Het hart van minister Verdonk moet worden gemotiveerd


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 december 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ5171, LJN: AZ5171, nr. 200605794/1, NJB 2007, p. 242, nr. 228, AB 2007, 79 m.nt. B.W.N. de  Waard, JV 2007, 56 m.nt. B.K. Olivier, JB 2007, 28

Heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (VRIN) beleidsregels voor schrijnende gevallen nodig? Strijd met de motiveringsplicht, de eis van een deugdelijke motivering, het gelijkheidsbeginsel en het consistentiebeginsel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: april 2007

Archiefcode: AA20070365

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21-12-2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AZ5171) zaaknummer: 200605794/1

beleidsregel motiveringsplicht schrijnende gevallen vreemdelingenrecht

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie