Resultaat 193–204 van de 213 resultaten wordt getoond

Schadevergoeding en formele rechtskracht: een genuanceerde of radicale oplossing?

P.A. Fruytier

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het wetsontwerp dat de leer van de formele rechtskracht beslaat. Er wordt kort ingegaan op de competenties van de bestuurs- en civiele rechter.

Opinie | Redactioneel
oktober 2007
AA20070723

Schiphol-uitspraak

I.C. van der Vlies

Rechtbank Amsterdam 2 oktober 1998 (Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur & Milieu, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol/Minister van Verkeer en Waterstaat). Ook bekend als Schiphol arrest. Omwonende ondervinden geluidsoverlast van Schiphol. Milieuverenigingen vragen handhaving van het beleid inzake de beperking van het aantal vluchten. De President betrekt het voorgenomen beleid in zijn overwegingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1999
AA19990296

Schrapping van kandidatenlijst

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 april 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1508, nr. 200201942/1 (Teeven) In dit arrest draait het om de vraag wanneer een hoofdstembureau kandidaten van een kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen schrappen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2002
AA20020624

Spontane vernietiging van bouwvergunningen

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 20 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0834, nrs. 200106021/1 en 200201516/1, AB 2003, 1 en 2 m.nt. dG. Spontane vernietiging bouwvergunning, verlening bouwvergunning in strijd met de wet; toetsing aan criteria voor hanteren vernietigingsbevoegdheid; wetenschap bij bouwer van onrechtmatige vergunningverlening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2003
AA20030196

Studiefinanciering vs. de fiscus

Rechtsvraag (333) Bestuursrecht

H.S.M. Kruijer

Aan de hand van een bestuursrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2007
AA20070280

Toegang tot de bestuursrechter in Nederland en Duitsland

A.T. Marseille

Post thumbnail

De toegang tot de bestuursrechter is in elk rechtsstelsel aan beperkingen onderhevig. Niet iedereen kan op elk gewenst moment kosteloos tegen elk denkbaar bestuurshandelen bij de rechter opkomen en bij een teleurstellend oordeel een andere rechterlijke instantie om een second opinion verzoeken. Er is geen bestuursrechtelijk rechtsstelsel zonder toegangsbeperkingen. Echter, ieder stelsel kent zijn eigen beperkingen. Dat maakt nieuwsgierig hoe en waarom stelsels die we minder goed kennen dan ons eigen, het anders hebben geregeld. In deze bijdrage richt Bert Marseille zich op Duitsland, omdat het stelsel van bestuursrechtspraak qua opzet sterk op het Nederlandse lijkt, maar er voor wat betreft de toegang tot de rechter qua uitwerking grote verschillen zijn. Een vergelijking tussen de beide stelsels is niet alleen interessant omdat die kan zorgen voor een frisse blik op wat voor ons vanzelfsprekend lijkt, maar ook ter oriëntatie op de vraag of de toegang in Nederland in bepaalde opzichten niet anders zou moeten worden geregeld.

Overig | Rode draad | Over de grenzen van het recht
maart 2011
AA20110238

Tweederangs Nederlanders?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 november 2006, LJN: AZ3202, ECLI:NL:RVS:2006:AZ3202, nrs. 200404446/1 en 200404450/1, AB 2007, 80, m.nt. P.J. Stolk. Ook wel bekend als Arubaanse kiezers II. Deze uitspraak bevat vele aspecten van constitutionele aard. Hier komen aan de orde, 1) Kiesrecht en nationaliteit, 2) Nationaal recht, gemeenschapsrecht en het EVRM, 3) De rechtsvormende taak van de rechter en 4) Rechtsherstel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2007
AA20070456

Uitwisselen van processtukken in het bestuursproces. Van geheimhouding en dreigende openbaarheid

C.N. van der Sluis

Post thumbnail Deze bijdrage bespreekt het thema interne openbaarheid van het bestuursproces, in het bijzonder de werking van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit artikel gaat dus over partijtoegang tot informatie in een gerechtelijke procedure.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2021
AA20210153

Van documenten die in tassen en fietsen verdwijnen

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 mei 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO8867, nr. 200305541/1, AB 2004, 200 m.nt. Stolk, JB 2004, 242, NJB 2004, p. 1265, NA 2004, 146; 6 mei 2004, nr. 200305693/1, AB 2004, 201 m.nt. Stolk, JB 2004, 243, NJB 2004, p. 1263, NA 2004, 145 Dit arrest gaat over de verhouding tussen vrijheid van bestuur voor de overheid en de openbaarheid die ditzelfde bestuur moet nastreven aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2004
AA20040636

Vergoeding proceskosten ambtenarenrecht

Th.G. Drupsteen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 17 december 1991, ECLI:NL:CRVB:1991:ZB4288, nr. MAW1990/116, AB 1992, 163 m.nt HH, TAR 1992, 38 m.a. R.M. van Male De CRvB komt in deze uitspraak, na veranderende inzichten en gevoelens in de samenleving, terug op het oordeel dat proceskosten alleen onder bijzondere gevallen voor vergoeding in aanmerking komen als schade bij een vernietigd besluit. De CRvB zegt daar wel bij dat het niet gaat om een gehele proceskostenvergoeding maar dat deze kosten tussen het bestuursorgaan dat in het ongelijk wordt gesteld en de ambtenaar dient te worden verdeeld. De CRvB komt tot dit laatste oordeel omdat de ambtenarenrechter niet lijdelijk is, het niet verplicht is om juridische bijstand in te roepen en zaken zeer verschillend kunnen zijn. De Raad besluit dat een omgekeerde gang van zaken, een ambtenaar die in het ongelijk gesteld wordt, voor een gedeelte in de proceskosten te veroordelen; dit zou een te groot procesrisico voor de ambtenaar meebrengen. In een bijlage bij de uitspraak geeft de CRvB een regeling en berekeningsmethode om de proceskostenverdeling te bepalen bij een onrechtmatig besluit. In de noot wordt dieper op de proceskostenveroordeling ingegaan en gekeken naar de gelijkschakeling met de regeling in civiele procedures.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1992
AA19920614

Versnelling van infrastructurele en bouwprojecten: de crisis- en herstelwet voorbij?

T. Barkhuysen, C.N.J. Kortmann

Post thumbnail Op 16 maart 2010 werd het wetsvoorstel voor de Crisis- en Herstelwet aangenomen door de Eerste Kamer. Het belangrijkste doel van deze wet is de versnelling van infrastructurele en andere grote bouwprojecten. Tom Barkhuysen en Tijn Kortmann nemen deze wet onder de loep. Zij onderscheiden vijf hoofdmaatregelen – te weten beperking van het beroepsrecht, het bevorderen van finale geschilbeslechtiging, verkorting van termijnen, beperking van de onderzoeksplichten en de lex silencio positivo – die afzonderlijk worden besproken. Daarbij bekijken zij ook of er grote veranderingen zullen zijn ten opzichte van de bestaande situatie.Ze komen uiteindelijk tot de conclusie dat veel van de maatregelen op de een of andere manier al mogelijk waren. De meest radicale maatregel, namelijk de inperking van het beroepsrecht voor burgers en decentrale overheden zien zij als de minst goede.

mei 2010
AA20100326

Verwikkelingen rond een renovatiesubsidie. Beantwoording rechtsvraag (314) Bestuursrecht

A.J. Bok

Naar aanleiding van een bestuursrechtelijke casus worden een aantal vragen gesteld, welke vervolgens worden beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2004
AA20040688

Resultaat 193–204 van de 213 resultaten wordt getoond