Annotaties en wetgeving

Resultaat 1537–1548 van de 1614 resultaten wordt getoond

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

A. Kors

In dit artikel wordt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten besproken. Deze wet geeft een wettelijke basis aan de BVD, MID en IDB. In het artikel worden de uitgangspunten omschreven net als de taakomschrijvingen van de verschillende veiligheidsdiensten zoals deze in de wet zijn neergelegd. Ook wordt er nog aandacht besteed aan het onderwerp van de persoonsgegevens.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1988
AA19880555

Wet op de jeugdzorg

Nieuwe wetgeving

J. Kok

In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming en de werking van de Wet op de jeugdzorg.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2005
AA20050173

Wet op de uitgebreide identificatieplicht

I.M. Abels

Dit artikel behandelt de Wet op de uitgebreide identificatieplicht welke is ingevoerd met de gedachte dat deze zou bijdragen aan de versterking van de rechtshandhaving.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2004
AA20040742

Wet op orgaandonatie

I. Jansen

In dit artikel wordt ingegaan op de Wet op orgaandonatie. Er wordt ingegaan op de werkingsfeer van de wet, het ter beschikking stellen van organen tijdens het leven en na overlijden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1996
AA19960625

Wet openbaarheid bezoldiging van bestuurders en commissarissen

E.D.G. Kiersch

In dit artikel wordt de nieuwe Wet openbaarheid bezoldiging van bestuurders commissarissen die in boek 2 BW is verwerkt, besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2003
AA20030058

Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

M.H.F. Knaapen

In dit artikel komt de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen ter sprake. Deze wet is een uitvoeringsregeling van een internationaal verdrag dat het mogelijk maakt om in het buitenland veroordeelden in Nederland hun straf te laten uitzitten. De overdracht van executie vormt het vierde instrument dat samen met de uitlevering, de kleine rechtshulp en de overdracht van strafvervolging het kwartet van de internationale rechtshulpmodaliteiten completeert. In dit artikel wordt dieper op de wet in gegaan. Er komt onder meer aan de orde wat de voorwaarden voor overname van strafexecutie zijn, de exequaturprocedure en de instemming van de veroordeelde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1988
AA19880100

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

M.J.T.M. Vijghen

In dit artikel wordt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus beschreven. Deze wet voorziet in geheel eigen regelgeving voor deze branche. Aan de orde komen het begrip beveiligingsorganisatie, recherchebureau, de alarmcentrale en de verhouding tot de politie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1998
AA19980825

Wet Politieregisters

A. Patijn

Artikel 10 van de Grondwet geeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het tweede en derde lid geven de wetgever de opdracht om daartoe concrete wetten te maken die aan dit grondrecht uiting geven. Op basis daarvan is de Wet persoonsregistraties tot stand gekomen. De Wet politieregisters geeft een concretisering van een aantal normen in de Wet persoonsregistraties. In dit artikel wordt de wet besproken waarbij onder andere de reikwijdte, de inhoud van de registers, het recht van kennisneming en verbetering en de verstrekking aan buitenlandse politie-autoriteiten aan de orde komt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1992
AA19920101

Wet rechtstreeks beroep en Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

I. Kolhoop

Dit artikel behandelt de meest recente ontwikkelingen omtrent de wetten, Wet rechtstreeks beroep en Wet elektronisch bestuurlijk verkeer.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2004
AA20040664

Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven

P.A.M. Verrest

Uitbreiding strafvorderlijke bevoegdheden ten behoeve van terrorismebestrijding. Bij de bestrijding van terrorisme moet er een balans gezocht worden tussen opsporingsbevoegdheden en persoonlijke vrijheden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2007
AA20070158

Wet terroristische misdrijven

Nieuwe wetgeving

B.F. Keulen

Op 10 augustus 2004 is de Wet terroristische misdrijven in werking getreden. Onderstaand artikel behandeld de werking van deze wet en hoe het in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd op basis van het EU-kaderbesluit van de Raad inzake terrorismebestrijding.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2005
AA20050097

Wet tot aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

S.S. Arendse

Op 1 april 2013 treedt de Wet van 15 november 2012 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring (Stb. 2012, 572) in werking. Deze Wet aanpassing verjaringsregeling 2012 heft de verjaringstermijnen op voor ernstige misdrijven, waaronder ernstige zedenmisdrijven gepleegd tegen kinderen. In dit artikel zal eerst kort de tot 1 april 2013 geldende verjaringsregeling worden beschreven. Vervolgens wordt een korte schets gegeven van de voorgeschiedenis van de nieuwe wet. Daarna volgt een beschrijving van de wijzigingen die per 1 april 2013 in werking zijn getreden. Er zal, tot slot, afzonderlijk worden ingegaan op het overgangsrecht. 

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2013
AA20130230

Resultaat 1537–1548 van de 1614 resultaten wordt getoond