Bestuursprocesrecht

Resultaat 61–72 van de 220 resultaten wordt getoond

Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken

J.H. van Breda, L.M. Koenraad

Post thumbnail Dit procesdossier beschrijft een bestuursrechtelijke procedure over het recht op een bijstandsuitkering, op basis van stukken uit een dossier van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het terrein van het sociaalzekerheidsrecht.

9789069169484 - 26-05-2014

Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken (Digitaal boek)

J.H. van Breda, L.M. Koenraad

Post thumbnail Dit procesdossier beschrijft een bestuursrechtelijke procedure over het recht op een bijstandsuitkering, op basis van stukken uit een dossier van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het terrein van het sociaalzekerheidsrecht.

9789069169484 - 26-05-2014

Het rechtskarakter van omgevingsplannen

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 26 februari 2001, ECLI:NL:RVS:2003:AF4369, nr. 200001037/1, Bouwrecht 2001, nr. 151, m.nt. A.A.J. de Gier Omgevingsplan; appellabiliteit omgevingsplan alleen mogelijk voor zover het omgevingsplan de vaststelling of herziening van een streekplan betreft; besluitkarakter onderdelen streekplan; concrete beleidsbeslissing; onverschoonbare termijnoverschrijding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2002
AA20020170

Het voortbouwend appèl in Strafvordering 2001

Enkele opmerkingen over het hoger beroep in het onderzoeksproject strafvordering 2001 en in het bestuursrecht

E.M. Witjens

In dit artikel wordt ingegaan op de werkzaamheden en bevindingen van het onderzoeksproject strafvordering 2001 over een nieuwe vorm van hoger beroep. Ook wordt er ingegaan op hoger beroep in het bestuursrecht.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2003
AA20030730

Het voorzorgsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur?

M.J.W. Timmer

Post thumbnail Het voorzorgsbeginsel wordt de laatste jaren steeds vaker buiten het milieurecht toegepast, met name in supranationale context. Het is daarmee tijd voor de wetgever om het beginsel serieus onder de loep te nemen als nieuw algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
september 2014
AA20140601

Hoger beroep in het bestuursrecht

J.E.M. Polak

Met de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in 1994 is er in het bestuursrecht in beginsel over de gehele linie hoger beroep ingevoerd. Conform de geschiedenis van de rechtsbescherming in het bestuursrecht is er evenwel nog sprake van een verbrokkelde situatie. Er zijn drie appèlrechters in het bestuursrecht. Wel passen zij hetzelfde bestuursprocesrecht toe. In dit artikel wordt op een aantal algemene aspecten van het hoger beroep in het bestuursrecht ingegaan en wordt ook naar de toekomst van het hoger beroep in het bestuursrecht gekeken. Op niet al te lange termijn zullen regering en parlement beslissen of er meer eenheid in het bestuursrechtelijk appèl moet worden gebracht.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
september 2001
AA20010622

Hoger beroep. De wet zegt nee. Kan de rechter ja zeggen?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 april 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV8667, nr. 200506809/1, AB 2006, 320 m.nt. A.T. Marseille Het dagelijks bestuur van een deelgemeente wijst een aantal straten aan, waar tegen betaling kan worden geparkeerd. Het bezwaarschrift daartegen wordt niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank verklaart het beroep daartegen kennelijk ongegrond. Het daartegen gedane verzet verklaart de rechtbank ongegrond. Vervolgens stelt appellant beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2007
AA20070155

Horen van bezwaarmakers in het vreemdelingenrecht

A.T. Marseille, M. Wever

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1918

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2022
AA20220683

Inbedding van Europese procesrechtelijke normen in de Nederlandse rechtsorde (Digitaal boek)

M.V. Polak

Post thumbnail Dit boek is gewijd aan de inbedding van supranationale procesrechtelijke normen in de Nederlandse rechtsorde. Hoe gaan wetgever, rechter en bestuur in Nederland te werk bij hun pogingen Europese regelgeving en rechtspraak in te bedden in ons bestuurs-, straf- en burgerlijk procesrecht en welke lessen kunnen wij daaruit trekken?

9789069167145 - 23-08-2010

Inbezitneming van grond

A. van Hall

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 juni 1999 (mrs. Eekhof-de Vries, Bakker, Suyver) Verandering in de staat van onroerende zaken uit waterstaatsrechtelijke overwegingen. Belangen van rechthebbenden vorderen redelijkerwijs geen onteigening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1999
AA19990764

Inspraak en rechtbescherming in het milieurecht

L.J.A. Damen, R. Uylenburg

In dit artikel, behorend bij de rode draad 'Milieurecht' wordt ingegaan op de insraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Het doel van het artikel is een inzicht te geven in de onoverzichtelijk in elkaar stekende wijzen van inspraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Er wordt in het artikel ingegaan op inspraak en beroep bij milieuvergunningen. Vervolgens wordt er een casus gegeven op het gebied van de milieuvergunning en worden daar later nog varianten op aangebracht.

Overig | Rode draad | Milieurecht
april 1990
AA19900205

Is klokkenluider Fred Spijkers na 26 jaar ook juridisch gerehabiliteerd?

L.J.A. Damen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 23 december 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO7715, nrs. 09/5689 AW en 09/5999 AW, LJN: BO7715. Herziening van rechterlijke uitspraak uitzonderlijk; toch gedeeltelijke herziening van uitspraak over ontslag en wachtgeld; nova?; ‘lites finiri oportet’. Art. 8:31, 8:42, 8:50, 8:88 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2011
AA20110140

Resultaat 61–72 van de 220 resultaten wordt getoond