Bestuursprocesrecht

Resultaat 13–24 van de 220 resultaten wordt getoond

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als hogere beroepsinstantie

F.A.M. Stroink

In deze eerste bijdrage aan de Rode draad over de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State in dit nummer wordt ingegaan op de totstandkoming, geschiedenis en achtergrond van dit in het bestuursrecht hoogste rechtsprekende orgaan.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
september 2001
AA20010614

De agrariër die te snel verkocht

L.J.A. Damen

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 4 november 1993, ECLI:NL:RVS:1993:AQ0404, ROI.92.2202, AB kort 1993, 1195. Deze zaak betreft een procedure die nog valt onder het pre-Awb-recht waarbij de intrekking van een subsidie in geding is. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State overweegt dat besluit tot intrekken van een subsidie complementair is aan een besluit tot subsidieverlening en dus onder het beschikkingsbegrip uit de Wet Arob valt waarmee de administratieve rechter bevoegd is. Verder wordt er ook nog ingegaan op de boete die hiermee samenhangt. In de noot wordt ook ingegaan op het Awb-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1994
AA19940231

De Amelandse benzinepomp die tijdelijk illegaal was

L.J.A. Damen

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 december 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR7587, nr. 200305561/1, NA 2004, 364 De afdeling heeft in onderstaand arrest een nieuwe leer voor aansprakelijkheid voor besluitvorming geformuleerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2005
AA20050276

De Awb driemaal gewijzigd

N. Verheij

Dit artikel behandelt drie wijzigingen van de Awb die tot doel hebben de slagvaardigheid van het openbaar bestuur te vergroten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2002
AA20020252

De Berg en Dalse watertorenarresten

L.C.A. Verstappen

Dit artikel gaat over hinder van buren en misbruik van bevoegdheden.

Opinie | Amuse
september 2004
AA20040590

De bestuurlijke organisatie van de waterstaat

A. van Hall

Deze beschouwing behandelt de bestuurlijke organisatie rond de overheden die belast zijn met de zorg voor de waterstaat, en de regelgeving die daarop betrekking heeft. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de waterstaatszorg zijn toebedeeld aan zowel instellingen van algemeen bestuur (rijk, provincies, gemeenten) als van functioneel bestuur, te weten de waterschappen. Nadat op hoofdlijnen de regelgeving omtrent de takverdeling is geschetst, vindt een verdieping plaats naar een -ook internationaal bezien- vrij uniek overheidslichaam: het waterschap als doelcorporatie, belast met het beheer van watersystemen. De specifieke inspanningen van waterschappen zijn gericht op de waterkeringen en op de oppervlaktewater- en grondwatervoorkomens. Zowel in de uitvoering van die beheerstaak als in de bestuurlijk organisatie van waterbeheer ligt besloten, dat er talrijke verbanden zijn aan te wijzen tussen waterschappen en mede-overheden. Dat geldt binnen het waterbeheer en ten opzichte van aanpalende beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, milieu, natuur en landschap en der vervoersinfrastructuur. Kortom: wie doet wat? En vervolgens: wat zijn de te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van het nationale en regionale waterbeheer, voorzover het de bestuurlijke aansturing betreft?

Bijzonder nummer | Water
mei 1999
AA19990333

De Bewijsfuik. Hoe en wanneer moet een oud-mijnwerker zijn silicose bewijzen?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 28 juni 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AH6762, nrs. H01.98.1888/Q01 t/m H01.98.1898/Q01, JB 1999, 197, m.nt. R.J.N.S., AB 1999, 360, m.nt. MSV (mrs. Van der Does, Van der Weel, Van Wagtendonk). Bewijslastverdeling: wie moet wat bewijzen? Wat moet al in de bezwaarschriftfase bewezen worden? Nog herstel bij de rechter mogelijk? Na de argumentatieve fuik nu ook de bewijsfuik?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2000
AA20000061

De bezwaarschriftprocedure (Digitaal boek)

K.H. Sanders

Post thumbnail Wie het met een besluit van een bestuursorgaan niet eens is, moet daartegen eerst bezwaar maken voordat beroep op de rechter mogelijk is. De belangrijkste aspecten van deze bezwaarschriftprocedure worden besproken.

9789069165103 - 01-02-2004

De CRvB en de privacy: openheid of geslotenheid?

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 25 februari 1998, ECLI:NL:CRVB:1998:AA8748, AAW/WAO 96/7142 De Raad gaat ervan uit dat de wetgever bij het voorschrift van artikel 88h WAO het oog heeft gehad op de bescherming van het privéleven van een procespartij, zijnde dit één van de belangen welke een inbreuk op het vereiste van openbaarheid van de rechtspraak in het EVRM kunnen rechtvaardigen. Evenwel moet de Raad ook vaststellen dat, gelet op de rechtspraak van het EHRM een categorische uitsluiting van openbare behandeling zich niet verdraagt met het voorschrift van artikel 6, eerste lid, van het EVRM. Tegemoetkoming aan zowel de belangen die door deze verdragsbepaling zijn gewaarborgd als die welke de wetgever met artikel 88h, eerste lid,van de WAO heeft willen beschermen, brengt naar het oordeel van de Raad mee dat de rechter dit laatste voorschrift aldus toepast dat de behandeling van het geding ter zitting, voor zover betrekking hebbend op medische gegevens, in beginsel met gesloten deuren plaatsvindt en dat hij, ambtshalve of op verzoek van één of meer partijen, kan beslissen dat die behandeling in het openbaar zal geschieden. De Raad acht het aangewezen dat partijen bij de uitnodiging als bedoeld in artikel 8:56 van de Awb in deze zin worden ingelicht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1998
AA19980844

De ene Porsche is de andere Porsche niet, of toch wel?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 20 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT6154, nr. 200502589/1, 200502589/2, NJB 2005, p. 1246, nr. 341 Beleid in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2005
AA20050853

De goedkeuring van een faunabeheerplan vatbaar voor bezwaar en beroep?

R. Uylenburg

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 28 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU3369, nr. 200502140/1, JB 2005, 304 In onderhavige casus kwam aan de orde of een faunabeheerplan een besluit in de zin van art 1:3 Awb is en of er dan ook bezwaar en beroep tegen open staat. Verder komt aan bod of de goedkeuring van dit plan een besluit als in voornoemd artikel is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2006
AA20060420

De hoogleraar die geen professor meer werd genoemd, of meer was

Resultaat 13–24 van de 220 resultaten wordt getoond