Bestuursprocesrecht

Resultaat 49–60 van de 221 resultaten wordt getoond

Gezwicht voor de identificatieplicht?

E. Baars

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de beperkte identificatieplicht ter voorkoming van illegale vreemdelingen en asielverzoeken. De redacteur betoogt dat met de uitwerking van de regeling in materiële zin een algemene identificatieplicht ontstaat en dat de rechtsbescherming daartegen de wensen overlaat.

Opinie | Redactioneel
mei 1992
AA19920238

Goede raad is duur!

Een rechtsvergelijkende analyse van de verdeling van kosten voor contra-expertises in het straf-, privaat- en bestuursrecht bezien vanuit het perspectief van de onvermogende procesdeelnemer

M. Visser

In dit artikel zal aan de hand van rechtspraak en literatuur worden ingegaan op de positie van financieel onvermogende procesdeelnemers bij het inschakelen van een (contra-)expert. Daarbij zullen de regelingen in het straf-, privaat- en bestuursrecht voor de mogelijke vergoeding van kosten (achteraf) in kaart worden gebracht en zal worden bezien of deze regelingen voldoen aan het recht op equality of arms. Naast een juridische analyse zal de problematiek ook worden beschouwd vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2024
AA20240272

Harmonisatie van procesrecht?

Een beschouwing over hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht

A. Knigge

Op 23 januari 1992 werd het voorstel van wet 22 495 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit bevat onder andere het uniforme bestuursprocesrecht dat toegepast zal worden in de in te stellen administratieve kamers. Met deze uniformering wordt een verhoogde rechtsbescherming beoogd. Van harmonisering met het burgerlijk procesrecht is echter afgezien omdat men de verschillen tussen beide vormen van procesrecht nog te groot achtte. Betoogd wordt dat verdergaande harmonisering met het burgerlijk procesrecht mogelijk was geweest, indien men meer oog had gehad voor de verzoekschriftprocedure.

Verdieping | Studentartikel
maart 1993
AA19930165

Heb je een externe adviseur nodig voor het aanvragen van een subsidie voor een extern advies?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 26 september 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA7509, nr. 199903601/1, JB 2000, 321, m.n. EvdL, RAwb 2001, 20, m.a. Voermans Bewijsfuik: ook in de bezwaarfase, of zelfs al in de primaire fase? Beleidsregel inzake de vaststellingen waardering van de feiten aanvaardbaar als die aanvulling en correctie van gegevens na het indienen van een aanvraag vrijwel uitsluit? Slechts marginale toetsing van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of toch materiële waarheidsvinding door de rechter? Houdt de Afdeling bestuursrechtspraak niet van getuigen?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2002
AA20020031

Het Awb-besluit (Digitaal boek)

F.J. van Ommeren, G.A. van der Veen

Post thumbnail Dit cahier bespreekt de verschillende soorten besluiten die het bestuursrecht kent en geeft de contouren van het besluit aan en de problematische afgrenzingen tussen rechtshandelingen en feitelijke handelingen en publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen.

9789069163192 - 10-10-1999

Het bestuursrechtelijk en het privaatrechtelijk relativiteitsvereiste als twee-eiige tweeling

P.W. den Hollander

Post thumbnail Niet alleen het privaatrechtelijk aansprakelijkheidsrecht, maar ook het bestuursrecht kent sinds kort een relativiteitsvereiste. De wetgever plaatst dit bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste eerst en vooral in het teken van een snel en ‘slagvaardig’ bestuursprocesrecht. De wijze waarop de Afdeling oordeelt of de ingeroepen norm strekt tot bescherming van het geschade belang verschilt bovendien van de wijze waarop de Hoge Raad dat doet.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2012
AA20120443

Het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht. Een korte interne rechtsvergelijking

A.R. Hartmann

De handhaving van het recht door middel van het bestuursrecht staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door de verantwoordelijkheid van het bestuur terzake van de handhaving te benadrukken, neemt het bestuursrecht meer en meer de handhavende taak over van het strafrecht, waardoor het onderscheid tussen beide rechtsgebieden steeds diffuser wordt. In deze bijdrage wordt in het kader van de Rode draad 'Bewijs en Bewijsrecht'het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht op enkele onderdelen onderling vergeleken.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
april 1999
AA19990217

Het evenredigheidsbeginsel als gedragsnorm voor het overheidsbestuur

H.E. Bröring

Post thumbnail In haar Harderwijk-uitspraak van 2 februari 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe lijn voor het evenredigheidsbeginsel uitgezet. Hiermee is de terughoudende toetsing in het kader van artikel 3:4 lid 2 Awb verlaten. Deze bijdrage gaat over de betekenis van de koerswijziging voor het bestuursrechtelijke besluitvormingsrecht, waar het evenredigheidsbeginsel geen toetsingsnorm maar een gedragsnorm vormt.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220755

Het geheime archief van de Commissie-Beel

H. Waalwijk

Het rapport van de Commissie-Beel uit 1956 over de Hofaffaire berust in het Koninklijk Huisarchief. Formeel blijft het rapport tot 2056 verzegeld en gesloten. Waarom doet men zo mysterieus over de status van het rapport?

Opinie | Opiniërend artikel
juli 2007
AA20070598

Het hart van minister Verdonk moet worden gemotiveerd

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 december 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ5171, LJN: AZ5171, nr. 200605794/1, NJB 2007, p. 242, nr. 228, AB 2007, 79 m.nt. B.W.N. de  Waard, JV 2007, 56 m.nt. B.K. Olivier, JB 2007, 28 Heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (VRIN) beleidsregels voor schrijnende gevallen nodig? Strijd met de motiveringsplicht, de eis van een deugdelijke motivering, het gelijkheidsbeginsel en het consistentiebeginsel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2007
AA20070365

Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken

R. Benhadi, L.J. Gerritsen, L.A. Hoegee-Kjellevold, T.E.P.A. Lam

Post thumbnail In dit procesdossier wordt aan de hand van stukken uit het dossier van een advocaat een weergave van het verloop van een handhavingszaak gegeven. De procedure begint met de aanschrijving door de gemeente en eindigt met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

9789069166209 - 26-05-2014

Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken (Digitaal boek)

R. Benhadi, L.J. Gerritsen, L.A. Hoegee-Kjellevold, T.E.P.A. Lam

Post thumbnail In dit procesdossier wordt aan de hand van stukken uit het dossier van een advocaat een weergave van het verloop van een handhavingszaak gegeven. De procedure begint met de aanschrijving door de gemeente en eindigt met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

9789069166209 - 26-05-2014

Resultaat 49–60 van de 221 resultaten wordt getoond