Aanscherping strafbaarheid bij het niet naleven van omgangsafspraken?

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


In deze bijdrage gaan de auteurs na of een specifieke strafbaarstelling voor het niet naleven van omgangsregelingen na scheiding bij kan dragen aan betere naleving van contactregelingen na scheiding. Het uitgangspunt is dat omgang na scheiding in het belang van kinderen is. De meeste ouders zijn prima in staat om daarover samen afspraken te maken, maar in een deel van de gevallen doen zich problemen voor. Het Nederlandse recht kent verschillende mogelijkheden om omgang vlot te trekken. Een van de onderwerpen die in Kamerdebatten aan de orde zijn gesteld is de vraag of het strafrecht kan worden ingezet om omgang af te dwingen. Recent is in dit verband al de Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag in werking getreden. Die houdt in dat bewust dwarsbomen van de omgangsregeling aanleiding kan zijn voor vervolging, als ultimum remedium. In de bijdrage komen andere rechtsstelsels aan de orde: hoe speelt het strafrecht in die landen een rol bij dit onderwerp? Daarnaast worden sociaalwetenschappelijke inzichten gebruikt om zicht te genereren op de vraag wat het strafrecht al dan niet te bieden heeft.