Resultaat 1–12 van de 132 resultaten wordt getoond

Aansprakelijkheid van de overheid voor kosten van rechtsbijstand in administratieve procedures

P.J.J. van Buuren

Hoge Raad 17 november 1989, nr. 13 676, ECLI:NL:HR:1989:ZB1084, AB 1990, 81 m.nt. G.P. Kleijn; Gemeentestem 1990, 6894, nr. 5 (Velsen/De Waard) In dit arrest van de Hoge Raad gaat de cassatierechter in op de vraag of de kosten die een burger heeft gemaakt in geval er sprake is van een vernietigde AROB-beschikking voor vergoeding in aanmerking komen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend, met de restrictie dat het inroepen van de juridische bijstand en de kosten daarvan in de vorm van schadevergoeding voor vergoeding in aanmerking komen mits deze redelijk zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1990
AA19900310

Aansprakelijkheid van de verkoper terzake van non-conformiteit

T. Hartlief

Hoge Raad 27 april 2001, nr. C99/275HR, ECLI:NL:HR:2001:AB1338, RvdW 2001, 96 (Oerlemans/Driessen) In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre een tussenpersoon zonder dat deze schuld heeft, dus op grond van de verkeersopvattingen aangesproken kan worden op niet-nakoming.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20010982

Alternatieve causaliteit, een Engels perspectief

R. Tan

De laatste jaren groeit hier te lande de belangstelling voor de alternatieve causaliteit, zowel in deliteratuur als in de rechtspraak. Wat te doen als er niet één maar meerdere mogelijke oorzaken zijnvan schade, en niet te bepalen valt wat de werkelijke oorzaak is? Krijgt het slachtoffer geen, een beetje of volledige schadevergoeding? De ontwikkeling is gaande, maar een definitieve oplossing blijft uit. In een dergelijk klimaat kan een frisse blik geen kwaad. Daarom hierbij een kijkje in de keuken van onze eilandburen.

Verdieping | Studentartikel
december 2007
AA20070933

Beantwoording rechtsvraag (177) onteigening-planschade

J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel

Beantwoording op het gebied van het planschade- en onteigeningsrecht waarbij de rechtsmiddelen en rechtsbescherming centraal staan.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1988
AA19880474

Beantwoording rechtsvraag (184) strafproces

G. Knigge

Beantwoording van rechtsvraag betreffende het strafprocesrecht, meer in het bijzonder het voegen van de gelaedeerde partij in het strafproces. In het antwoord wordt tevens het toekomstig recht, de voorstellen van de commissie Terwee, verwerkt. Ook de verhouding met de aanhangige civiele procedure wordt besproken.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Slachtoffers van delicten
juli 1989
AA19890689

Beantwoording rechtsvraag (186) burgerlijk recht

P.A. Stein

Rechtsvraag betreffende het Burgerlijk Recht. Schadevergoeding als gevolg van Onrechtmatige daad staat centraal. In casu gaat het om een onroerend goed dat hypothecair bezwaard is. De consequenties hiervan onder het oude BW en het Nieuw BW worden uitvoerig onder de loep genomen in onderstaande bijdrage.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1989
AA19890694

Beantwoording rechtsvraag (224) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij zaakwaarneming, retentierecht en kosten tot behoud een rol spelen.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1993
AA19930742

Beantwoording rechtsvraag (240) Bestuursrecht

Een Drents bosje

W. Konijnenbelt

Beantwoording van een rechtsvraag uit een casus van een op waarheid gebeurde zaak waarbij onder meer het bevoegdheidsvraagstuk en strijdigheid met verschillende wet- en regelgeving centraal staat.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1995
AA19950628

Beantwoording rechtsvraag (249) ruimtelijk recht en aansprakelijkheid

P.J.J. van Buuren, B.J. Schueler

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheids- en ruimtelijk recht waarbij de bouwvergunning, planologische maatregelen, aansprakelijkheid en schadevergoeding aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1996
AA19960461

Beantwoording rechtsvraag (293) voor eerstejaars: Verbintenissenrecht

J.J. Dammingh

In deze beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht speciaal voor eerstejaars komt de totstandkoming van een overeenkomst, aansprakelijkheid, wanprestatie, schadevergoeding aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2001
AA20010495

Bescherming van slachtoffers: voorrect of action directe?

F.G.H. Kristen, G.T.M.J. Raaijmakers

Redacteuren bepleiten in dit redactionele artikel een directe vordering van een benadeelde op de verzekeraar van de schade toebrengende partij om op die manier te ontkomen aan een mogelijk faillissement van de verzekerde. De voorrangspositie van art. 3:287 BW biedt volgens de redacteuren niet genoeg bescherming voor de benadeelde.

Opinie | Redactioneel
juni 1994
AA19940403

Bestuursschadevergoeding en de Centrale Raad van Beroep

Th.G. Drupsteen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 8 november 1995, ECLI:NL:CRVB:1995:ZB1486, nr. 94/1586 ZW, AB 1996, 191 m.nt. WASD, JB 1995, 296 In deze uitspraak sluit de CRvB aan bij de rechtspraak van de Hoge Raad waarin bepaald is dat een vernietigd bestuursbesluit onrechtmatig is en schade die daaruit voortvloeit voor vergoeding in aanmerking komt. De CRvB zoekt bij rentevergoeding aansluiting bij de civielrechtelijke regeling die is neergelegd in art. 6:119 en 6:120 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1996
AA19960574

Resultaat 1–12 van de 132 resultaten wordt getoond