Van Munster: een opmerkelijke uitspraak van het EG-hof inzake het vrij verkeer van werknemers met potentieel verstrekkende implicaties


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 oktober 1994, zaak C-165/91, ECLI:EU:C:1994:359 (Simon J. M. van Munster/Rijksdienst voor Pensioenen)

In dit arrest van het HvJ EG komt de Europese dimensie rondom de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen bij het toekennen van sociale zekerheidsrechten in de verschillende Lid-staten aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Heukels

Verschijning: april 1995

Archiefcode: AA19950296

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 05-10-1994 (ECLI:EU:C:1994:359) zaaknummer: C-165/91

discriminatie gelijkheid gezinspensioen rechtszekerheid sociale zekerheid

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Annotaties en wetgeving Annotatie