Resultaat 133–144 van de 149 resultaten wordt getoond

Samenlevingsvormen en de wetgever

M. van Hoeken

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende samenlevingsvormen die bestaan in de Nederlandse samenleving. Waar vroeger alleen het huwelijk de enige gelegitimeerde was, bestaan er tegenwoordig veel meer. In dit artikel worden deze samenlevingsvormen, haar kenmerken en haar rechtsgevolgen besproken. Er wordt gekeken vanuit het privaat recht en sociaal zekerheidsrecht. Ook worden de gesignaleerde problemen besproken alsmede een mogelijk registratiesysteem en de aanpassing van het huwelijksrecht.

Verdieping | Studentartikel
februari 1993
AA19930078

Scholing met behoud van werkloosheiduitkering

A. van Horne

Scholing kan in veel gevallen de kansen van werklozen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. In dit artikel staat de vraag centraal, in welke gevallen en onder welke voorwaarden scholenden hun werkloosheidsuitkering kunnen behouden. De oude en de nieuwe Werkloosheidswet worden op dit punt met elkaar vergeleken. Naar de mening van de auteur heeft de nieuwe wet tot op heden geen verbetering gebracht.

Verdieping | Studentartikel
juli 1990
AA19900423

Seksuele intimidatie als zwaarwegende factor

I.M. van Erkel, M.M. Govaert

Post thumbnail De weging van het ontslag op staande voet in #metoo-zaken is onderwerp van debat. De vraag is hoe ongewenst gedrag moet worden gekwalificeerd en hoe dit vervolgens moet worden meegewogen in een ontslag op staande voet.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2019
AA20190186

Situatief arbeidsongeschikt – wie moet dat betalen?

J. Riphagen

Hoge Raad 27 juni 2008, nr. C07/021HR, ECLI:NL:HR:2008:BC7669, LJN: BC7669, JAR 2009, 188 (eiser/SGBO). Ook wel bekend als Situatieve arbeidsongeschiktheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2010
AA20100106

Sociaal beleid en harmonisatie van sociale wetgeving: stiefkind en zorgenkind

E. Steyger

In dit artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen de Europese integratie en de sociale wetgeving in Europa centraal. Waar dit voorheen een ondergeschoven kindje was, lijkt daar sinds 1992 met de Europese Akte verandering in te komen. In dit artikel wordt ingegaan op de harmonisatie binnen de lidstaten en de bevoegdheden van de lidstaten zelf. Verder wordt er nog ingegaan op de verschillend tot stand gebrachte detailregelingen.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890478

Sociaal recht op een tweesprong

J.P. Balkenende

Het sociaal recht was lange tijd een uiting van solidariteit. De laatste jaren treden echter marktwerking en ‘verprivaatrechtelijking’ op de voorgrond. Gaat dit ten koste van de ethiek van het sociaal recht? Het sociaal recht staat op een tweesprong.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1998
AA19980556

Stelselherziening en de oudere werkloze werknemer

I. Straathof

In onderstaand artikel ga ik in op enkele veranderingen die de stelselherziening teweeg heeft gebracht voor oudere werkloze werknemers. Van de vele onderwerpen die zich tot een vergelijking met de oude werkloosheidswetten lenen, zal ik mij er tot een drietal beperken. Als eerste wil ik de uitkeringsduur bespreken. Vervolgens komt de aftrek van een mogelijk getroffen afvloeiingsregeling aan de orde. Tenslotte wil ik bespreken of de dagen waarover formeel recht bestaat op een uitkering, die echter om wat voor reden dan ook niet genoten wordt, meetellen voor de uitkeringsduur. In dit drietal treden duidelijke verschillen naar voren tussen de oude en de nieuwe wetten, waar het de positie van oudere werkloze werknemers aangaat.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880691

Tijd om de regeling dienstverlening aan huis op te poetsen

M.M. Kappé, E.E. Nauta

In dit redactioneel worden drie inzichten uit empirisch onderzoek naar de effecten van de Regeling Dienstverlening aan huis besproken. De arbeidsrechtelijke bescherming van huishoudelijk personeel moet volgens de auteurs beter moet worden geregeld, nu de Regeling noch de jure noch de facto voorziet in adequate arbeidsrechtelijke bescherming van huishoudelijk personeel.

Opinie | Redactioneel
juni 2020
AA20200523

Toetsing van algemene voorwaarden bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Annotatie bij HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1800

W.H. van Boom

Hoge Raad 28 september 2018, nr. 18/00989, ECLI:NL:HR:2018:1800

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2020
AA20200060

Tussen servet en tafellaken: de studentpromovendus in arbeidsrechtelijk perspectief

G.H. Boelens, E.K. Christiaansen

Studentpromovendi werken net als reguliere promovendi aan een proefschrift en krijgen daarvoor betaald in de vorm van een beurs. Desondanks worden zij niet als werknemer beschouwd, maar als student. Een besluit van minister Bussemaker maakt dit mogelijk. Critici vragen zich af of studentpromovendi in de praktijk niet ‘gewoon’ werknemers zijn. In dit artikel wordt die vraag in arbeidsrechtelijk perspectief geplaatst.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2017
AA20170250

Van Munster: een opmerkelijke uitspraak van het EG-hof inzake het vrij verkeer van werknemers met potentieel verstrekkende implicaties

T. Heukels

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 oktober 1994, zaak C-165/91, ECLI:EU:C:1994:359 (Simon J. M. van Munster/Rijksdienst voor Pensioenen) In dit arrest van het HvJ EG komt de Europese dimensie rondom de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen bij het toekennen van sociale zekerheidsrechten in de verschillende Lid-staten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1995
AA19950296

Vanuit de ouderenbond bekeken

J.W. de Nie

De ouderenbonden worden steeds vaker geconfronteerd met klachten van ouderen op allerlei terrein. Daarvoor zijn vier mogelijke oorzaken aan te wijzen. Het toenemen van het aantal ouderen, het mondiger worden van ouderen, het beter de weg kunnen vinden naar organisaties die voor hun belangen opkomen en tenslotte het meer met problemen geconfronteerd raken. Nog los van de vraag inhoeverre deze oorzaken samenhangen, lijken zij alle vier hun effect te hebben. Op het gebied van de sociale zekerheid lijkt de laatst genoemde oorzaak de laatste tijd de belangrijkste. De veelvuldige wijzigingen in het sociaal zekerheidsstelsel hebben bij veel ouderen — en niet alleen bij hen — verwarring gezaaid. Zo kregen ouderen naast de algemene stelselherziening per 1 januari 1987 te maken met een wijziging van de AOW per 1 april 1985, per 1 januari 1987 en per 1 april 1988, en met wijzigingen van de ZFW per 1 april 1986 en per 1 januari 1987. Het is daarom niet verwonderlijk, dat de ouderenbonden de laatste jaren in toenemende mate worden geconfronteerd met problemen van ouderen op het terrein van de sociale zekerheid. En met name het laatste jaar op het terrein van de verzekering tegen ziektekosten. Na enkele opmerkingen over de afbakening van het begrip ouderen, over de ouderenbonden, over de financiële positie van ouderen en de aanduiding van een aantal voor ouderen knellende problemen, zal daarom in dit artikel ingegaan worden op de problemen rond de ziektekostenverzekering die ouderen ondervinden.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880698

Resultaat 133–144 van de 149 resultaten wordt getoond