Resultaat 37–48 van de 218 resultaten wordt getoond

De voorzieningenrechter bestuursrecht (Digitaal boek)

T. Damsteegt

Post thumbnail Dit cahier bespreekt op systematische wijze vrijwel alle belangrijke aspecten van de voorlopige voorziening met vermelding van (veel) jurisprudentie. Deze monografie bevat veel praktische informatie en is geschreven voor een breed publiek: zij die in het bestuursrecht werkzaam zijn, bestuursrecht studeren of anderszins daarin geïnteresseerd zijn.

9789492766069 - 18-10-2017

Discotheek Arena: over handhaving, formele rechtskracht en overheidsaansprakelijkheid

Rechtsvraag (3320 Bestuursrecht/Overheidsaansprakelijkheid

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik

Deze rechtsvraag heeft betrekking op de bestuursrechtelijke handhaving en overheidsaansprakelijkheid.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2007
AA20070177

Discotheek Arena: over handhaving, formele rechtskracht en overheidsaansprakelijkheid

BEANTWOORDING RECHTSVRAAG (332) BESTUURSRECHT EN OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik

Naar aanleiding van een bestuursrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en deze vragen worden vervolgens uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2007
AA20070547

Een prejudiciële procedure in het bestuursrecht?

T. Barkhuysen, Y.E. Schuurmans

Post thumbnail Snelheid en rechtszekerheid zijn waarden waaraan rechtzoekenden grote behoefte hebben. Een prejudiciële procedure, waarin een lagere rechter een rechtsvraag hangende het geding voorlegt aan de hoogste rechter, realiseert die waarden optimaal. In deze bijdrage wordt onderzocht of een regeling van de prejudiciële procedure – in navolging van het civiele recht – ook in het bestuursrecht aanbeveling verdient. 

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2013
AA20130736

Een Publiekrechtelijk Beroepsorgaan voor de Gerechtsdeurwaarders

L. Dufour

Op dit moment zijn er vier Publiekrechtelijke Beroepsorganen en met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet op het notarisambt zal De koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de vijfde worden. In dit artikel wordt besproken of het wenselijk is dat een dergelijk orgaan ook in het leven wordt geroepen voor de Gerechtsdeurwaarders.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 1999
AA19990536

Ervaringen met het onderwijsrecht binnen het Landelijk Studenten Rechtsbureau

P.J. Neijt

Het onderwijsrecht laat zich kenmerken door een verscheidenheid aan beroepscolleges en procedures. Deze verscheidenheid heeft tot gevolg dat veel studenten niet de juiste weg weten te vinden. Dit stuk beschrijft de problemen op grond van ervaringen, opgedaan binnen het Landelijk Studenten Rechtsbureau en geeft aanbevelingen om de problemen op te lossen.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2001
AA20010094

Fijn wonen in het huis van de rechtsstaat

L. van den Berge, P.W. den Hollander

In een poging de regeldruk te verminderen heeft de wetgever enthousiast de Spaanse Lex Silencio Positivo overgenomen. Kort samengevat houdt dit in ‘geen bericht is goed bericht’, dus als een bestuursorgaan niet tijdig besluit, mag de aanvrager ervan uitgaan dat zijn vergunning is verleend. Dat klinkt positief, maar Lukas van den Berge en Wouter den Hollander hebben hun twijfels.

Opinie | Opiniërend artikel | Redactioneel
mei 2012
AA20120333

Gaat een KB boven de wet?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 oktober 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD4637, nr. 200101904/1 De vraag die in dit arrest centraal staat is of een KB boven de wet gaat.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2002
AA20020095

Geen bevel tot intrekking

C.A.J.M. Kortmann

Hoge Raad 1 oktober 2004, nr. CO3/118HR, ECLI:NL:HR:2004:AO8913, LJN AO8913 (faunabescherming/Friesland) In onderhavige casus speelt de vraag of de gewone rechter aan Provinciale staten kan opleggen dat zij een verordening intrekken. De Hoge Raad is van mening van niet.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2005
AA20050080

Geen mooier recht dan overgangsrecht

F.C.M.A. Michiels

Rechtbank Amsterdam 19 april 1999, nrs. AWB 99/1718 en 99/1719 GEMWT Overgangsrecht in bestemmingsplan inzake met de bestemming strijdig gebruik. Parkeren in tuinen rond kantoorpanden. Intensivering van met de bestemming strijdig gebruik? Bewijslast omtrent intensivering rust in casu op verweerder nu reeds negen jaren zijn verstreken sedert het van kracht worden van het vigerende bestemmingsplan. Luchtfoto`s als bewijsmateriaal.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1999
AA19990823

Gemeentelijke verordeningen

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Post thumbnail Aan de hand van rechtspraak en praktijkvoorbeelden worden de grenzen van de regelgevende bevoegdheid van gemeentebesturen op inzichtelijke wijze in kaart gebracht.

9789069166025 - 13-08-2015

Gemeentelijke verordeningen (Digitaal boek)

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Post thumbnail Aan de hand van rechtspraak en praktijkvoorbeelden worden de grenzen van de regelgevende bevoegdheid van gemeentebesturen op inzichtelijke wijze in kaart gebracht.

9789069166025 - 13-08-2015

Resultaat 37–48 van de 218 resultaten wordt getoond