Belastingrecht

Resultaat 1–12 van de 252 resultaten wordt getoond

‘Voorwaardelijke vergelijkbaarheid’ in het EU-recht op het terrein van de vennootschapsbelasting

M.F. de Wilde

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 4 juli 2018, C-28/17, ECLI:​EU:​C:​2018:​526 (NN A/S t. Skatteministeriet)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2018
AA20180924

ABC-contracten en privaatrecht

S.E. Bartels

Het ABC-contract is een rechtsverhouding die in het onroerendgoedrecht vooral wordt gebruikt om heffing van overdrachtsbelasting te ontwijken. Deze van origine fiscaalrechtelijke constructie brengt echter gecompliceerde civielrechtelijke vragen met zich. In dit artikel zal slechts op enkele van deze vragen worden ingegaan.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970287

Afspraken maken met de fiscus en andere vormen van geschilbeslechting buiten de rechter om

K.L.H. van Mens

Met de fiscus valt niet te schipperen. Dat denkt de argeloze belastingbetaler en dat is ook zo. Toch sluit de fiscus jaarlijks tienduizenden overeenkomsten met belastingbetalers buiten de rechter om. Op het gevaar af van rechtsongelijkheid en wildgroei wordt zo voorkomen dat het ambtelijk apparaat en de rechterlijke macht dichtslibben. Niet minder belangrijk is dat het maatschappelijk verkeer gebaat is bij deze praktische oplossing. De opzet van dit artikel is om een overzicht te geven van de (on-)mogelijkheden om een geschil of onzekerheid over belastingheffing en de inning daarvan buiten de rechter om, op te lossen. Daarbij komen onder meer de afspraak contra legem, de twee-wegenleer, de fiscale transactie ter voorkoming van strafvervolging en mediation aan de orde.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020522

Aftrek van ondersteuning van een drugsverslaafde

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 27 november 1985, nr. 23.379, ECLI:NL:HR:1985:AW8148, BNB 1986/38; Hof 's-Gravenhage 7 mei 1987, nr. 5178/85, ECLI:NL:GHSGR:1987:AW7669, BNB 1988/240 In deze fiscale zaak bepaalt de Hoge Raad dat in geval van een drugsverslaafde bij de bepaling van de behoefte aan ondersteuning het eigen inkomen van de ondersteunde buiten aanmerking indien deze door omstandigheden buiten zijn wil zijn eigen inkomen niet kan aanwenden ter voorziening in zijn levensonderhoud.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1990
AA19900024

Algemene rechtsbeginselen en belastingwetgeving

M.P. van Overbeeke

In dit artikel betoogt de auteur dat er zonder voor het belastingrecht speciaal gecreëerde beginselen chaos ontstaat en de belastingmoraal verzwakt. Na een beschrijving van rechtsbeginselen gaat de auteur in op het algemeen belang en bijzondere belastingbeginselen die de grondslagen voor de verschillende belastingen regelen.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910920

Anders dan bij leningen geen fiscale herkwalificatie van kapitaal

J.N. Bouwman

Post thumbnail De verschillende behandeling van eigen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting leidt regelmatig tot discussies over het fiscale karakter van een vermogensverstrekking. In de arresten van 7 februari 2014 was aan de orde of de Hoge Raad op dit punt zou besluiten tot een nieuwe rechtsontwikkeling, namelijk het aanmerken van aandelenkapitaal als vreemd vermogen.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2014
AA20140815

Beantwoording rechtsvraag (176) belastingrecht

J.E.A.M. van Dijck

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij de vraag gesteld werd wat de fiscale implicaties zijn van een uitkoop van kleine aandeelhouders binnen een NV.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1988
AA19880338

Beantwoording rechtsvraag (182) fiscaal strafprocesrecht

P.J. Wattel

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafvorderlijke belastingrecht. Aan de orde komen de bevoegdheid van de officier van justitie tot het toepassen van verschillende dwangmiddelen, het vragenbriefje als middel van verhoor en de betekenis daarbij van art. 29 Sv (verdachte).

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1989
AA19890599

Beantwoording rechtsvraag (192) fiscale aspecten van schadevergoeding

J. Rensema

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij de fiscale aspecten van schadevergoeding aan de orde komen. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag of bepaalde schadevergoedingen belast zijn met de heffing van inkomstenbelasting.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1990
AA19900117

Beantwoording rechtsvraag (207) belastingrecht

J.W. Zwemmer

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij aan de orde komt wat de gevolgen zijn van een overdracht van de aandelen in een BV aan een NV voor de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1992
AA19920052

Beantwoording rechtsvraag (297) Belastingrecht (schenkingsrecht)

I.J.F.A. van Vijfeijken

Dit artikel beantwoord de reeds eerder gestelde vragen, die gesteld werden aan de hand van een belastingrechtelijke casus.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 2002
AA20020045

Belastingheffer van voordelen uit deelname aan medische proeven

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 3 oktober 1990, nr. 26.142, ECLI:NL:HR:1990:ZC4398 en ECLI:NL:HR:1990:BH7882 In deze uitspraak van de Hoge Raad bepaalt de Hoge Raad dat het deelnemen aan een medisch experiment waar geen beloning voor in het vooruitzicht was gesteld, deze beloning wel belastbaar is in de zin van art. 22 lid 1 onder b Web IB 1964 ook al is er geen sprake van arbeid maar en de inkomsten uit diensten zijn verkrijgen, ondanks dat geen er handelingen zijn verricht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1991
AA19910081

Resultaat 1–12 van de 252 resultaten wordt getoond