Resultaat 25–36 van de 130 resultaten wordt getoond

Een deur moet open of dicht zijn

A. Meijer, I. Reuder

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op hoe een advocaat moet handelen op processuele gebieden die nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd. In het artikel wordt aansluiting gezocht bij een arrest waarin uit de mening van de Hoge Raad blijkt dat er voor het aannemen van een beroepsfout bij een advocaat door de advocaat onderzoek dient te zijn gedaan naar het mogelijk niet-ontvankelijk verklaren van een verzoekschrift door de literatuur en jurisprudentie te onderzoeken.

Opinie | Redactioneel
April 1992
AA19920196

Een nieuw ontslagrecht

J.M.E. Cornelissen, R.C. van Daal

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Deze wijziging kent een aanloop met vele politieke akkoorden, waaronder het op 11 april 2013 tussen het kabinet en sociale partners gesloten sociaal akkoord. Dit bevatte naast een wijziging van het ontslagrecht ook maatregelen op het terrein van flexibele arbeid en de Werkeloosheidswet. Al deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Wet werk en zekerheid. In dit artikel wordt ingegaan op het onderdeel ontslagrecht, dat in werking zal treden op 1 juli 2015.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 2015
AA20150516

Een nieuwe standaard voor de verzuimregeling in het contractenrecht

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:​NL:​HR:​2019:​1581, RvdW 2019/1056 (Fraanje/Alukon) en Hoge Raad 31 januari 2020, ECLI:​NL:​HR:​2020:​141, NJ 2020/60

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2020
AA20200374

Een onderzoek naar een van de eerste experimentele vormen van slachtofferhulp door politie en justitie

S.R.B. Walther

In dit artikel dat behoort bij de rode draad `slachtoffers van delicten´ wordt ingegaan op een experiment in het arrondissement Breda waarbij slachtoffers van bepaalde delicten vooraf aan het strafproces al meerdere rechten kregen zoals een recht op informatie. In dit artikel wordt het experiment geanalyseerd.

Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
Juni 1989
AA19890551

Een streep door de planschadevergoedingsovereenkomst

F.C.M.A. Michiels

Gerechtshof Arnhem 7 mei 2002, ECLI:NL:GHARN:2002:AE3214, nr. 2000/712, Gemeentestem 7165, 5 m.nt. Tycho Lam, BR 2002, p. 619. Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad; grondslag voor schadevergoeding; planschadevergoeding ex art 49 WRO; overeenkomst tot vergoeding van planschadekosten; positie contractant; doorkruising wettelijk stelsel van verhaal van exploitatiekosten en plankosten

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2002
AA20020633

Eigen schuld. Een historische en rechtsvergelijkende studie

E.G.D. van Dongen

Post thumbnail

Emanuel van Dongen promoveerde op 18 juni 2013 aan de Universiteit Maastricht met het proefschrift ‘Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study’. In dit artikel schrijft hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2014
AA20140398

Ereschulden en mensenrechten

G. Jungslager

Gedurende de bezetting van Nederlands-Indië hebben er ernstige schendingen van de rechten van de mens plaatsgevonden. Als gevolg daarvan menen velen dat Japan nu een ereschuld in te lossen heeft ten opzichte van de nog in leven zijnde slachtoffers en hun nabestaanden. In Tokio zijn processen tegen de Japanse overheid aanhangig gemaakt om genoegdoening te verkijgen. In dit artikel wordt ingegaan op de positie van de Nederlandse gelaedeerden, en de Stichting Japanse Ereschulden die hun belangen behartigt.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 1997
AA19970020

Erven Cijsouw-De Schelde

J. Hijma

Hoge Raad 25 juni 1993, nr. 14958, ECLI:NL:HR:1993:AD1907, NJ 1993, 686 m.nt. PAS (Erven Cijsouw/De Schelde) Arrest van de Hoge Raad met bijbehorende noot over de aansprakelijkheid van de werkgever die bij de dood van de schade lijdende werknemer wordt voortgezet door haar erfgenamen. Het betreft een zaak waarbij schade is opgelopen door het inademen van asbest. In de zaak komt duidelijk naar voren dat het bewijzen van het (tijdstip) van het causaal verband voor de aansprakelijkheidsstelling in maatschappelijk ongelijke verhoudingen niet zo zwaar op de schouders van de schade lijdende werknemer wordt gelegd als in verhoudingen die maatschappelijk gelijk zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 1994
AA19940109

Fiscaal beleid inzake immateriële schadevergoedingen van werkgevers aan werknemers

R. Weber

In het civiele recht zijn in ruime mate mogelijkheden tot toekenning van (im)materiële schadevergoedingen aan (ex)-werknemers aanwezig. Men realiseert zich hierbij vaak niet, dat de fiscus ten aanzien van dergelijke schadevergoedingen in veel gevallen heffingsbevoegdheden heeft, waardoor het netto bedrag aanzienlijk lager kan uitvallen. Dit artikel zal pogen deze problematiek enigermate te systematiseren.

Verdieping | Studentartikel
Juli 1992
AA19920393

Gecombineerd en bijkomstig goederenvervoer in het privaatrechtelijke luchtvervoerrecht

W.E. Levert

Artikel over de internationaal privaatrechtelijke aansprakelijkheidsaspecten van internationale luchtvervoer. Er wordt ingegaan op gecombineerd en bijkomstig vervoer aan de hand van het Vedrag van Warschau. Na de bespreking van enige begripsbepalingen en het internationaal vervoersrecht wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van de vervoerder.

Verdieping | Studentartikel
November 1993
AA19930772

Geerts-Ten Dam

J. Hijma

Hoge Raad 12 oktober 1990, nr. 13990, ECLI:NL:HR:1990:AC2674, RvdW 1990, 174 (Geerts/Ten Dam) In deze uitspraak en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de leer van de risico-aanvaarding en eigen schuld. De casus die hiertoe aanleiding heeft gegeven is er een die tot de verbeelding spreekt. De vraag is in hoeverre er van een passagier die weet heeft van het alcoholgebruik van een bestuurder van een auto sprake is van risico-aanvaarding bij een ongeluk of dat er dan sprake is van eigen schuld en de schade als gevolg van een correctie in het geheel voor de rekening komt van de passagier. De eerste vraag wordt niet besproken door de Hoge Raad maar komt in de noot voldoende naar voren. De Hoge Raad oordeelt dat er sprake is van eigen schuld maar dat het niet klopt dat een benadeelde geen enkele schadevergoeding ontvangt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1991
AA19910338

Geld maakt niet gelukkig

J.A.K. van den Berg, S.R. Damminga

Dit redactioneel behandeld de delicate kwestie van schadevergoeding bij immateriële schade ontstaan door leed van anderen.

Opinie | Redactioneel
Mei 2002
AA20020313

Resultaat 25–36 van de 130 resultaten wordt getoond