Resultaat 13–24 van de 130 resultaten wordt getoond

Blij met de geboorte van… een schadeclaim.

Schadevergoeding wegens wrongful birth en wrongful life

S.D. Lindenbergh

Dit artikel beschrijft het zeer delicate vraagstuk van de schadeclaim wegens de geboorte van een kind uit een ongewenste zwangerschap.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2003
AA20030365

Burgerlijke rechter of bestuursrechter? Succes is een keuze

D. Kaandorp, G. Reisenstadt

In dit redactioneel wordt het arrest Groningen/Raatgever besproken, waar de Hoge Raad het beginsel van de formele rechtskracht, de burgerlijke rechter moet uitgaan van de juistheid van een besluit wanneer dit met voldoende waarborgen is omkleed, lijkt te verlaten.

Opinie | Redactioneel
Maart 2000
AA20000135

De Amelandse benzinepomp die tijdelijk illegaal was

L.J.A. Damen

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 december 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR7587, nr. 200305561/1, NA 2004, 364 De afdeling heeft in onderstaand arrest een nieuwe leer voor aansprakelijkheid voor besluitvorming geformuleerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2005
AA20050276

De Bushiribana Curve

S.J.

Deze column behandelt het falen van Aruba tot het aanleggen van een racebaan en de daaraan gekoppelde juridische procedures waarin Aruba werd veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding wegens het afbreken van de onderhandelingen in een dusdaninge verre staat dat dit niet meer gerechtvaardigd was.

Opinie | Column
November 2002
AA20020801

De Erin Schulte

R. Zwitser

De uitspraak inzake de Erin Schulte laat zien hoe de organisatie van de internationale stroom van grondstoffen juridisch gestalte krijgt. Het toont hoe complex deze organisatie is en waar het fout kan gaan. Opvallend zijn de verschillen tussen het Engels en het Nederlandse recht met betrekking tot de betalingsverplichting van de bank bij documentair krediet en de afleveringsverplichting van de zeevervoerder aan de houder van het cognossement. Dat geeft een onrustig gevoel. Het handelsrecht heeft harmonisatie nodig en het Engels recht geeft de toon aan. Hier ligt nog een mooie taak voor de rechtswetenschap.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2015
AA20150238

De Europese Commissie als deskundige voor de nationale rechter

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 26 november 2002, Zaak C-275/00, ECLI:EU:C:2002:711 (Europese Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Commissie van de EG t. First NV en Franex NV) Beroep tot schadevergoeding. Non-contractuele aansprakelijkheid van een lidstaat en/of de Europese Gemeenschap. Exclusieve bevoegdheid van de Europese rechter om kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van schade die door de Gemeenschap is veroorzaakt. Deskundigenonderzoek door nationale rechter. Aanwezigheid van de Europese Commissie. Beginsel van Gemeenschapstrouw, gericht tot de Gemeenschapsinstellingen. Commissie als amicus curiae in mededingingszaken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2003
AA20030206

De implementatie van de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

S.S. Zoeteman

Op 26 november 2014 is de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht vastgesteld (hierna: de richtlijn). De richtlijn bevat regels over schadevergoedingsvorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht van de Europese Unie. Bij de inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht op 10 februari 2017 is de richtlijn omgezet in nationaal recht. In deze bijdrage worden de voornaamste veranderingen besproken die de Implementatiewet heeft teweeggebracht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Mei 2017
AA20170440

De rode draad: goed nieuws voor slachtoffers van delicten

M.S. Groenhuijsen

In de afgelopen jaren is door een grote meerderheid van wetenschappers, politici en practici de mening verdedigd dat een heroriëntatie op de belangen van slachtoffers in de strafrechtsbedeling noodzakelijk is. Aan het eind van de artikelenreeks in Ars Aequi een evaluatie over de huidige stand van zaken in de doctrine en in de rechtspraktijk. Onder meer aandacht voor secundaire victimisatie en de mogelijkheid van regelingen betreffende geleden schade. De richtlijnen-Vaillant en het rapport van de commissie Terwee komen uitgebreid aan de orde.

Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
September 1989
AA19890740

De rol van de (gewijzigde) WCAM bij de collectieve afwikkeling van massaschade ‘en nog wat van die dingen’

C.J.M. Klaassen

Post thumbnail Massaclaims en andere massavorderingen komen regelmatig voor. Een van de instrumenten om deze op efficiënte wijze af te wikkelen, is de WCAM: volgens sommigen een succesvol exportproduct. De WCAM is recent aangepast. In deze bijdrage worden de wijzigingen die deze recente wetswijziging meebrengt wat de afwikkeling van massavorderingen betreft op hoofdlijnen besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2013
AA20130627

De schade van het aroma

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op het wezen van het Nederlandse schadevergoedingsrecht. Een belangrijk vereiste is dat er sprake is van schade. Dit is vaak niet aanwezig of slechts in beperkte mate. Het burgerlijk recht biedt in die gevallen maar weinig gevallen tot vergoeding van de eventuele schade.

Opinie | Amuse
Mei 2008
AA20080334

De SLOM-boeren, de melksuperheffing en de aansprakelijkheid van de Europese Gemeenschappen

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 28 april 1988, zaak 120/86, ECLI:EU:C:1988:213 (Mulder t. de Minister van Landbouw en Visserij) Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 19 mei 1992, gevoegde zaken C-104/89 en C-37/90, ECLI:EU:C:1992:217 (Mulder en Heinemann t. de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen) In deze twee arresten van het HvJ EG bepaalt het hof dat een verordening uit 1985 (Vo. nr. 857/84) waarin is bepaald dat melkveehouders het tijdelijk verbod wordt op gelegd om melk te leveren nadat zij in 1977 op grond van een andere verordening (Vo. nr. 1078/77) vrijwillig voor een periode van 5 jaar een verbintenis zijn aangegaan om minder melk te leveren welke eerstgenoemde verordening ten aanzien van voornoemde melkveehouders in strijd is met het vertrouwensbeginsel. De schade die als gevolg van de toepassing van de verordening uit 1984 is ontstaan, komt voor vergoeding in aanmerking. In de noot wordt dieper op deze problematiek ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 1992
AA19920803

Een (on)vergoedbare nachtmerrie van de ouders

Beantwoording rechtsvraag (335) verbintenissenrecht

R. Rijnhout

In deze beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht komt de grondslag van aansprakelijkheid voor schade aan de orde, verschillende schade die voor vergoeding in aanmerking komt en immateriële schadevergoeding.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 2008
AA20080390

Resultaat 13–24 van de 130 resultaten wordt getoond