Resultaat 145–150 van de 150 resultaten wordt getoond

Vanuit de ouderenbond bekeken

J.W. de Nie

De ouderenbonden worden steeds vaker geconfronteerd met klachten van ouderen op allerlei terrein. Daarvoor zijn vier mogelijke oorzaken aan te wijzen. Het toenemen van het aantal ouderen, het mondiger worden van ouderen, het beter de weg kunnen vinden naar organisaties die voor hun belangen opkomen en tenslotte het meer met problemen geconfronteerd raken. Nog los van de vraag inhoeverre deze oorzaken samenhangen, lijken zij alle vier hun effect te hebben. Op het gebied van de sociale zekerheid lijkt de laatst genoemde oorzaak de laatste tijd de belangrijkste. De veelvuldige wijzigingen in het sociaal zekerheidsstelsel hebben bij veel ouderen — en niet alleen bij hen — verwarring gezaaid. Zo kregen ouderen naast de algemene stelselherziening per 1 januari 1987 te maken met een wijziging van de AOW per 1 april 1985, per 1 januari 1987 en per 1 april 1988, en met wijzigingen van de ZFW per 1 april 1986 en per 1 januari 1987. Het is daarom niet verwonderlijk, dat de ouderenbonden de laatste jaren in toenemende mate worden geconfronteerd met problemen van ouderen op het terrein van de sociale zekerheid. En met name het laatste jaar op het terrein van de verzekering tegen ziektekosten. Na enkele opmerkingen over de afbakening van het begrip ouderen, over de ouderenbonden, over de financiële positie van ouderen en de aanduiding van een aantal voor ouderen knellende problemen, zal daarom in dit artikel ingegaan worden op de problemen rond de ziektekostenverzekering die ouderen ondervinden.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880698

Versoepeling van het ontslagrecht onder de Wet Werk en Zekerheid?

A. van Zanten-Baris

Post thumbnail

Een veelgehoorde vraag is of het ontslagrecht met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid soepeler wordt. Hiervan lijkt geen sprake te zijn. Ook wordt in de memorie van toelichting beloofd dat de Wet Werk en Zekerheid het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en goedkoper maakt. De vraag is of deze belofte wordt waargemaakt. Verder is de vraag van belang of het ontslagrecht door de Wet Werk en Zekerheid rechtvaardiger wordt. Aan deze punten wordt in deze bijdrage aandacht besteed aan de hand van de meest relevante wijzigingen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2014
AA20140717

Voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst

W.H.A.C.M Bouwens

Hoge Raad 23 december 2016, nr. 16/02674, ECLI:NL:HR:2016:2998 (Mediant IX)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2017
AA20170434

Werken met behoud van uitkering in de Participatiewet en in de werknemers­verzekeringen

Een analyse van de rechtsbescherming van de re-integrerende uitkerings­gerechtigde aan de hand van de concepten ‘exit’ en ‘voice’

A. Eleveld

Post thumbnail Dit artikel onderzoekt, aan de hand van een vergelijking tussen enerzijds de werknemers­verzekeringen en anderzijds de Participatiewet, hoe de rechtsbescherming van de uitkerings­gerechtigde die krachtens de Participatiewet arbeid met behoud van uitkering verricht, kan worden verbeterd.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2019
AA20190109

Wordt de Europese Gemeenschap een sociale unie?

J. van Rens

In dit artikel wordt de vraag gesteld of de Europese Gemeenschap een sociale unie kan worden. Daartoe worden eerst enkele achtergronden bij het sociale beleid binnen Europa geschetst. Het verschil tussen wetgeving en zelfregulering wordt geschetst net als regelgeving die op nationaal niveau en Europees niveau tot stand komt. Verder wordt er nog in gegaan op vraagstukken rondom werkgelegenheid en medezeggenschap. Tenslotte komen Europese arbeidsverhoudingen en basisrechten van werknemers aan de orde.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890486

Zzp’ers sociaal verzekeren: welk vangnet is er (nodig)?

S.H.M. Montebovi, P.S.J. Schoukens

Met deze bijdrage schetsen we de Nederlandse sociale zekerheid voor zelfstandigen in een Europees perspectief. Op basis van enkele evoluties die we elders in Europa terugvinden, geven we weer in welke richting de sociale zekerheid voor zelfstandigen zich kan ontwikkelen. In essentie zal een evenwicht moeten gevonden worden tussen enerzijds een meer universele bescherming voor alle werkenden, en anderzijds een sociale zekerheid die voldoende aangepast is aan de eigen manier van werken bij zelfstandigen.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2019
AA20190354

Resultaat 145–150 van de 150 resultaten wordt getoond