sancties.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juli 2006
AA20060538

Resultaat 97–108 van de 113 resultaten wordt getoond