Annotaties en wetgeving

Resultaat 1573–1584 van de 1614 resultaten wordt getoond

Wijziging van de Wet Arob en vaststelling van een nieuwe negatieve lijst

J.J. Wiarda

In dit artikel wordt de wijziging van de Wet Arob en de vaststelling van een nieuwe negatieve lijst besproken. De onderhavige wet beoogt drieërlei: 1) voorkoming van het vervallen van de huidige negatieve lijst na het verstrijken van de termijn van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van de Wet Arob, dat wil zeggen vijf jaar na 1 juli 1976, 2) de totstandkoming van een nieuwe — afgeslankte — negatieve lijst, en 3) het bieden van een raamwerk voor het geleidelijk vervallen van deze lijst (het zg. negatieve-lijstproject). Achtereenvolgens worden het stelsel van de Wet Arob, de inhoud van het regeringsvoorstel, de parlementaire behandeling, de voortgang en tijdsklem van dit voorstel besproken. Bijzondere aandacht krijgt de wijziging van artikel 5, onderdeel j en de gevolgen voor Indische pensioenen. Ten slotte wordt aandacht besteed aan een aantal connexe projecten op het terrein van de rechtsbescherming.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1989
AA19890048

Wijziging van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade

W.J. Brants

Op 1 juli 2013 is een aantal belangrijke wijzigingen van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om een overeenkomst die voorziet in de afwikkeling van een groot aantal gelijksoortige vorderingen tot schadevergoeding – een massaschade – en die is gesloten tussen een organisatie die de belangen van de gedupeerden behartigt en de aansprakelijke partij of partijen, door de rechter verbindend te laten verklaren voor de gehele groep van gedupeerden. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2013
AA20130955

Wijziging van de Wet op de kansspelen (Speelautomaten)

, J.A.C. Bevers, C.J.A. van den Broek

Dit artikel behandelt de wijzigingen die zijn opgetreden bij de wijziging op de Wet op de kansspelen. Tevens toegevoegd een noot bij de herziening van de Wet op de kansspelen, waarbij de auteur zich afvraagt of het geen ongelukkige herziening van de wet is.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1999
AA19990546

Wijziging van de Wet op de Raad van State

J.J. Wiarda

Krachtens koninklijk besluit van 18 december 1986, Stb. 669, is op 1 januari 1987 in werking getreden de Wet van 18 december 1986, Stb. 668, houdende wijziging van de Wet op de Raad van State, de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, de Vreemdelingenwet en andere wetten. De nieuwe wet wijzigt de regeling inzake het griffierecht en voorziet in een aantal verbeteringen en vereenvoudigingen in de Arob-procedure ter bevordering van de doelmatigheid en snelheid van procedure en ter verhoging van de productiecapaciteit van de Afdeling rechtspraak.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1987
AA19870231

Wijziging van dwangsommen in hoger beroep

A.W. Jongbloed

Benelux-Gerechtshof 25 mei 2022, A 2020/1/4 (Masseus e.a./Belgische Staat)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2023
AA20230777

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (vormverzuimen)

F.D. van Asbeck

In dit artikel wordt de wijziging van het wetboek van strafvordering besproken waarbij het rapport 'Recht in vorm' wordt besproken waarin de schending van vormvoorschriften en de gevolgen daarvan worden onderzocht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1996
AA19960434

Wijziging Wet op de Parlementaire enquête (Stb. 1991, 415)

H.J.L. van der Linde

In dit artikel wordt de wijziging van de Wet op de Parlementaire enquête besproken. Deze wet is gebaseerd op art. 70 Gw. In de nieuwe wet worden vooral een aantal procedurele zaken gewijzigd. In het artikel worden de hoofdlijnen van het wetsvoorstel besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1992
AA19920490

Wijzigingen schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in de Faillissementswet

L.A.R. Siemerink

Leonie Siemerink bespreekt in deze wetgevingsbijdrage de achtergrond, parlementaire behandeling, wijzigingen en het overgangsrecht van de Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Wsnp.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2023
AA20230669

Wijzigingsvoorstel Wet op de Weerkorpsen: beter laat dan nooit!

R. Glas

Over particuliere beveiliging, een onderwerp dat op oneigenlijke wijze wordt geregeld in de Wet op de Weerkorpsen, is vooral de laatste twee decennia veel te doen geweest. Sceptici zien het als een fenomeen dat ongecontroleerde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Voorstanders menen dat het een adequaat middel is ter bestrijding van vooral kleine criminaliteit. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Aan de hand van het onlangs ingediende voorstel tot wijziging van de Wet op de Weerkorpsen wordt hieronder ingegaan op de verhouding van de particuliere beveiliging ten opzichte van de politie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1990
AA19900222

Winstbepaling van een vaste inrichting

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 7 mei 1997, nr. 31 795, ECLI:NL:HR:1997:AA3195, BNB 1997/264 (baconverkoop Verenigd Koninkrijk vaste inrichting) Rekening-courant tussen hoofdvestiging en vaste inrichting. Voor de aan de vaste inrichting toekomende rente wordt geen reductie ter voorkoming van dubbele belasting verleend.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1998
AA19980612

Winstdrainage ten gunste van een Ierse concernfinancieringsmaatschappij

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 8 februari 2002, nr. 36 358, ECLI:NL:HR:2002:AB2856, BNB 2002/118 Door een Nederlandse vennootschap aan een Ierse concernfinancieringsmaatschappij betaalde rente op een lening ter financiering van de aankoop van een tweetal concernvennootschappen is in Nederland aftrekbaar. Daaraan staat niet in de weg dat deze rente in Ierland tegen een speciaal tarief van 10% is belast.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2002
AA20020644

Winstlekkage naar het buitenland

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 26 april 1989, nr. 35890, BNB 1989/217, ECLI:NL:HR:2001:AB3138 (X B.V. tegen De Staatssecretaris van Financiën) De Hoge Raad bepaalde in onderstaand arrest dat de aftrek van aan een Antilliaanse moeder betaalde rente ter financiering van de aankoop van een dochter van die moeder met de richtige-heffingsbepalingen bestreden kan worden. In de noot wordt verder ingegaan op mogelijkheden om de renteaftrek bij de fiscale eenheid aan te pakken en zo winstlekkage te voorkomen of verminderen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1989
AA19890935

Resultaat 1573–1584 van de 1614 resultaten wordt getoond