Aansprakelijkheid in familieverband

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Aansprakelijkheid in familieverband is tot nu toe (nog) nauwelijks onderwerp van wetenschappelijke studie geweest en roept een reeks vragen op die nog niet beantwoord zijn. In deze bijdrage zal getracht worden de discussie op verschillende punten weer te geven en op sommige van deze vragen een antwoord te formuleren.
Eerst zal worden bekeken wat er nu precies zo bijzonder is aan de ouder-kind relatie, en waardoor het problematisch lijkt om het aansprakelijkheidsrecht in deze verhouding toe te passen. Vervolgens zullen de bezwaren worden besproken. Verdedigd zal worden dat er geen bezwaren bestaan die ouderlijke immuniteit kunnen rechtvaardigen. Een tweede vraag, die opgeworpen zal worden, is waarom het aansprakelijkheidsrecht überhaupt gebruikt zou moeten worden, aangezien er andere regelgeving bestaat, die beoogt de ouder-kind relatie te reguleren. Om deze vraag te onderzoeken zal eerst een beschrijving worden gegeven van de huidige regelgeving. Vervolgens zal worden besproken op welke wijze het aansprakelijkheidsrecht een bijdrage kan leveren op dit gebied. Tot slot volgt de vraag of de algemene regels van het aansprakelijkheidsrecht toegepast kunnen worden.