Sociaal recht

Resultaat 1–12 van de 149 resultaten wordt getoond

Arbeidsongeschiktheid of reïntegratie: samenhang of loskoppeling?

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 6 december 1990, ECLI:NL:CRVB:1990:ZB1532, RSV 1991/91, nr. AAW/WAO1989/793 Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die als kapstok dient voor de daarbij behorende noot over arbeidsongeschiktheid en de wetswijzigingen die daarover destijds in aantocht waren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1991
AA19911019

Autonomie in het socialezekerheidsrecht

F.J.L. Pennings

Post thumbnail

Autonomie in het socialezekerheidsrecht is beperkt, aangezien aan alle uitkeringsregelingen voorwaarden zijn verbonden. De voorwaarden verschillen aanzienlijk van karakter: waar ze in de volksverzekeringen vooral gevolgen verbinden aan samenleven met anderen, zijn ze in de werknemersverzekeringen sterk gericht op terugkeer naar betaalde arbeid. Bij de uitvoeringsorganen zien we dat er een ontwikkeling is van een hoge mate van zelfbestuur naar gebondenheid aan een strikt kader.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170618

Beantwoording rechtsvraag (191) sociale zekerheid

J. Riphagen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht waarbij de destijds vernieuwde Werkloosheidswet (WW) aan de orde komt. Er wordt daarbij ingegaan op de consequenties van een ontslag op staande voet in een ontslag op latere termijn voor wat betreft een WW-uitkering.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1990
AA19900113

Beantwoording rechtsvraag (241) Sociaal recht

J. Riphagen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht waarbij de ongelijkheid van een gegeven arbeidsongeschiktheidsuitkering centraal staat.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1995
AA19950632

Beleid en (on)gelijke behandeling

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 26 oktober 1990, nr. 7756, ECLI:NL:HR:1990:AD1274, RvdW 1990, 184 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de problematiek over het al dan niet in strijd zijn met het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel van in verschillende gemeenten verschillend uitvoeren van een regeling in medebewind op grond van een beleidsvrije bevoegdheid. Het gaat i.c. om de bevoegdheid van een gemeente om een bedrag aan bijstand terug te vorderen indien er ook is voldaan aan alimentatieplicht van de ex-partner. In de noot wordt dieper ingegaan op mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel en wetgeving om het verschil in uitvoering van wetten met beleidsvrijheid aan banden te leggen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1991
AA19910502

Bewijsrecht en sociale zekerheid

I.P. Asscher-Vonk

De vraag die auteur in onderstaand artikel heeft proberen te beantwoorden is: "Op welke wijze moeten de feiten waarop een claim met betrekking tot sociale zekerheid steunt, worden bewezen?"

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1999
AA19990448

Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiële recht (Digitaal boek)

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail Onderzoek naar de invloed van EVRM op het migratierecht, erfrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, sociaal recht en het straf­recht. Alle artikelen sluiten aan bij actuele thema’s, zoals de aardbevingsschade in Groningen, het debat over TBS longstay en de vluchtelingencrisis.

9789069167879 - 01-09-2016

Bismarck als Benchmark

Enkele rechtseconomische beschouwingen over publieke sector en sociale zekerheid in Nederland

L.J.C.M. Le Blanc

In dit artikel wordt de ontwikkeling van de rechtseconomie beschreven door in te gaan op de wijze waarop de publieke sector rechtseconomisch wordt bestudeerd. Waar dit voorheen voor het grootste gedeelte op macro-economische schaal ging, gebeurt dit thans op meer micro-economisch niveau waarbij m.n. de sociale zekerheid besproken wordt.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900654

De adviesprocedure bij de commissie voor beroepszaken van de Ziekenfondsraad

S.M.M. Schouten

De commissie voor beroepszaken van de Ziekenfondsraad brengt adviezen uit omtrent voor beroep vatbare beslissingen van de ziekenfondsen inzake verstrekkingen/ vergoedingen aan verzekerden. De verzekerde is verplicht een dergelijk advies te vragen, alvorens beroep kan worden ingesteld bij een Raad van Beroep. De adviesprocedure functioneert derhalve als een zogenaamde voorprocedure. Voor de toekomst van deze adviesprocedure zijn van belang de plannen van de Commissie-Dekker enerzijds en die van de Commissie-Scheltema anderzijds. In dit artikel bespreek ik de voor- en nadelen van de plannen van beide commissies, alsook die van de huidige adviesprocedure. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de resultaten van een kwantitatief onderzoek dat ik bij de Ziekenfondsraad heb verricht.

Verdieping | Studentartikel
juni 1989
AA19890543

De gespleten opdracht van het recht

Autonomie en verbondenheid in het privaat-, straf- en staats- en bestuursrecht

L. van den Berge

Post thumbnail

De nabijheid van anderen is voor volwaardig menszijn onontbeerlijk, maar kan ons ook tot stikkens toe benauwen. Het moderne recht tracht ons lucht te geven door scheidingen aan te brengen tussen individuen onderling. Maar tegelijk zal het  moeten erkennen dat de mens een gemeenschapswezen is dat in afzondering van anderen niet volwaardig kan existeren. Hoe kan het recht aan die gespleten opdracht het best voldoen? Dit artikel bespreekt aan de hand van de bijdragen aan dit Bijzonder Nummer hoe de spanning tussen idealen van autonome vrijheid en gebondenheid het gehele recht in haar greep houdt.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170654

De Koppelingswet

M.E. Portegies-Damave

In dit artikel wordt beschreven wat de wet ingevoerd onder de naam 'koppelingswet' doet. Deze wet beoogt een koppeling te maken tussen voorzieningen van sociale zekerheid en het al dan niet rechtmatig verblijven in Nederland. De voorgeschiedenis, systematiek en enkele belangrijke begrippen komen aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1998
AA19980768

De lange arm van de fiscus strekt tot in de Gouden Kooi

J. Streek

Ken je ze nog: Natasia en Terror-Jaap? De twee opmerkelijke deelnemers aan het aan het tv-programma ‘De Gouden Kooi’ van het heengegane Talpa. De Surinaamse Natasia liet haar kinderen in de steek om in de kapitale villa te gaan wonen. En Terror-Jaap ging er van door met de hoofdprijs van € 1.351.000. Beide deelnemers gingen na afloop van het programma in 2008 gewoon door met ruziemaken. Natasia met het UWV en Terror-Jaap met de fiscus. De zaak van Jaap werpt een nieuw (fiscaal) licht op Natasia’s deelname aan het omstreden tv-programma.

Opinie | Amuse
februari 2011
AA20110088

Resultaat 1–12 van de 149 resultaten wordt getoond