Sociaal recht

Resultaat 13–24 van de 149 resultaten wordt getoond

De malus in de eindfase?-de CRvB over de WAO-boetes

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 15 februari 1995, ECLI:NL:CRVB:1995:ZB1348, nr. 1994/2TAV-AAW In deze uitspraak en de daarbij behorende noot wordt de malus-regeling besproken die is ingevoerd bij de WAO. De noot biedt uitgebreide informatie over de regeling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1995
AA19950497

De Ongevallenwet

R.J.S. Schwitters

In 1901 werd na veel tumult de Ongevallenwet aangenomen. Met deze wet verzekerde de staat een uitkering aan in een groot aantal bedrijfstakkenwerkzame werknemers die op hun werk door een ongeval getroffen waren. In deze bijdrage bij de 'Canon van het recht' worden de achtergronden bij deze wet besproken.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
oktober 2009
AA20090683

De rechtspositie van chronisch zieken bij aanstellingskeuringen

R. Schuttelaar

De medische aanstellingskeuring is al jaren middelpunt van discussie. Er zijn verschillende vormen van regelgeving tot stand gekomen ter verbetering van de rechtspositie van de keurling. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de Wet op de Medische Keuringen, die op 1 januari 1998 in werking is getreden. Hierbij wordt echter een belangrijke groep vergeten, namelijk de chronisch zieken. In de Wet op de Medische Keuringen wordt geen rekening gehouden met de bijzondere positie waarin zij zich bevinden. In dit artikel wordt bekeken wat de gevolgen van recente wetgeving voor de chronisch zieke keurling zijn. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de privatisering van de Ziektewet. Tevens zal naar een mogelijke oplossing worden gezocht ter verbetering van de rechtspositie van chronisch zieken bij aanstellingskeuringen.

Verdieping | Studentartikel
juni 1998
AA19980540

De toepassing van de Werkloosheidswet bij afroepkontrakten

E. Bauw, N. Frenk

Eén van de opvallende verschijnselen waarmee de rechtspraktijk de laatste jaren (1988) wordt geconfronteerd, is het toenemende gebruik van op- of afroepcontracten. In de detailhandel, de horeca, de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening is het werken op afroep sterk in populariteit toegenomen, althans aan de kant van de werkgever. Uit een recent onderzoek is namelijk gebleken dat er aan de kant van de afroepkracht bij de acceptatie van deze flexibele baan veelal sprake is van een negatieve keuze. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 1986 ongeveer 126.000 mensen als afroepkracht werkzaam, hetgeen neerkomt op drie procent van de werkende bevolking. Voorts is gebleken dat maar liefst 70% van de afroep krachten uit gehuwde vrouwen bestaat.

Verdieping | Studentartikel
juli 1988
AA19880427

De wetgever als gangmaker van de flexibilisering van de arbeid

H. van Drongelen

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt een antwoord gezocht op de vraag of de wetgever als gangmaker van de flexibilisering van de arbeid kan worden gezien. Wat blijkt? Het antwoord ligt zoals zo vaak verborgen in de geschiedenis.

Opinie | Amuse
april 2018
AA20180278

De zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen, terecht afgeschaft?

H. de Geus

Velen zijn ermee bekend dat de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (verder: WAZ) per 1 augustus 2004 werd afgeschaft.1 Veelal is echter minder bekend dat met de afschaffing van de WAZ eveneens een einde kwam aan de publiek aangeboden zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen. Werknemers hebben nog wel recht op deze uitkering, dit terwijl zelfstandigen zich door het ontbreken van een uitgebreide wettelijke bescherming vaak al in een zwakke(re) positie bevinden. De overheid2 motiveerde de afschaffing van de zwangerschapsuitkering met argumenten als privatisering van de zwangerschapsuitkering is in lijn met privatisering van de WAZ, zelfstandigen kunnen dit risico nu zelf beoordelen en daar zelf desgewenst een voorziening voor treffen en overheidsbemoeienis is alleen dan gewenst als een bepaalde activiteit privaat niet goed verricht kan worden. Echter, zijn dergelijke argumenten wel afdoende gezien de Europese en internationale verplichtingen voor de overheid in deze? Daarnaast gaat het aanbod van de particuliere zwangerschapsuitkering gepaard met aanzienlijke beperkingen. Een volgende vraag is dan ook of het aanbieden van een zwangerschapsuitkering wel kan worden beschouwd als een activiteit die privaat goed verricht kan worden? Kortom: moet de zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen niet wederom via de publieke weg worden aangeboden? Bovenstaande vragen wil ik met dit artikel beantwoorden, allereerst echter zal ik ingaan op de gevolgen van de afschaffing van de zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen.

Verdieping | Studentartikel
mei 2007
AA20070412

Discriminatie in de platformeconomie juridisch bestrijden: geen eenvoudige zaak

S. Burri, S. Heeger-Hertter

Post thumbnail Onderzoek wijst uit dat ook in de platformeconomie discriminatie voorkomt. Dit artikel biedt een verkenning van de juridische (on)mogelijkheden om discriminatie in de relaties tussen platform, platformwerkers en klanten te bestrijden. De Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving biedt daartoe beslist mogelijkheden, maar deze zijn niet onbeperkt.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2018
AA20181000

Donkere wolken boven het recht

T. Hartlief

Post thumbnail In deze amuse betoogt Ton Hartlief dat het recht in de huidige crisistijd weer terug naar de kern moet; weg met de luxe en franje, en terug naar bijvoorbeeld bescherming tegen een almachtige overheid, bescherming van de zwakkere partij en het rechttrekken van ongelijke verhoudingen.

Opinie | Amuse
mei 2013
AA20130352

Een mooie baan als advocaat

W.L. Roozendaal

Post thumbnail Veel rechtenstudenten dromen van een baan in de advocatuur. Het liefst bij een groot commercieel kantoor, met een goede opleiding bij ‘The Law Firm School’, een prachtig salaris en bovenal diep respect van vakgenoten voor de toetreding tot de top van je vakgebied. De realiteit van het advocatenbestaan is helaas niet altijd zo glamoureus, zo legt Willemijn Roozendaal uit in deze amuse.

Opinie | Amuse
oktober 2018
AA20180774

Een stokje steken voor staken

K. Heidary, E.E. Maathuis

Nu het collegejaar is begonnen, zitten de treinen en bussen weer vol met studenten en medewerkers op weg naar de universiteit. Nog maar een paar maanden geleden kwamen veel reizigers in de knel door stakingen in het streekvervoer. In dit redactioneel staan wij stil bij het stakingsrecht: wat is de grondslag en welke beperkingen gelden er?

Opinie | Redactioneel
september 2023
AA20230611

Europese wanklanken in de Nederlandse sociale symfonie?

A.T.J.M. Jacobs

Het nationale sociale recht is een bonte mengeling van normen, vervat in de wet, lagere wetgeving, beleidsregels, cao's, reglementen, etcetera. Kan in dat veelkleurige patroon de Europese wetgeving moeiteloos geïntegreerd worden of levert dat problemen op?

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
mei 1996
AA19960355

Goeie Hoer

S.B.

In deze korte column wordt ingegaan op het verbod dat aan het CWI is opgelegd om het beroep van prostituee aan te merken als passende arbeid.

Opinie | Column
juni 2003
AA20030419

Resultaat 13–24 van de 149 resultaten wordt getoond