Resultaat 229–240 van de 242 resultaten wordt getoond

Van alles een beetje en niet echt goed

Interview met prof.mr. P.J. Wattel

B.E.M. Hertoghs, C.J.D. Warren

Post thumbnail Interview met prof.mr. Peter J. Wattel, hoogleraar Europees belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaatgeneraal bij de belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden, waarin gesproken wordt over zijn loopbaan, zijn samenwerking met het wetenschappelijk bureau, het Europees (belasting)recht en hoe hij erin slaagt om zijn uiteenlopende interesses met zijn werkzaamheden te combineren.

Verdieping | Interview
april 2009
AA20090262

Vaststellingsovereenkomsten met de belastingdienst

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 9 december 2005, nr. 41117, ECLI:NL:HR:2005:AU7728, LJN: AU7728 Een vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst die op een onderdeel in strijd is met de wet, is slechts nietig indien de overeenkomst zozeer in strijd is met hetgeen de wet – over het geheel bezien – ter zake bepaalt, dat partijen niet op nakoming daarvan mochten rekenen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2006
AA20060825

Verlies uit aanmerkelijk belang bij verkoop van aandelen in een failiete BV aan een minderjarige zoon

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 17 april 1991, nr. 26.866, ECLI:NL:HR:1991:ZC4556, BNB 1991/180 Uitspraak van de Hoge Raad op het gebied van het belastingrecht, meer in het bijzonder de aanmerkelijk belang regeling. De Hoge Raad oordeelt daaromtrent i.c.: 'Het realiseren van een verlies uit aanmerkelijk belang in een failliete BV door verkoop daarvan voor ƒ 1,- aan een minderjarige zoon is niet in strijd met doel en strekking der wet'.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1991
AA19911015

Vermomde winstuitdeling

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 25 november 1992, nr. 27.519, ECLI:NL:HR:1991:ZC4712, BNB 1993/41 Uitspraak van de Hoge Raad met bijbehorende noot over winstuitdeling. De Hoge Raad formuleert de volgende rechtsregel: Indien een BV zich op niet-zakelijke gronden winst laat ontgaan ten behoeve van een buitenlands lichaam waarvan de zoon van de groot-aandeelhouder van de BV middellijk aandeelhouder is, dient de winst van de BV te worden verhoogd met de winst die zij zich aldus heeft laten ontgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1993
AA19930471

Vestiging van een vruchtgebruik in de privésfeer

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 28 juni 1995, nr. 30281, ECLI:NL:HR:1995:AA1617 In deze zaak staat het vestigen van een vruchtgebruik en de fiscale aspecten daarbij centraal. De Hoge Raad formuleert de volgende rechtsregel: 'De vestiging van een recht van vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon voor de maximale termijn ligt voor een particulier in de onbelaste vermogenssfeer.' In de noot wordt dieper op deze materie ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1995
AA19950955

Voor de erfbelasting moet meer naar Pippi Langkous worden gekeken

L.A.G.M. van der Geld

Aan de hand van het onconventionele huishouden van Pippi Langkous legt Lucienne van der Geld in deze column uit dat de erfbelasting bij de tijd moet worden gebracht. Ze stelt een forfait voor.

Opinie | Column
februari 2022
AA20220110

Waardering van boven pari gekochte obligaties

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 13 november 1991, nr. 27.563, ECLI:NL:HR:1991:ZC4783 Uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij het dynamische begrip 'goed koopmansgebruik' bij de koop van obligaties boven pari waarbij de overwaarde ten opzichte van de nominale waarde direct ten laste van de winst wordt geboekt. De Hoge Raad komt terug van haar eerdere jurisprudentie en geeft een overgangsregeling. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1992
AA19920272

Waardering van een privé ontwikkeld bedrijfsmiddel

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 9 maart 1994, nr. 29 010, ECLI:NL:HR:1994:ZC5615, BNB 1994/178 met noot G. Slot, FED 1994/308 met aantekening D.J. van Dommelen Deze belastingrecht zaak betreft het volgende: Inbreng van een studiepakket in een onderneming. Hierbij wordt vervolgens de volgen de rechtsregel gemaakt door de Hoge Raad: 'De waarde waarvoor het pakket in de ondernemingsbalans kan worden opgenomen, is beperkt tot het bedrag van de kosten dat nog niet ten laste van het inkomen is gebracht.'

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1995
AA19950801

Wat is daar nu mis mee?

Rechtsvraag (317) Belastingrecht

G.T.K. Meussen

In deze rechtvraag worden vragen gesteld over het belastingrecht; in het bijzonder het venootschapsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 2005
AA20050054

Wat is daar nu mis mee?

Beantwoording rechtsvraag (317) Belastingrecht

G.T.K. Meussen

Beantwoording van een rechtsvraag over het belastingrecht, meer specifiek de vennootschapsbelasting en de aftrekbaarheid van bepaalde posten.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 2005
AA20050410

Wetsvoorstel tot herziening van het stelsel van fiscale boeten

B. van Rijsbergen

Op 13 maart 1989 heeft de regering de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de herziening van het stelsel van administratieve boeten en de bevoegdheid tot navordering ingediend. De kritiek op het ingediende voorstel is groot. Door velen wordt het voorstel strijdig geacht met elementaire regels van het strafrecht en de rechtsbeginselen die in een rechtsstaat behoren te gelden. Naar de mening van de auteur is het wetsvoorstel een typerend voorbeeld van recente fiscale wetgeving waarmede eenzijdig het belang van de fiscus wordt gediend. In dit artikel wordt een aantal elementen van het wetsvoorstel 21058 behandeld. Gekeken wordt of de nieuwe opzet van het fiscale boetestelsel overeenstemt met de rechtsontwikkeling die de laatste jaren op dit terrein heeft plaatsgevonden.

Verdieping | Studentartikel
februari 1990
AA19900073

Winstbepaling van een vaste inrichting

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 7 mei 1997, nr. 31 795, ECLI:NL:HR:1997:AA3195, BNB 1997/264 (baconverkoop Verenigd Koninkrijk vaste inrichting) Rekening-courant tussen hoofdvestiging en vaste inrichting. Voor de aan de vaste inrichting toekomende rente wordt geen reductie ter voorkoming van dubbele belasting verleend.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1998
AA19980612

Resultaat 229–240 van de 242 resultaten wordt getoond