Resultaat 49–60 van de 202 resultaten wordt getoond

Heb je een externe adviseur nodig voor het aanvragen van een subsidie voor een extern advies?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 26 september 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA7509, nr. 199903601/1, JB 2000, 321, m.n. EvdL, RAwb 2001, 20, m.a. Voermans Bewijsfuik: ook in de bezwaarfase, of zelfs al in de primaire fase? Beleidsregel inzake de vaststellingen waardering van de feiten aanvaardbaar als die aanvulling en correctie van gegevens na het indienen van een aanvraag vrijwel uitsluit? Slechts marginale toetsing van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of toch materiële waarheidsvinding door de rechter? Houdt de Afdeling bestuursrechtspraak niet van getuigen?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2002
AA20020031

Het Awb-besluit

F.J. van Ommeren, G.A. van der Veen

Post thumbnail

Dit cahier bespreekt de verschillende soorten besluiten die het bestuursrecht kent en geeft de contouren van het besluit aan en de problematische afgrenzingen tussen rechtshandelingen en feitelijke handelingen en publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen.

9789069163192 - 10-10-1999

Het bestuursrechtelijk en het privaatrechtelijk relativiteitsvereiste als twee-eiige tweeling

P.W. den Hollander

Post thumbnail Niet alleen het privaatrechtelijk aansprakelijkheidsrecht, maar ook het bestuursrecht kent sinds kort een relativiteitsvereiste. De wetgever plaatst dit bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste eerst en vooral in het teken van een snel en ‘slagvaardig’ bestuursprocesrecht. De wijze waarop de Afdeling oordeelt of de ingeroepen norm strekt tot bescherming van het geschade belang verschilt bovendien van de wijze waarop de Hoge Raad dat doet.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2012
AA20120443

Het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht. Een korte interne rechtsvergelijking

A.R. Hartmann

De handhaving van het recht door middel van het bestuursrecht staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door de verantwoordelijkheid van het bestuur terzake van de handhaving te benadrukken, neemt het bestuursrecht meer en meer de handhavende taak over van het strafrecht, waardoor het onderscheid tussen beide rechtsgebieden steeds diffuser wordt. In deze bijdrage wordt in het kader van de Rode draad 'Bewijs en Bewijsrecht'het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht op enkele onderdelen onderling vergeleken.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
April 1999
AA19990217

Het geheime archief van de Commissie-Beel

H. Waalwijk

Het rapport van de Commissie-Beel uit 1956 over de Hofaffaire berust in het Koninklijk Huisarchief. Formeel blijft het rapport tot 2056 verzegeld en gesloten. Waarom doet men zo mysterieus over de status van het rapport?

Opinie | Opiniërend artikel
Juli 2007
AA20070598

Het hart van minister Verdonk moet worden gemotiveerd

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 december 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ5171, LJN: AZ5171, nr. 200605794/1, NJB 2007, p. 242, nr. 228, AB 2007, 79 m.nt. B.W.N. de  Waard, JV 2007, 56 m.nt. B.K. Olivier, JB 2007, 28 Heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (VRIN) beleidsregels voor schrijnende gevallen nodig? Strijd met de motiveringsplicht, de eis van een deugdelijke motivering, het gelijkheidsbeginsel en het consistentiebeginsel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2007
AA20070365

Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken

R. Benhadi, L.J. Gerritsen, L.A. Hoegee-Kjellevold, T.E.P.A. Lam

Post thumbnail

In dit procesdossier wordt aan de hand van stukken uit het dossier van een advocaat een weergave van het verloop van een handhavingszaak gegeven. De procedure begint met de aanschrijving door de gemeente en eindigt met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

9789069166209 - 26-5-2014

Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken

J.H. van Breda, L.M. Koenraad

Post thumbnail

Dit procesdossier beschrijft een bestuursrechtelijke procedure over het recht op een bijstandsuitkering, op basis van stukken uit een dossier van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het terrein van het sociaalzekerheidsrecht.

9789069169484 - 26-5-2014

Het rechtskarakter van omgevingsplannen

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 26 februari 2001, ECLI:NL:RVS:2003:AF4369, nr. 200001037/1, Bouwrecht 2001, nr. 151, m.nt. A.A.J. de Gier Omgevingsplan; appellabiliteit omgevingsplan alleen mogelijk voor zover het omgevingsplan de vaststelling of herziening van een streekplan betreft; besluitkarakter onderdelen streekplan; concrete beleidsbeslissing; onverschoonbare termijnoverschrijding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2002
AA20020170

Het voortbouwend appèl in Strafvordering 2001

Enkele opmerkingen over het hoger beroep in het onderzoeksproject strafvordering 2001 en in het bestuursrecht

E.M. Witjens

In dit artikel wordt ingegaan op de werkzaamheden en bevindingen van het onderzoeksproject strafvordering 2001 over een nieuwe vorm van hoger beroep. Ook wordt er ingegaan op hoger beroep in het bestuursrecht.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2003
AA20030730

Het voorzorgsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur?

M.J.W. Timmer

Post thumbnail Het voorzorgsbeginsel wordt de laatste jaren steeds vaker buiten het milieurecht toegepast, met name in supranationale context. Het is daarmee tijd voor de wetgever om het beginsel serieus onder de loep te nemen als nieuw algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
September 2014
AA20140601

Hoger beroep in het bestuursrecht

J.E.M. Polak

Met de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in 1994 is er in het bestuursrecht in beginsel over de gehele linie hoger beroep ingevoerd. Conform de geschiedenis van de rechtsbescherming in het bestuursrecht is er evenwel nog sprake van een verbrokkelde situatie. Er zijn drie appèlrechters in het bestuursrecht. Wel passen zij hetzelfde bestuursprocesrecht toe. In dit artikel wordt op een aantal algemene aspecten van het hoger beroep in het bestuursrecht ingegaan en wordt ook naar de toekomst van het hoger beroep in het bestuursrecht gekeken. Op niet al te lange termijn zullen regering en parlement beslissen of er meer eenheid in het bestuursrechtelijk appèl moet worden gebracht.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
September 2001
AA20010622

Resultaat 49–60 van de 202 resultaten wordt getoond