Sociaal recht

Resultaat 121–132 van de 149 resultaten wordt getoond

Leven in de leemte van de wet: zzp’ers zonder prijsafspraken

L.M. van den Bosch, P.M. Sijtsma

In dit redactioneel vragen de auteurs zich af wat de positie is van zzp’ers die prijsafspraken willen maken, nu het Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring is ingetrokken. Het kartelverbod in de Mededingingswet verhindert het maken van prijsafspraken en de Leidraad tariefafspraken zzp’ers biedt lang niet altijd soelaas. Een grote groep zzp’ers leeft nu het wetsvoorstel terzijde is geschoven (nog steeds) in de leemte van de wet.

Opinie | Redactioneel
november 2020
AA20200989

Minder mensen in de WAO: bezweringsformule of beleid?

R. de Waal

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de instroom in van mensen die gebruikmaken van een WAO-uitkering. In het artikel wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op mensen die aids hebben en in hoeverre dit invloed heeft op de gebruikmaking van rechten die voortvloeien uit de WAO en de Ziektewet.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1991
AA19910231

Naar een gefeminiseerd sociale zekerheidstelsel?

R. Holmaat

In dit artikel vindt een kritische beschouwing plaats van de Nederlandse sociale zekerheid en van de eisen die de vrouwenbeweging ten aanzien van die sociale zekerheid stelt. De eisen van economische zelfstandigheid van vrouwen en individualisering van de sociale zekerheid blijven binnen de grenzen van het bestaande vertoog over de sociale verzekeringen en zullen voor vrouwen geen werkelijke doorbraak betekenen.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
juli 1992
AA19920399

Ontbinding, opzegtermijn en WW-uitkering; de kantonrechter als uitkeringsinstantie?

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 9 april 1991, ECLI:NL:CRVB:1991:ZB2042, nr. WW1988/412, W 1989/312 In deze uitspraak van de CRvB werd ingegaan op het destijds nieuwe WW-recht. De CRvB oordeelt dat een werknemer die krachtens art. 1639w BW (oud) een vergoeding krijgt toegewezen bij de bepaling van de WW-uitkering de voornoemde vergoeding buiten beschouwing moet blijven. In de noot wordt dieper op deze uitspraak ingegaan en bekeken hoe deze uitspraak invloed kan hebben op het ontslagrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1992
AA19920212

Opzeggen en aanzeggen, reëel en fictief: de CRvB over artikel 16 lid 3 WW

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 28 maart 2001, ECLI:NL:CRVB:2001:AB0761, RSV 2001, 122; JAR 2001/67 De WW-uitkering van betrokkene, wiens arbeidsovereenkomst per 1 april 1999 wan geëindigd, werd door het Lisv tot 1 september opgeschort met toepassing van art. 16 lid 3 WW. Naar het oordeel van de CRvB dient echter de verlengde opzegtermijn voor oudere werknemers, zoals deze voor 1 januari 1999 gold, niet te worden betrokken bij de toepassing van dit artikelonderdeel. Wel valt onder de `rechtens geldende termijn´ (van opzegging) ook de aanzegtermijn van art. 7:672 lid 1 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20011004

Over Uber, arbeidsverhoudingen en ‘modern werkgeversgezag’

Y.E.M. Cremers, W.A.G. Hermans

Bij de kwalificatie van een overeenkomst als arbeidsovereenkomst ligt de nadruk steeds meer op de materiële gezagsverhouding tussen partijen. Welke bedoeling partijen hadden bij het aangaan van hun overeenkomst, speelt hierbij niet langer een rol. Naar aanleiding van het recente Uber-vonnis, waarin de rechtbank Amsterdam de term ‘modern werkgeversgezag’ introduceerde, plaatsen de auteurs vraagtekens bij de wenselijkheid van een vergaande relativering van de partijbedoeling.


