Resultaat 193–204 van de 218 resultaten wordt getoond

Rechtsvorming door de Hoge Raad

R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi

Post thumbnail Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De bijdragen belichten de rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen.

9789069167473 - 24-05-2016

Rechtsvorming door de Hoge Raad (Digitaal boek)

R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi

Post thumbnail Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De bijdragen belichten de rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen.

9789069167473 - 24-05-2016

Rechtsvraag (214) bestuursprocesrecht

J.J. Wiarda

Rechtsvraag op het gebied van het nieuwe bestuursprocesrecht zoals dat met de invoering van de Awb geldt. Aan de orde komen welke rechtsmiddelen er openstaan, welke rechters bevoegd zijn en welke wetten er bij de casus betrokken dienen te worden.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1992
AA19920224

Rechtsvraag (219) ambtenarenrecht

W.H. Schipper

Rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij met name het bestuursprocesrecht en arbeidsrecht aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1992
AA19920541

Rechtsvraag (305) Bestuursrecht. Rijden of gereden worden

R.L. Vucsán

Aan de hand van een bestuursrechtlijke casus worden enkele vragen gesteld en de lezers van dit blad worden opgeroepen hun antwoorden op te sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
december 2002
AA20020937

Schadevergoeding en formele rechtskracht: een genuanceerde of radicale oplossing?

P.A. Fruytier

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het wetsontwerp dat de leer van de formele rechtskracht beslaat. Er wordt kort ingegaan op de competenties van de bestuurs- en civiele rechter.

Opinie | Redactioneel
oktober 2007
AA20070723

Schiphol-uitspraak

I.C. van der Vlies

Rechtbank Amsterdam 2 oktober 1998 (Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur & Milieu, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol/Minister van Verkeer en Waterstaat). Ook bekend als Schiphol arrest. Omwonende ondervinden geluidsoverlast van Schiphol. Milieuverenigingen vragen handhaving van het beleid inzake de beperking van het aantal vluchten. De President betrekt het voorgenomen beleid in zijn overwegingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1999
AA19990296

Schrapping van kandidatenlijst

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 april 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1508, nr. 200201942/1 (Teeven) In dit arrest draait het om de vraag wanneer een hoofdstembureau kandidaten van een kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen schrappen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2002
AA20020624

Spontane vernietiging van bouwvergunningen

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 20 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0834, nrs. 200106021/1 en 200201516/1, AB 2003, 1 en 2 m.nt. dG. Spontane vernietiging bouwvergunning, verlening bouwvergunning in strijd met de wet; toetsing aan criteria voor hanteren vernietigingsbevoegdheid; wetenschap bij bouwer van onrechtmatige vergunningverlening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2003
AA20030196

Studiefinanciering vs. de fiscus

Rechtsvraag (333) Bestuursrecht

H.S.M. Kruijer

Aan de hand van een bestuursrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2007
AA20070280

Toegang tot de bestuursrechter in Nederland en Duitsland

A.T. Marseille

Post thumbnail

De toegang tot de bestuursrechter is in elk rechtsstelsel aan beperkingen onderhevig. Niet iedereen kan op elk gewenst moment kosteloos tegen elk denkbaar bestuurshandelen bij de rechter opkomen en bij een teleurstellend oordeel een andere rechterlijke instantie om een second opinion verzoeken. Er is geen bestuursrechtelijk rechtsstelsel zonder toegangsbeperkingen. Echter, ieder stelsel kent zijn eigen beperkingen. Dat maakt nieuwsgierig hoe en waarom stelsels die we minder goed kennen dan ons eigen, het anders hebben geregeld. In deze bijdrage richt Bert Marseille zich op Duitsland, omdat het stelsel van bestuursrechtspraak qua opzet sterk op het Nederlandse lijkt, maar er voor wat betreft de toegang tot de rechter qua uitwerking grote verschillen zijn. Een vergelijking tussen de beide stelsels is niet alleen interessant omdat die kan zorgen voor een frisse blik op wat voor ons vanzelfsprekend lijkt, maar ook ter oriëntatie op de vraag of de toegang in Nederland in bepaalde opzichten niet anders zou moeten worden geregeld.

Overig | Rode draad | Over de grenzen van het recht
maart 2011
AA20110238

Tweederangs Nederlanders?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 november 2006, LJN: AZ3202, ECLI:NL:RVS:2006:AZ3202, nrs. 200404446/1 en 200404450/1, AB 2007, 80, m.nt. P.J. Stolk. Ook wel bekend als Arubaanse kiezers II. Deze uitspraak bevat vele aspecten van constitutionele aard. Hier komen aan de orde, 1) Kiesrecht en nationaliteit, 2) Nationaal recht, gemeenschapsrecht en het EVRM, 3) De rechtsvormende taak van de rechter en 4) Rechtsherstel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2007
AA20070456

Resultaat 193–204 van de 218 resultaten wordt getoond