Advertorial

Basisopleiding arbeidsrecht – OSR juridische opleidingen

Wil jij werknemers of werkgevers bijstaan of adviseren in arbeidsrechtelijke kwesties? Dan heb je een goede basiskennis nodig van het arbeidsrecht. Die vind je in de basisopleiding arbeidsrecht van OSR juridische opleidingen. Deze basisopleiding is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand. Tijdens de vierdaagse opleiding komen alle elementaire onderdelen van het arbeidsrecht aan de orde: arbeidsverhoudingen, ziekte en re-integratie, diverse vormen van het ontslagrecht en de uitdagingen van de dagelijkse procespraktijk. Er valt namelijk veel winst te boeken door de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het bepalen of je wel of niet de gang naar de rechter maakt. OSR juridische opleidingen organiseert de opleiding twee keer per jaar, in het voor- en najaar. In 2022 start de basisopleiding op 17 mei en op 2 november.
“De opleiding was voor mij zeer nuttig en leerzaam. Ik heb een brede kennis van het arbeidsrecht opgedaan middels de voorgeschreven lesstof en de lesdagen. De stof werd door alle docenten tijdens de lessen verduidelijkt door het geven van praktijkvoorbeelden.”
Deelnemer van de basisopleiding arbeidsrecht Ga voor meer informatie, locatie en data van alle bijeenkomsten naar de website.

Opinie | Redactioneel
maart 2022
AA20220171

Pensioenrecht 2023-2024

J.R.C. Tangelder

Post thumbnail De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2023.

9789493199859 - 24-07-2023

Platformarbeid: bezorger van hoofdbrekens

J. Kloostra

Post thumbnail De manier waarop wordt gewerkt, verandert als gevolg van technologische ontwikkelingen. Met behulp van de techniek trachten platformen als Uber en Deliveroo de arbeidsrelatie zodanig in te richten dat platformwerkers zelfstandigen zijn. Platformarbeid roept kwalificatievragen op. Dit artikel signaleert twee knelpunten die zien op de juridische duiding van die arbeidsrelatie en de consequenties daarvan.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2019
AA20190289

Procederen over uitkeringen

Het litigation-probleem in de Workers' Compensation

B. Barentsen

Alle Amerikaanse staaten kennen een eigen verzekering voor beroepsgebonden arbeidsongeschiktheid, de Workers' Compensation. De Workers' Compensation wordt voor een belangrijk deel privaat uitgevoerd. In een groot aantal staten wordt buitensporig veel geprocedeerd over Workers' Compensation-uitkeringen. Met behulp van preventief overheidstoezicht en onpartijdige keuringsartsen weten enkele staten de litigation in de hand te houden. Nu de Nederlandse sociale zekerheid geprivatiseerd wordt, zullen goed publiek toezicht en onpartijdige keuringen ook belangrijker worden voor het Nederlandse systeem.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980481

Rechtsvraag (191) sociale zekerheid

J. Riphagen

Rechtsvraag betreffende de sociale zekerheid. Aspecten van het ontslag op staande voet en de Werkloosheidswet dienen in het antwoord te worden betrokken;

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1989
AA19890892

Rechtsvraag (241) Sociaal recht

J. Riphagen

Rechtsvraag op het gebied van het sociaal-verzekeringsrecht meer in het bijzonder arbeidsongschiktheid waarin het verschil van toegekende uitkering aan de orde komt terwijl de twee personen met klachten dezelfde mate van arbeidsongschiktheid hebben die ook dezelfde oorsprong heeft.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1995
AA19950229

Roomser dan de Paus

M.A. Leijten, I. Schmohl

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het behouden van een uitkering bij het volgen van een avondopleiding waarbij er verschillen bestaan tussen het volgen van een vakopleiding en een opleiding in het hoger onderwijs. Redacteuren vinden dat de overheid mensen die zich zelf bij willen scholen zouden moeten ondersteunen in plaats van korten op hun uitkering.

Opinie | Redactioneel
januari 1995
AA19950006

Resultaat 121–132 van de 149 resultaten wordt getoond